OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Ett beslut om slutlig skatt innebär dels att Skatteverket fastställer underlaget för skatten, dels att Skatteverket räknar ut skattens storlek.

Skatteverket beräknar skatten

Skatteverket beslutar för respektive beskattningsår hur underlaget för den slutliga skatten ska beräknas. Utifrån de olika underlagen beräknar Skatteverket hur mycket skatt den skattskyldige ska betala. Den slutliga skatten kan också bestämmas av Skatteverket efter omprövning av grundbeslutet eller av domstol om beslutet överklagats.

Beslut om slutlig skatt kan innebära att den skattskyldige ska få pengar tillbaka eller att han eller hon ska betala skatt. Läs om när den slutliga skatten ska betalas.

Beslut kan meddelas elektroniskt

Beslut om slutlig skatt kan göras i form av ett elektroniskt dokument genom automatiserad databehandling. Beslutet finns bara i skattedatabasen och inte i pappersform. Det finns inga krav på att ett beslut om slutlig skatt ska vara undertecknat. Däremot krävs det att en underrättelse om ett beslut om slutlig skatt ska innehålla uppgifter om vem som har fattat beslutet och vem som i förekommande fall har varit föredragande. Det senare gäller när Skatteverket har avvikit från de uppgifter den skattskyldige har lämnat eller har beslutat om skönsbeskattning (17 kap. 3 § SFF), (Prop. 2010/11:165 s. 494).

Fysiska personer och dödsbon får besked senast 15 december

Beskattningsåret för fysiska personer och dödsbon är alltid ett kalenderår (3 kap. 4 § SFL).

Fysiska personer och dödsbon ska liksom tidigare lämna sin deklaration den 2 maj och de ska få sitt besked om slutlig skatt senast den 15 december.

Beskedet till juridiska personer beror på deras beskattningsår

Skatteverkets arbete med beskattningen är mindre bundet till kalenderåret sedan SFL infördes. Juridiska personer ska lämna inkomstdeklaration vid ett av fyra olika tillfällen. Vid vilket tillfälle deklarationen ska lämnas beror på vilket godkänt beskattningsår den juridiska personens egentliga beskattningsår ska fasas in i. Deklarationen ska lämnas antingen 1 juli, 1 november, 15 december eller 1 mars. Den som lämnar deklarationen elektroniskt kan lämna den en månad senare (32 kap. 2 § SFL).

Datumet för när den juridiska personen senast ska få sitt besked om slutlig skatt styrs av vilket godkänt beskattningsår som gäller.

Ett sammanhållet beslut om underlag och skatt

Skatteverket ska i ett sammanhållet beslut om slutlig skatt bestämma både underlaget för skatten och vilken skatt den skattskyldige ska betala eller återfå.

Tekniken för att ta ut ett sammanhållet beslut är ännu inte anpassad så att beslutet kan tas ut i en enda handling.

Exempel: beslut om underlag och skatt

När deklarationen har kommit in kan Skatteverket bestämma sig för att utreda vissa sakfrågor i deklarationen. Alla intäkter och avdragsposter kan komma ifråga för utredning. När utredningen är klar och om Skatteverket beslutar att vägra avdrag för de specifika kostnaderna eller att uppskatta intäkterna till ett visst belopp, så får den skattskyldige för närvarande ett delbeslut där det framgår att avdraget vägras. Ytterligare en beslutshandling sänds ut senare där det framgår vilka konsekvenser bedömningen av sakfrågan får för den beskattningsbara inkomsten och den slutliga skattens storlek.

Beslut och besked om slutlig skatt skickas ut i anslutning till att granskningen är klar och beslut har fattats. Ska den skattskyldige få skatt tillbaka görs återbetalning i samband med att beslutet skickas ut. Ska den skattskyldige betala mer skatt räknas förfallodagen för skatteinbetalningen utifrån beslutsdagen. Detta innebär att en skattskyldig som fått sin deklaration granskad och ändrad kan få pengar tillbaka tidigare än om deklarationen inte granskats och ändrats. Omvänt kan en skattskyldig som ska betala skatt få en förfallodag som infaller tidigare än om beslutet tagits ut vid något av de fem ordinarie uttagen av slutlig skatt.

När Skatteverket beslutar om slutlig skatt i ett grundbeslut

Till grund för beslut om slutlig skatt har Skatteverket

  • de uppgifter som den skattskyldige har lämnat i sin inkomstdeklaration (om deklaration saknas gör Skatteverket en skönsmässig bedömning)
  • de kontrolluppgifter som har lämnats
  • uppgifter som kommit fram vid utredning och kontroll.

När inkomstdeklarationen har kommit in granskar Skatteverket deklarationen. Om den kan läggas till grund för ett beslut om slutlig skatt godkänner Skatteverket deklarationen.

Skatteverkets utredning kan visa att uppgifterna inte kan godtas. Då ger Skatteverket den skattskyldige möjlighet att komma in med synpunkter på den tilltänkta ändringen. Skatteverket kan därefter besluta att avvika från deklarationen i den tilltänkta delfrågan. När Skatteverket registrerar beslutet bearbetas uppgifterna i det tekniska systemet och skatten beräknas på underlaget. Det sammanlagda resultatet av utredningen och beräkningarna i de tekniska systemen utgör ett beslut om slutlig skatt som kan verkställas och överklagas.

Grundläggande beslut om slutlig skatt tas för närvarande ut i det tekniska systemet vid fem olika tillfällen under året.

Beslutet ska tas i tid så att beskedet kan sändas senast i den tolfte månaden efter beskattningsårets utgång

Det finns inga särskilda regler om när Skatteverket ska fatta ett beslut om slutlig skatt. Ärenden ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt. Det har inte reglerats särskilt att Skatteverket ska underrätta den som ett beslut gäller så fort som möjligt. Det följer av 7 § FL.

Det är däremot reglerat i SFL att den skattskyldige ska få ett besked om den slutliga skatten senast den 15 i tolfte månaden efter utgången av beskattningsåret. Den tidpunkten blir avgörande för hur sent det grundläggande beslutet om slutlig skatt kan fattas.

Om beslutet är till nackdel för den som beslutet gäller och beslutet kan omprövas eller överklagas ska den skattskyldige tillsammans med underrättelsen få en upplysning om hur beslutet kan omprövas eller överklagas (17 kap. 1 § SFF).

När Skatteverket beslutar om slutlig skatt efter omprövning

Ett beslut om slutlig skatt som tas genom omprövning innehåller också flera delar. Dels är en särskild sakfråga föremål för Skatteverkets utredning och bedömning, dels ska Skatteverket ta ställning till vilken konsekvens prövningen av sakfrågan får för den beskattningsbara inkomsten och för den slutliga skatten. Läs om när skatten ska vara betald.

Den skattskyldige ska underrättas om innehållet i beslutet

Det är bara det grundläggande beslutet om slutlig skatt som ingår i ett besked om slutlig skatt. För omprövningsbeslut gäller de allmänna reglerna om underrättelse om beslut. Det innebär att ärendet ska handläggas så snabbt, enkelt och billigt som möjligt och att den skattskyldige ska underrättas om innehållet i beslutet så fort som möjligt.

Om beslutet är till nackdel för den som beslutet gäller och beslutet kan omprövas eller överklagas ska den skattskyldige tillsammans med underrättelsen om beslutet få en upplysning om hur beslutet kan omprövas eller överklagas (17 kap. 1 § SFF).

När en domstol beslutar om slutlig skatt

När en domstol beslutar om slutlig skatt kommer domen att uttrycka domstolens inställning i sakfrågan.

Därefter ska Skatteverket verkställa domen och beräkna vilken konsekvens domstolens beslut i sakfrågan får för den beskattningsbara inkomsten och för den slutliga skatten. Skatteverkets verkställighetsåtgärder ska också hanteras enligt förvaltningslagens regler om skyndsam handläggning och den skattskyldige ska underrättas om resultatet av beräkningen. Den skattskyldige kan begära omprövning och överklaga beslutet om verkställighet. Läs om när skatten ska vara betald.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (1986:223) [1]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]