OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket får kontrollera en persons bosättning och har möjlighet att på eget initiativ fatta beslut om en persons folkbokföring. Skatteverket får vid utredningen göra kontrollbesök och förelägga en person att anmäla flytt eller lämna de uppgifter som behövs för bedömning och kontroll av bosättningen.

Utredning av en persons bosättning

Det är viktigt att folkbokföringen speglar befolkningens verkliga bosättning i Sverige och Skatteverket bedriver därför kontroll av bosättningen i Sverige. Korrekta uppgifter i folkbokföringen har betydelse för myndigheternas möjlighet att tillvarata såväl den enskildes som samhällets intressen.

Skatteverket kontrollerar flyttanmälningar inom Sverige, men även flytt till Sverige och till utlandet. Underrättelser eller meddelanden som kommer från andra myndigheter, fastighetsägare och andra i samhället kan också vara underlag för att Skatteverket startar en utredning om en persons bosättning.

Under en utredning av en persons bosättning får Skatteverket, om vissa förutsättningar är uppfyllda, besluta att tillfälligt folkbokföra personen på kommunen under tiden utredningen pågår (13 a § FOL).

Myndigheter ska, med vissa undantag, underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen om en person som är eller har varit folkbokförd är oriktig eller ofullständig, till exempel att en persons folkbokföringsadress inte stämmer (32 c § FOL).

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket begära att en anmälan, en ansökan eller uppgift ska lämnas vid personlig inställelse (23 § FOL).

En person är skyldig att anmäla om hen flyttar (25-27 §§ FOL). Om en person inte själv anmäler flytt kan Skatteverket på eget initiativ fatta beslut om personens bosättning enligt folkbokföringslagen (34 § FOL).

Föreläggande inom bosättningskontroll

En person som kan antas vara skyldig att göra en anmälan enligt folkbokföringslagen får föreläggas att antingen göra en anmälan om flytt eller lämna de uppgifter eller visa upp de handlingar som behövs för Skatteverkets bedömning och kontroll av personens bosättning (31 § FOL).

Skatteverket får även förelägga en fastighetsägare eller innehavare av bostadslägenhet som upplåter en bostad åt någon annan att uppge till vem bostaden upplåts och om denne upplåter bostaden åt någon annan, samt vilka personer som bor i fastigheten eller lägenheten (32 § FOL).

Läs mer om föreläggande under Förvaltningsrätt & förfarande > Utredning, kontroll och tillsyn > Särskilt om olika ämnesområden > Folkbokföring.

Vitesföreläggande inom bosättningskontroll

Om en person inte följer ett föreläggande enligt 31 eller 32 §§ FOL kan Skatteverket besluta om ett nytt föreläggande som förenas med vite (37 § FOL).

Läs mer om vitesföreläggande under Förvaltningsrätt & förfarande > Utredning, kontroll och tillsyn > Särskilt om olika ämnesområden > Folkbokföring.

Skatteverket har rätt att göra kontrollbesök

Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att kontrollera en persons bosättning, om det behövs för bedömningen av personens folkbokföring. Om det finns skäl för det får Skatteverket dessutom besluta om kontrollbesök på en fastighet eller i en lägenhet för att kontrollera vilka som anses bosatta där (32 a § FOL).

Läs mer om kontrollbesök under Förvaltningsrätt & förfarande > Utredning, kontroll och tillsyn > Särskilt om olika ämnesområden > Folkbokföring.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar