OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

Det finns en huvudregel som anger hur stor avsättning till expansionsfond man får göra.

Förutsättningar för att få göra avsättningar

För att man ska få göra en avsättning till en expansionsfond måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • man måste ha ett överskott av näringsverksamhet, efter vissa justeringar
  • man måste ha ett positivt kapital i verksamheten, efter vissa justeringar.

Man får göra avsättningar till en expansionsfond både vid aktiv och passiv näringsverksamhet.

Avsättning får inte göras med större belopp än vad resultatet av näringsverksamheten är, efter vissa justeringar (34 kap. 4 och 5 §§ IL).

Övre gräns för avsättning

Avsättningarna får inte vara hur stora som helst, utan det finns en övre gräns eller ett tak som är relaterat till det kapital som satsats i verksamheten (kapitalunderlag för expansionsfond). Det finns ett kapitalunderlag för expansionsfond för enskilda näringsidkare (34 kap. 7 IL) och för delägare i handelsbolag (34 kap. 13 § IL).

Göra avdrag för avsättningar

Från resultatet av näringsverksamheten får man dra av ett belopp som motsvarar avsättningen till expansionsfonden (34 kap. 2 § IL).

Om man har flera näringsverksamheter

Om man har flera näringsverksamheter ska man göra avsättningarna för varje näringsverksamhet för sig. All näringsverksamhet som bedrivs av en enskild näringsidkare räknas, med vissa undantag, som en enda näringsverksamhet (14 kap. 12 § IL).

Om en person däremot driver både en enskild näringsverksamhet och har en andel i ett svenskt handelsbolag, eller andelar i flera olika handelsbolag, räknas det som flera verksamheter och avsättningarna ska göras för varje verksamhet för sig (14 kap. 12 § och 13 § första stycket IL).

En person som har flera näringsverksamheter kan därför göra en avsättning i en näringsverksamhet som har ett överskott och ett positivt kapital, trots att en annan verksamhet gått med underskott eller har ett negativt kapital.

Man ska hålla isär expansionsfonderna för olika näringsverksamheter och man kan bara ha en fond per näringsverksamhet.

I vissa fall kan expansionsfonder överföras mellan näringsverksamheter.

Ask-i-ask-situation

En person som är delägare i ett handelsbolag som i sin tur äger en andel i ett annat handelsbolag, får inte göra avsättningar till en expansionsfond för det andra handelsbolaget. Skälet är att både resultatet och värdet av detta handelsbolag redovisas i det direktägda handelsbolaget, en så kallad ask-i-ask-situation (14 kap. 13 § andra stycket IL).

Ingen tidsgräns för återföring

Det finns ingen tidsgräns för när en expansionsfond måste återföras till beskattning, till skillnad från vad som gäller för periodiseringsfonder. Det innebär att man inte behöver hålla isär avsättningar från olika år utan man har samtliga avsättningar i näringsverksamheten i en post.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar