OBS: Detta är utgåva 2022.7. Visa senaste utgåvan.

I vissa fall är det av intresse att veta tidpunkten för när en fordran som inte har blivit betald anses ha uppkommit. Till exempel när gäldenären har gått i konkurs eller när någon annan än gäldenären ska krävas på betalning.

I vilka situationer är det betydelsefullt att veta den exakta tidpunkten?

I Skatteverkets borgenärsarbete är tidpunkten för när en fordran har uppkommit av betydelse i flera olika sammanhang. Främst är det fråga om att bedöma någon av följande situationer:

För vilka fordringar är tidpunkten av intresse?

Förutom att Skatteverket ska bedöma uppkomsttidpunkten för myndighetens egna skatte- och avgiftsfordringar kan Skatteverket i egenskap av borgenärsföreträdare för staten behöva ta ställning även beträffande andra statliga fordringar. Ett vanligt exempel är när det förhandlas om offentligt ackord vid en företagsrekonstruktion. Då finns det så gott som alltid en fordran på återbetalning av lönegaranti (länsstyrelsens regressfordran mot arbetsgivaren). Som borgenärsföreträdare för staten i förhandlingen om offentligt ackord måste Skatteverket ta ställning till om regressfordringen uppkommit innan rekonstruktionen inleddes och om den därmed ska ingå i ackordsförhandlingen.

Synonymer till uttrycket ”uppkommen”

I vissa lagar och förordningar används inte uttrycket ”uppkommen”. I stället kan det stå att fordringen vid en viss kritisk tidpunkt ska ”finnas”, ”föreligga” eller ha ”tillkommit”. Dessa uttryck anser Skatteverket vara synonyma med att fordringen ska vara uppkommen.

Fastställelse- och förfallodag saknar betydelse

Dagen då en fordran har fastställts eller har förfallit till betalning saknar betydelse för tidpunkten när fordran uppkom. Bedömningen av när en fordran har uppkommit ska göras oberoende av om fordran har fastställts eller om den har förfallit till betalning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Aktiebolagslag (2005:551) [1]
  • Konkurslag (1987:672) [1] [2]
  • Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag [1]
  • Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion [1]
  • Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare [1]
  • Skuldsaneringslag (2016:675) [1]