OBS: Detta är utgåva 2022.8. Visa senaste utgåvan.

Underlaget för spelskatt är den behållning som återstår efter att vinstutbetalningarna dragits av från spelarnas insatser. Underlaget bestäms för varje kalendermånad. Skattesatsen för spelskatten är 18 procent.

Underlaget för spelskatt

Spelskatt ska betalas för behållningen för varje beskattningsperiod som avser sådant spel som omfattas av lagen om skatt på spel (6 § LSS). Behållningen för en beskattningsperiod beräknas som skillnaden mellan de sammanlagda insatserna som den skattskyldige tagit emot och de sammanlagda utbetalningarna som den skattskyldige betalat ut under perioden. Vid bestämmande av behållningen ska endast insatser och utbetalningar som hänför sig till det svenska speldeltagandet beaktas (7 § första och andra stycket LSS). Spelskatt ska betalas med 18 procent av behållningen för en beskattningsperiod (9 § LSS).

Vad är en insats?

Enligt lagen om skatt på spel avses med insats det värde som spelaren eller annan betalar för spelarens deltagande i spel som omfattas av lagen om skatt på spel (3 § LSS). Med begreppet insats avses det totala värde som en spelare eller annan betalar för spelarens deltagande i ett licenspliktigt spel enligt spellagen. De tillskjutna medlen ska ses som en insats oavsett hur de betecknas. Sidoordnande avgifter som krävs för att delta i spelet ska också räknas med i insatsen (jmf. prop. 2017/18:220 s. 248f). Skatteverket anser att spelaren har gjort en insats om spelaren får spela gratis eller till ett rabatterat pris på ett visst spel. Vid beräkning av behållningen ska insatsen i sådant fall värderas till det ordinarie pris som en annan spelare hade fått betala. Avgörande för bedömningen av om ett pris är rabatterat är om det för samma spel finns ett annat ursprungligt pris på marknaden som är högre (prop. 2017/18:220 s. 249f). Enbart förhållandet att medel tillförs en spelares spelkonto innebär inte att en insats ska anses föreligga. Vid onlinespel sker betalningen oftast när spelet läggs eftersom spelaren då satsar medel som vid tidigare tillfällen överförts till spelarens spelkonto (prop. 2017/18:220 s. 362).

Vad är en utbetalning?

I lagen om skatt på spel avses med utbetalning det värde som den skattskyldige eller dennes ombud betalar till spelaren genom att tillgodoföra belopp på spelkontot eller på annat sätt (3 § LSS). Med begreppet utbetalning avses det totala värde som den skattskyldige eller dennes ombud betalar till en spelare genom att tillgodoföra belopp på spelkontot eller på något annat sätt (jmf. prop. 2017/18:220 s. 249). Värdet kan avse såväl kontanter som andra tillgångar (prop. 2017/18:220 s. 363). När utbetalningen består av andra tillgångar än kontanter anser Skatteverket att det inköpspris som den skattskyldige har haft för varan eller tjänsten ska ligga till grund för beräkning av den skattepliktiga behållningen.

Även återbetalning av insats vid inställt spel, sk rakeback vid poker och bonusutbetalning till spelkontot anses som utbetalning. Däremot omfattas inte utbetalningar som görs till någon annan än spelaren, såsom till exempel provisioner till rättighetsinnehavare och samarbetspartners och inte heller utbetalningar för annat spel än sådant spel som omfattas av lagen om skatt på spel (jmf. prop. 2017/18:220 s. 363). Skatteverket anser att belopp som tillgodoförts spelkontot som endast går att använda till nya spel (omsättningskrav) är en utbetalning.

Flera spelföretag tillhandahåller spel om samma jackpott

Det förekommer att flera spelföretag tillhandahåller spel om samma jackpott. Flera spelföretag samlar då spelarnas insatser i en samlad pott, som spelarna har chans att vinna helt eller delvis. Även spelföretag i andra länder som inte har licens för spel i Sverige kan tillhandahålla spel om samma jackpott.

Om en licenshavare tillhandahåller spel om samma jackpott som flera andra spelföretag, ska endast insatser och utbetalningar hänförliga till svenskt speldeltagande som denne tar emot respektive betalar ut beaktas vid beräkning av behållningen.

Det innebär att endast den licenshavare som betalat ut en jackpott ska beakta utbetalningen vid beräkning av behållningen enligt 7 § LSS.

Beskattningsperioden är en kalendermånad

Beskattningsperioden för spelskatt är en kalendermånad (8 § LSS). Beskattningsunderlaget är den behållning som är skillnaden mellan insatser och utbetalningar under kalendermånaden (jmf. 7 § första stycket LSS). Under beskattningsperioden tillämpas en kontantprincip. Alla insatser under en kalendermånad ska räknas till denna månad, oavsett om de utgör ett förskott för kommande spel eller om spelet inte har avgjorts före månadsskiftet. På samma sätt ska alla utbetalningar under en kalendermånad räknas till denna månad och räknas av från insatserna under samma månad. Detta oavsett om utbetalningarna avser spel som avgjorts tidigare (jmf. prop. 2017/18:220 s. 364).

Endast svenskt speldeltagande omfattas av spelskatten

När man räknar ut behållningen ska bara insatser och utbetalningar som hänför sig till svenskt speldeltagande räknas med (jmf. 7 § andra stycket LSS). Vad som avses med svenskt speldeltagande är beroende av om det är fråga om onlinespel eller inte.

Spel som sker på svenskt territorium eller på fartyg i internationell trafik inom svensk ekonomisk zon

Med svenskt speldeltagande avses allt spel som sker på en fysisk plats på svenskt territorium, till exempel på ett kasino eller en värdeautomat. Även spel som sker på svenska och utländska fartyg i internationell trafik inom svensk ekonomisk zon omfattas (jmf. prop. 2017/18:220 s.254). Detta innebär att alla spel som fysiskt sker inom landets gränser omfattas av spelskatten, oavsett om spelarna är bosatta i Sverige eller om de vistas i Sverige tillfälligt (jmf. prop. 2017/18:220 s. 364).

Onlinespel

När det gäller onlinespel avses med svenskt speldeltagande spelare som är bosatta i Sverige eller stadigvarande vistas här, oavsett var spelaren befinner sig fysiskt (jmf. prop. 2017/18:220 s. 364).

Det är insatser och utbetalningar som hänför sig till svenskt speldeltagande som ska ligga till grund för spelskatten.

Bedömningen om en person är bosatt i Sverige ska utgå från de kriterier som gäller enligt 3 § FOL. Med stadigvarande vistelse avses detsamma som i 3 kap. 3 § 2 IL, dvs. det är frågan om en sammanhängande vistelse på minst sex månader (prop. 2017/18:220 s. 254).

Onlinespel där svenska spelare spelar mot utländska spelare

När det gäller spel som sker online och svenska spelare spelar mot utländska spelare innebär det att endast insatser och utbetalningar hänförliga till svenska ska beaktas vid beräkning av behållningen, dvs. beskattningsunderlaget. Om ett visst spel ger en negativ behållning minskar det den totala behållningen för spelföretaget under beskattningsperioden. Blir den sammanlagda behållningen för en beskattningsperiod negativ ska inte spelskatt betalas. (Skatteverkets ställningstagande Beräkning av spelföretagets behållning när svenska spelare spelar mot utländska spelare online)

Exempel 1: Spelbörs med både svenska och utländska spelare, provision på insatser

Ett spelföretag tillhandahåller onlinespel där svenska spelare kan slå vad med utländska spelare. Spelföretaget tar 10 procent i provision på alla insatser. De svenska spelarnas insatser i detta spel uppgår till totalt 1 500 kronor under beskattningsperioden, de utländska spelarnas insatser uppgår till totalt 6 500 kronor. Under samma beskattningsperiod uppgår vinstutbetalningarna till de svenska spelarna till 2 000 kronor och till de utländska spelarna till 5 200 kronor. Spelföretagets provision uppgår till 800 kronor.

Behållningen som ska ligga till grund för beskattning beräknas då så här:

Svenska spelares insatser

  1 500

Utbetalningar till svenska spelare

– 2 000

Spelföretagets behållning

   – 500

Spelföretagets behållning för detta spel är negativ under beskattningsperioden. Om spelföretaget inte tillhandahållit några andra spel under beskattningsperioden ska inte spelskatt betalas.

Exempel 2: Spelbörs med både svenska och utländska spelare, provision på vinster

Ett spelföretag tillhandahåller onlinespel där svenska spelare kan ”slå vad” med utländska spelare. Spelföretaget tar 10 procent i provision på alla vinster. De svenska spelarnas insatser i detta spel uppgår till totalt 1 500 kronor under beskattningsperioden, de utländska spelarnas insatser uppgår till totalt 6 500 kronor. Under samma beskattningsperiod uppgår utbetalningarna till de svenska spelarna till 1 800 kronor och till de utländska spelarna till 5 400 kronor. Spelföretagets provision uppgår till 800 kronor.

Behållningen som ska ligga till grund för beskattning beräknas då så här:

Svenska spelares insatser

   1 500

Utbetalningar till svenska spelare

– 1 800

Spelföretagets behållning

   – 300

Spelföretagets behållning för detta spel är negativ under beskattningsperioden. Om spelföretaget inte tillhandahållit några andra spel under beskattningsperioden ska inte spelskatt betalas.

Exempel 3: Pokerspel med svenska och utländska spelare, provision på insatser

Ett spelföretag tillhandahåller onlinepoker där svenska spelare kan spela mot utländska spelare. Spelföretaget tar 1 procent i provision på varje spelpott som spelarna spelar om. Spelpotten består av insatser från spelarna. De svenska spelarnas insatser under beskattningsperioden är totalt 6 000 kronor, de utländska spelarnas insatser är totalt 1 000 kronor. Under samma beskattningsperiod uppgår utbetalningarna till de svenska spelarna till 2 000 kronor och till de utländska spelarna till 4 930 kronor. Spelföretagets provision uppgår till 70 kronor.

Behållningen som ska ligga till grund för beskattning beräknas då så här:

Svenska spelares insatser

  6 000

Utbetalningar till svenska spelare

- 2 000

Spelföretagets behållning

   4 000

Spelföretagets behållning för detta spel är positiv under beskattningsperioden. Om spelföretaget inte tillhandahållit några andra spel under beskattningsperioden ska spelskatt beräknas på beloppet 4 000 kronor.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

Ställningstaganden

  • Beräkning av spelföretagets behållning när svenska spelare spelar mot utländska spelare online, skatt på spel [1]
  • Hur erbjudanden till spelare ska beaktas vid beräkning av behållningen, skatt på spel [1] [2]
  • Värdering av utbetalningar som består av varor eller tjänster, skatt på spel [1]