OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

Vad är skillnaden mellan ett byte av redovisningsprincip respektive ändrade uppskattningar och bedömningar?

Du får här veta de viktigaste principerna i respektive regelverk och du behöver läsa regelverken för en fullständig bild.

Skillnaden mellan byte av redovisningsprincip och ändrade uppskattningar och bedömningar

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan vad som är ett byte av redovisningsprincip och vad som är ändrade uppskattningar och bedömningar, eftersom ett byte av redovisningsprincip får andra redovisningskonsekvenser än vad ändrade uppskattningar och bedömningar får. Att byta redovisningsprincip är omgärdat av fler restriktioner än att göra en ändrad uppskattning och bedömning.

Vad är en redovisningsprincip?

Redovisningsprinciper definieras som de principer, grunder, sedvänjor och regler samt den praxis som ett företag tillämpar när den finansiella rapporten utformas. Redovisningsprinciper är bland annat de grundläggande redovisningsprinciperna som regleras i ÅRL, men kan även vara ett val av redovisningssätt som företaget gör i sin redovisning, t.ex. att tillämpa reglerna om successiv vinstavräkning på pågående arbeten till fast pris. Uppskattningar och bedömningar definieras som företagets bedömning av aktuell sannolikhet för och uppskattning av förväntade framtida ekonomiska fördelar och förpliktelser som sammanhänger med tillgångar och skulder.

Exempel: ändrade uppskattningar och bedömningar

Ett företag redovisar pågående arbeten till fast pris enligt reglerna om successiv vinstavräkning, vilket är den valda redovisningsprincipen. Om företaget ändrar hur färdigställandegraden för dessa arbeten ska beräknas, innebär det en ändrad uppskattning och bedömning.

Ett annat företag väljer att i lagervärdet räkna in såväl direkta som indirekta tillverkningskostnader, vilket är ett val av redovisningsprincip. Om företaget ändrar sin värdering till att endast inkludera direkta tillverkningskostnader är det ett byte av redovisningsprincip. Om företaget däremot ändrar det sätt som inkuransbedömningen ska göras på så är det en ändrad uppskattning och bedömning.

Ett tredje företag ändrar nyttjandeperioden på någon av sina materiella anläggningstillgångar. Företaget har då gjort en ändrad uppskattning av förväntade framtida ekonomiska fördelar avseende tillgången.

Gränsdragningen i normgivningen

I normgivningen finns det, beroende på vilket regelverk som tillämpas, olika sätt att dra gränsen mellan vad som är ett byte av redovisningsprincip och vad som är ändrade uppskattningar och bedömningar.

K1: förenklat årsbokslut

De två regelverken om förenklat årsbokslut, BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut och BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut, innehåller inga generella bestämmelser om gränsdragningen mellan byte av redovisningsprincip och ändrade uppskattningar och bedömningar.

Årsbokslut

Regelverket om årsbokslut (BFNAR 2017:3) innehåller inga generella bestämmelser om gränsdragningen mellan byte av redovisningsprincip och ändrade uppskattningar och bedömningar.

K2: årsredovisning i mindre företag

Regelverket om årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) innehåller inga generella bestämmelser om gränsdragningen mellan byte av redovisningsprincip och ändrade uppskattningar och bedömningar.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Ett företag får byta redovisningsprincip enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning punkt 10.2 endast om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Det krävs på grund av en ändring i lag eller i det allmänna rådet.
  • Det leder till att den finansiella rapporten kommer att innehålla mer tillförlitlig och relevant information om effekter av transaktioner, andra händelser eller förhållanden på företagets finansiella ställning, resultat eller kassaflöden.
  • Företaget byter koncerntillhörighet.
  • Företagets verksamhet har minskat väsentligt i omfattning.

Ändrad uppskattning och bedömning innebär en ändring av företagets bedömning av aktuell status på, och uppskattning av förväntade framtida ekonomiska fördelar och förpliktelser som sammanhänger med tillgångar och skulder (BFNAR 2012:1 punkt 10.8).

Om det är svårt att skilja byte av redovisningsprincip från ändrad uppskattning och bedömning, ska bytet eller ändringen anses som en ändrad uppskattning och bedömning (BFNAR 2012:1 punkt 10.3). I kommentaren till punkten punkt 10.2 i K3 anges följande exempel på vad som inte är byte av redovisningsprincip:

  • Tillämpning av en redovisningsprincip på transaktioner, andra händelser eller förhållanden som till sin innebörd skiljer sig från dem som tidigare inträffat.
  • Tillämpning av en ny redovisningsprincip på transaktioner, andra händelser eller förhållanden som inte inträffat tidigare eller som var oväsentliga.
  • Byte från värderingsgrunden verkligt värde till anskaffningsvärde när det inte längre är möjligt att värdera en tillgång till verkligt värde, även om det allmänna rådet kräver eller tillåter en sådan värdering.

En ändrad uppskattning och bedömning är en följd av ny information eller ny utveckling och därmed inte byte av redovisningsprincip.

Det är ett byte av redovisningsprincip när det allmänna rådet tillåter ett val vid redovisning av en specifik transaktion, annan händelse eller förhållande och företaget ändrar sitt tidigare val.

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel om inte RFR 2 Redovisning för juridiska personer anger något annat. Av RFR 2 framgår att IAS 8 ska tillämpas utan undantag eller tillägg (RFR 2 IAS 8 punkt 1).

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska som huvudregel tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifterna.

Motsvarande regler finns för försäkringsföretag som tillämpar ÅRFL. Läs om hur försäkringsföretag ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1] [2]