Områden: Punktskatter och trafikskatter (Spelskatt)

Datum: 2018-10-19

Dnr: 202 435375-18/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att det inköpspris som den skatteskyldige haft för varan eller tjänsten ska ligga till grund för beräkning av den skattepliktiga behållningen när en utbetalning består av annat än pengar.

För det fall inköpspriset uppenbarligen överstiger vad som är skäligt anser Skatteverket att värdet av varan respektive tjänsten ska utgöras av belopp som svarar mot skäligt pris.

2 Frågeställning

Det förekommer att spelarrangörer erbjuder andra vinster än kontanter, till exempel varor eller tjänster. Frågan är då hur en skattskyldig ska värdera varan eller tjänsten vid beräkning av den skattepliktiga behållningen?

3 Gällande rätt m.m.

Utbetalning definieras som det värde som den skattskyldige eller dennes ombud betalar till spelaren genom att tillgodoföra belopp på spelkontot eller på annat sätt (3 § första stycket 2 punkten lagen [2018:1139] om skatt på spel).

Värdet kan avse såväl kontanter som andra tillgångar. Det saknar betydelse för bedömningen hur utbetalningen betecknas eller hur ett erbjudande utformas. Som utbetalning anses till exempel återbetalning av insats vid inställt spel, rakeback vid poker och bonusutbetalning till spelkontot (regeringens proposition En omreglerad spelmarknad, prop. 2017/18:220 s. 363).

För det fall utbetalningen sker i form av en vara ska värdet av varan motsvara anordnarens inköpspris. Om inköpspriset uppenbarligen överstiger vad som är skäligt ska värdet av varan utgöras av belopp som svarar mot skäligt pris (Spellicensutredningens betänkande En omreglerad spelmarknad, SOU 2017:30 del 2, s. 493).

4 Bedömning

Skatteverket anser mot bakgrund av vad som uttalats i betänkandet att det inköpspris som den skattskyldige haft för varan eller tjänsten ska användas vid värdering av varan respektive tjänsten. Detta värde ska därmed ligga till grund för beräkning av den skattepliktiga behållningen när en utbetalning består av annat än pengar.

För det fall inköpspriset uppenbarligen överstiger vad som är skäligt anser Skatteverket att värdet av varan respektive tjänsten ska utgöras av belopp som svarar mot skäligt pris.