OBS: Detta är utgåva 2022.9. Visa senaste utgåvan.

Tobaksskatt som har betalats för cigaretter, cigarrer och cigariller samt röktobak i Sverige kan i vissa fall återbetalas.

Återbetalning för varor som flyttats till andra EU-länder

Huvudprincipen inom EU är att varor endast ska beskattas i det land där de konsumeras. Som en följd av detta finns möjlighet att få tillbaka den svenska tobaksskatten om beskattade varor flyttas till ett annat EU-land under sådana förhållanden att tobaksskatt ska betalas där. Ansökan om återbetalning görs hos Skatteverket och ska vara skriftlig (29 § första stycket LTS).

Distansförsäljning från Sverige

Vid distansförsäljning av varor från Sverige till ett annat EU-land kan återbetalning ske av den tobaksskatt som har betalats för varorna i Sverige (29 § första och andra stycket LTS).

Återbetalningsbestämmelsen grundar sig på artikel 36.5 i punktskattedirektivet.

Ansökan vid distansförsäljning från Sverige

Ansökan om återbetalning ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och lämnas till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång (29 § andra stycket LTS).

För att Skatteverket ska medge återbetalning krävs att den sökande visar att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Det är den sökande som ska visa detta, t.ex. med en faktura eller ett kvitto där det framgår att priset är inklusive skatt. Att säljaren eller eventuell tidigare leverantör redovisat och betalat skatten till Skatteverket kontrolleras på sedvanligt sätt.

Den sökande ska också visa att varorna har beskattats i mottagarlandet, t.ex. genom att mottagarlandets myndighet utfärdar ett intyg om att skatten har betalats där.

Övriga flyttningar till andra EU-länder

Även vid övriga flyttningar till andra EU-länder, d.v.s. då varor som släppts för konsumtion i Sverige flyttas till näringsidkare, myndigheter, organisationer m.fl. i andra EU-länder, kan återbetalning ske av den tobaksskatt som har betalats för varorna i Sverige (29 § första och tredje stycket LTS).

Återbetalningsbestämmelsen grundar sig på artikel 33.6 i punktskattedirektivet.

Observera att bestämmelsen är tillämplig även när en registrerad varumottagare eller en tillfälligt registrerad varumottagare ansöker om återbetalning av skatt för varor som har beskattats i Sverige vid mottagandet och som sedan återsänts till en upplagshavare i ett annat EU-land (jfr prop. 2009/10:40 s. 185).

Ansökan vid övriga flyttningar till andra EU-länder

För att Skatteverket ska medge återbetalning krävs att den sökande visar att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Det är den sökande som ska visa detta, t.ex. med en faktura eller ett kvitto där det framgår att priset är inklusive skatt. Att säljaren eller eventuell tidigare leverantör redovisat och betalat skatten till Skatteverket kontrolleras på sedvanligt sätt.

Sökanden ska också lämna ett dokument till Skatteverket som visar att skatten har betalats i det andra EU-landet.

Återbetalning för varor som beskattats enligt 27 – 28 §§ LTS

Om varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande inte når angiven destination eller beskattade varor inte når mottagaren, ska varorna beskattas i Sverige under vissa förutsättningar (27 § LTS, 27 a § LTS respektive 28 § LTS). Om så skett, och den skattskyldige inom tre år efter det att flyttningen påbörjades kan visa att varorna beskattats i ett annat EU-land, ska den tobaksskatt som betalats i Sverige återbetalas. Återbetalning ska endast ske om det andra EU-landets skatteanspråk är befogat (29 § fjärde stycket LTS).

Återbetalningsbestämmelsen grundar sig på artiklarna 10.5 respektive 38.3 i punktskattedirektivet.

I prop. 2009/10:40 hänvisas i författningskommentaren till 29 § LTS till författningskommentaren till samma paragraf i prop. 2000/01:118. Där uttalas följande avseende återbetalning av skatt när beskattning skett enligt 27 § LTS:

Det är dock långt ifrån säkert att medlemsländerna kommer att vara ense om var beskattning skall ske när varor, som transporteras under skatteuppskov, försvinner på grund av oegentligheter eller överträdelser.

Det kan dock mycket väl tänkas att beskattnings­myndigheten anser att det andra EG-landets tolkning av artikel 20 är felaktig och att det är Sverige som har beskattningsrätt. I sådana fall bör beskattningsmyndigheten inte vara skyldig att betala tillbaka den skatt som påförts med stöd av 27 § (prop. 2000/01:118 s. 123).

Hänvisningen i ovanstående citat avser artikel 20 i det s.k. cirkulationsdirektivet (92/12/EEG), vilken motsvaras av artikel 10 i punktskattedirektivet.

Återbetalning för exporterade varor

Återbetalning av den svenska tobaksskatten medges för varor som har beskattats i Sverige och som sedan har exporterats till tredje land (30 § första stycket LTS).

Ansökan vid export

Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen hos Skatteverket. Ansökan ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och lämnas till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång (30 § andra stycket LTS).

Tillfredsställande bevisning om att varorna lämnat EU ska bifogas ansökan. Det visas lämpligen genom tulldokumentation (jfr prop. 1994/95:56 s. 102). Att tobaksskatt har betalats i Sverige ska visas på lämpligt sätt, t.ex. med en faktura eller ett kvitto där det framgår att priset är inklusive skatt.

Återbetalning medges inte för skattebelopp som understiger 1 500 kr för ett kalenderkvartal (30 § andra stycket LTS).

Återbetalning för varor som Tullverket beslutat att inte lämna ut

Om beskattade varor som förts in till Sverige har omhändertagits av Tullverket kan återbetalning av den svenska tobaksskatten ske under vissa förutsättningar.

Återbetalning kan medges om tobaksskatten för varorna har betalats till Skatteverket och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 16 a § LPK (31 § LTS).

Det finns även bestämmelser om att Skatteverket ska efterge tobaksskatt på varor som Tullverket har beslutat att inte lämna ut.

Krav på undertecknad ansökan

En ansökan om återbetalning för skatt på tobaksvaror som flyttats till andra EU-länder, som beskattats enligt 27–28 §§ LTS eller som har exporterats, ska vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (31 a § första stycket LTS).

En ansökan om återbetalning som lämnats för en juridisk person anses lämnad av sökanden om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden (31 a § andra stycket LTS).

Återbetalning till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige

Skatteverket medger efter ansökan återbetalning av tobaksskatt på varor som förvärvats av:

 • utländska beskickningar, karriärkonsulat i Sverige eller sådana internationella organisationer som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall (31 d § första stycket 1 LTS). Exempel på sådana organisationer är European Space Agency (ESA), World Maritime University (WMU), FN-organet UNHCR, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) och EU-kommissionens representation i Sverige.
 • medlemmar av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i Sverige och karriärkonsuler vid utländska konsulat i Sverige, under förutsättning att de inte är svenska medborgare eller stadigvarande bosatta i Sverige (31 d § första stycket 2 LTS).
 • medlemsstaters ombud vid internationella organisationer med säte i Sverige samt personal hos en sådan organisation, om Sverige har överenskommelse med en annan stat eller en mellanfolklig organisation om detta (31 d § andra stycket LTS). Sverige har bland annat en sådan överenskommelse med FN-organet UNHCR.

Nytt: 2022-06-08

Från och med den 1 juli 2022 utökas 31 d § första stycket LTS till att även omfatta återbetalning av tobaksskatt på varor som förvärvats av väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land, om dessa styrkor deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Varorna ska vara för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med styrkorna eller för mässar och marketenterier (jfr 31 d § första stycket 3 LTS samt prop. 2021/22:61 s. 450).

Den som inte omfattas av återbetalningsrätten i 31 d § LTS, men som ändå har rätt att förvärva tobaksvaror utan tobaksskatt till följd av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller direkt tillämplig EU-bestämmelse, får utöva den rätten genom en ansökan om återbetalning av skatten (64 kap. 6 § SFL).

Ansökan

Vid återbetalning av skatt enligt 31 d § LTS eller 64 kap. 6 § SFL, d.v.s. vid återbetalning av skatt till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige, gäller förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. I 2 § i denna förordning finns bestämmelser om ansökan om sådan återbetalning.

Ansökan ska göras skriftligt av chefen för beskickningen eller konsulatet eller av den som i Sverige får företräda den internationella organisationen eller den som i övrigt är berättigad till återbetalning.

En särskild ansökan ska ges in för beskickningen, konsulatet, organisationen eller den som i övrigt är berättigad till återbetalning. En särskild ansökan ska även ges in för varje fysisk person som är berättigad till återbetalning.

Ansökan ska ges in till Skatteverket och omfatta inköpen under ett kalenderkvartal. Med ansökan ska en faktura bifogas. Fakturan får inte vara betald tidigare än ett år före den dag då ansökan gavs in, om inte sökanden har hanteringsmässiga eller andra liknande särskilda skäl för att åberopa en faktura som är betald tidigare. Fakturan ska innehålla uppgifter om säljarens och köparens namn och adress, dagen för leveransen eller tillhandahållandet samt varornas pris och kvantitet.

Skatteverket har tagit fram blanketter som kan användas vid ansökan om återbetalning, SKV 5648 resp. SKV 5650.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [1] [2] [3] [4]

Lagar & förordningar

 • Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. [1]
 • Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall [1] [2]
 • Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen [1]
 • Lag (1994:1563) om tobaksskatt [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
 • Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1] [2]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

 • Proposition 1994/95:56 Nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt, m.m. [1]
 • Proposition 2000/01:118 Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m. [1]
 • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1]
 • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1]