OBS: Detta är utgåva 2022.7. Visa senaste utgåvan.

Ett beslut om slutlig skatt innebär dels att Skatteverket fastställer underlaget för skatten, dels att Skatteverket räknar ut skattens storlek.

Den som beslutet gäller får besked med uppgifter om underlaget för skatten, skattens och avgifternas storlek för aktuellt beskattningsår i Besked om slutlig skatt.

Skatteverket beslutar om slutlig skatt

Skatteverket beslutar om slutlig skatt för varje beskattningsår på grundval av uppgifter som har lämnats i en inkomstdeklaration, kontrolluppgifter, uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer och vad som i övrigt har kommit fram vid utredning och kontroll (56 kap. 2 § SFL). Utifrån nämnda underlag beräknar Skatteverket hur mycket skatt den enskilda ska betala.

Den slutliga skatten kan också bestämmas av Skatteverket efter omprövning av grundbeslutet eller av domstol om beslutet överklagats.

Beslut om slutlig skatt kan innebära att den det berör ska få pengar tillbaka eller att hen ska betala skatt. Information om när den slutliga skatten ska betalas hittar du under Slutlig skatt m.m.

Beslut kan meddelas elektroniskt

Beslut om slutlig skatt kan göras i form av ett elektroniskt dokument genom automatiserad databehandling (prop. 2010/11:165 s. 494 f.). Beslutet finns bara i skattedatabasen och inte i pappersform.

Det finns inga krav på att ett beslut om slutlig skatt ska vara undertecknat.

En underrättelse om ett beslut om slutlig skatt ska innehålla uppgifter om vem som har fattat beslutet och vem som i förekommande fall har varit föredragande. Detta gäller när Skatteverket har avvikit från godkända eller lämnade uppgifter i en inkomstdeklaration i annat fall än de som anges i 13 kap. 8 § SFF, har beslutat om skönsbeskattning på grund av att någon inkomstdeklaration inte har lämnats eller har beslutat att ta ut ett skattetillägg eller en förseningsavgift (17 kap. 3 § SFF).

Fysiska personer och dödsbon får besked senast 15 december

Beskattningsåret för fysiska personer och dödsbon är alltid ett kalenderår (3 kap. 4 § första stycket 1 a SFL och 1 kap. 13 § IL) och de ska lämna sin deklaration senast den 2 maj.

Fysiska personer och dödsbon ska få sitt besked om slutlig skatt senast den 15 december (56 kap. 10 § första stycket SFL).

Beskedet till juridiska personer beror på deras beskattningsår

Till andra juridiska personer än dödsbon ska Skatteverket skicka ett besked om slutlig skatt senast den 15 i tolfte månaden efter beskattningsårets utgång (56 kap. 10 § andra stycket SFL). Om den juridiska personens beskattningsår slutar en annan dag än den 31 december, den 30 april, den 30 juni eller den 31 augusti avses med beskattningsår den av följande fyra perioder som går ut närmast efter det egentliga beskattningsåret:

  • 1 januari t.o.m. 31 december
  • 1 maj t.o.m. 30 april
  • 1 juli t.o.m. 30 juni
  • 1 september t.o.m. 31 augusti (3 kap. 5 § SFL).

Datumet för när den juridiska personen senast ska få sitt besked om slutlig skatt styrs alltså av vilken period ovan som gäller. Ett aktiebolag som enligt IL har beskattningsår den 1 april 2019 – den 31 mars 2020 ska få beskedet om slutlig skatt skickat till sig senast den 15 april 2021.

Ett sammanhållet beslut om underlag och skatt

Skatteverket ska i ett sammanhållet beslut om slutlig skatt bestämma både underlaget för skatten och vilken skatt den enskilda ska betala eller återfå. Om Skatteverket inte godtar en redovisning i en inkomstdeklaration kommer beslutet om slutlig skatt att innehålla både Skatteverkets bedömning i den fråga som inte har godtagits samt underlaget för skatten och skattens storlek.

Det sammanhållna beslutet om slutlig skatt skickas ut i anslutning till att deklarationsgranskningen är klar och beslut har fattats. Ska den som beslutet gäller få skatt tillbaka görs återbetalning i samband med att beslutet skickas ut. Ska hen betala mer skatt räknas förfallodagen för skatteinbetalningen utifrån beslutsdagen.

När Skatteverket beslutar om slutlig skatt i ett grundbeslut

När inkomstdeklarationen har kommit in granskar Skatteverket deklarationen. Om den kan läggas till grund för ett beslut om slutlig skatt godkänner Skatteverket deklarationen.

Skatteverkets utredning kan visa att uppgifterna inte kan godtas. Då ska Skatteverket normalt ge den enskilda möjligheten att komma in med synpunkter på den tilltänkta ändringen. Skatteverket kan därefter besluta att avvika från deklarationen i den aktuella delfrågan. När Skatteverket registrerar beslutet bearbetas uppgifterna i det tekniska systemet och skatten beräknas på underlaget. Det sammanlagda resultatet av utredningen och beräkningarna i de tekniska systemen utgör ett beslut om slutlig skatt som kan verkställas och överklagas.

Om Skatteverket godtar en lämnad deklaration utan att göra några ändringar fattar Skatteverket ett grundläggande beslut om slutlig skatt genom automatiserad databehandling (se ovan).

Beskedet ska sändas senast den 15 i tolfte månaden efter beskattningsåret

Det finns inga särskilda regler om när Skatteverket ska fatta ett beslut om slutlig skatt. Det är däremot reglerat i SFL att fysiska och juridiska personer ska få besked om den slutliga skatten senast den 15 i tolfte månaden efter utgången av beskattningsåret (56 kap. 10 § SFL). Den tidpunkten blir därför avgörande för hur sent beslutet om slutlig skatt kan fattas (prop. 2010/11:165, s. 503-504). Beslutet om slutlig skatt måste därför fattas i sådan tid att beskeden om slutlig skatt kan meddelas i tid.

När Skatteverket beslutar om slutlig skatt efter omprövning

Ett beslut om slutlig skatt som tas genom omprövning innehåller också flera delar. Dels är en särskild sakfråga föremål för Skatteverkets utredning och bedömning, dels ska Skatteverket ta ställning till vilken konsekvens prövningen av sakfrågan får för den beskattningsbara inkomsten och för den slutliga skatten.

Det är bara det grundläggande beslutet om slutlig skatt som ingår i ett sammanhållet beslut om slutlig skatt (se ovan).

Den som beslutet gäller ska underrättas om innehållet i beslutet

Den som ett beslut gäller ska underrättas om innehållet i beslut enligt SFL eller SFF, om det inte är uppenbart obehövligt (17 kap. 1 § SFF).

När en domstol beslutar om slutlig skatt

När en domstol beslutar om slutlig skatt kommer domen att uttrycka domstolens inställning i den fråga som har varit föremål för domstolens prövning.

Därefter ska Skatteverket verkställa domen och beräkna vilken konsekvens domstolens beslut i frågan får för den beskattningsbara inkomsten och för den slutliga skatten. Skatteverkets verkställighetsåtgärder ska också hanteras enligt förvaltningslagens regler om skyndsam handläggning och den enskilda ska underrättas om resultatet av beräkningen. Den enskilda kan begära omprövning och överklaga beslutet om verkställighet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]