OBS: Detta är utgåva 2023.11. Visa senaste utgåvan.

De som är skattskyldiga till avkastningsskatt på pensionsmedel har i vissa fall rätt till nedsättning för utländsk skatt. Beroende på vem som är skattskyldig tillämpas olika bestämmelser vid nedsättning av avkastningsskatt på pensionsmedel.

Vem är skattskyldig till avkastningsskatt på pensionsmedel?

Följande skattskyldiga kan få betala avkastningsskatt på pensionsmedel (2 § första stycket AvPL):

 1. svenska livförsäkringsföretag
 2. utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse från fast driftställe i Sverige och utländska tjänstepensionsinstitut som bedriver med försäkringsverksamhet jämförbar tjänstepensionsverksamhet från fast driftställe i Sverige
 3. pensionsstiftelser enligt tryggandelagen och utländska tjänstepensionsinstitut som från fast driftställe i Sverige meddelar avtal om tjänstepension med villkor som innebär att institutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt tryggandelagen
 4. arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under rubriken Avsatt till pensioner enligt tryggandelagen eller i sådan delpost som avses i 8 a § TrL
 5. obegränsat skattskyldiga som innehar pensionssparkonto
 6. obegränsat skattskyldiga och svenska handelsbolag som innehar pensionsförsäkring som är meddelad i försäkringsrörelse som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, eller försäkring som anses som pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL
 7. obegränsat skattskyldiga och svenska handelsbolag som under beskattningsåret innehaft en kapitalförsäkring som är meddelad i försäkringsrörelse som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige
 8. obegränsat skattskyldiga och svenska handelsbolag som innehar ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, under förutsättning att avtalet är jämförbart med en pensionsförsäkring
 9. obegränsat skattskyldiga och svenska handelsbolag som under beskattningsåret innehaft ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, under förutsättning att avtalet är jämförbart med en kapitalförsäkring
 10. obegränsat skattskyldiga och svenska handelsbolag som ingått ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från ett fast driftställe i Sverige, om avtalet innehåller villkor som innebär att tjänstepensionsinstitutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt tryggandelagen
 11. svenska företag som tillhandahåller PEPP-produkter och som inte omfattas av 1
 12. utländska företag som tillhandahåller PEPP-produkter i en verksamhet som bedrivs från fast driftställe i Sverige och som inte omfattas av 2
 13. obegränsat skattskyldiga som under beskattningsåret innehaft ett avtal om sparande i en PEPP-produkt med ett företag som tillhandahåller PEPP-produkter i en verksamhet som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige.

Vilka bestämmelser ska tillämpas vid nedsättning för utländsk skatt?

De som är skattskyldiga till avkastningsskatt på pensionsmedel kan ha betalat utländsk skatt. Beroende vem som är skattskyldig tillämpas olika bestämmelser vid nedsättning för utländsk skatt.

Livförsäkringsföretag, pensionsstiftelser, innehavare av IPS och tillhandahållare av PEPP-produkter

Skattskyldiga till avkastningsskatt enligt 2 § första stycket 1–3 och 5 och 11-12 AvPL medges nedsättning av avkastningsskatten genom avräkning av utländsk skatt enligt bestämmelserna i tredje kapitlet avräkningslagen. Läs mer om nedsättning för livförsäkringsföretag, pensionsstiftelser, innehavare av IPS och tillhandahållare av PEPP-produkter.

Arbetsgivare med avsättning i balansräkningen

För skattskyldiga enligt 2 § första stycket 4 AvPL görs prövningen av vilket belopp som högst får avräknas enligt bestämmelserna i andra kapitlet avräkningslagen. Läs mer om nedsättning för arbetsgivare med avsättning i balansräkningen.

Innehavare av utländsk försäkring, avtal om tjänstepension och PEPP-produkt

Skattskyldiga enligt 2 § första stycket 6–10 och 13 AvPL medges nedsättning av avkastningsskatten enligt 10 a § första stycket AvPL. Läs mer om nedsättning för innehavare av utländsk försäkring, avtal om tjänstepension och PEPP-produkt.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. [1] [2]
 • Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. [1]
 • Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1] [2] [3] [4] [5]
 • Lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. [1]