OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Här finns en sammanställning över författningar, föreskrifter, EU-direktiv m.m. som är aktuella för alkoholskatteområdet.

Författningar

 • Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
 • Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
 • Förordning (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
 • Lag (1999:445) om exportbutiker.
 • Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.
 • Förordning (1999:454) om proviantering av fartyg och luftfartyg.
 • Förordning (2012:331) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 389/2012.
 • Förordning (2014:1513) om exportbutik på flygplats.
 • Förordning (2021:1234) om intyg till oberoende små producenter av alkoholdrycker.
 • Lag (2022:156) om alkoholskatt.
 • Lag (2022:157) om Europeiska unionens punktskatteområde.
 • Förordning (2022:183) om alkoholskatt.

Föreskrifter

 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:12) om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi, som ändrats genom Skatteverkets föreskrifter (2022:17) om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:12) om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi.
 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:12) om säkerhet enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi.
 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:13) om tillsynen över att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs.
 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:14) om den som bedriver verksamhet i exportbutik.
 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:27) om skattebefriade förbrukares lagerbokföring enligt lagen om alkoholskatt.
 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:31) om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om alkoholskatt.

EU-regelverk

Förordningar

 • Kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november 1993 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse (EGT L 288, 23.11.1993, s. 12).
  • Senaste konsolideringsdatum: 2018-12-23
 • Rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 (EUT L 121 8.5.2012, s. 1).
  • Senaste konsolideringsdatum: 2023-02-13
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 612/2013 av den 25 juni 2013 om driften av registren över ekonomiska aktörer och skatteupplag, driftsstatistik och rapportering enligt rådets förordning (EU) nr 389/2012 av om administrativt samarbete i fråga om punktskatter (EUT L 173, 26.6.2013, s. 9-33).
  • Senaste konsolideringsdatum: 2023-02-13
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/323 av den 24 februari 2016 om fastställande av närmare bestämmelser om samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaterna om varor med punktskatteuppskov enligt rådets förordning (EU) nr 389/2012 (EUT L 66, 11.3.2016, s. 1–82).
  • Senaste konsolideringsdatum: 2023-02-13
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/273 av den 11 december 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar, vinodlingsregistret, följedokument och certifiering, register över mottagna och avsända leveranser, obligatoriska deklarationer, anmälningar och offentliggörande av anmäld information, komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller relevanta kontroller och sanktioner, ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 555/2008, (EG) nr 606/2009 och (EG) nr 607/2009 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 436/2009. (EUT L 58, 28.12.2018, s. 1-59).
  • Senaste konsolideringsdatum: 2019-06-13
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2266 av den 17 december 2021 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 92/83/EEG vad gäller certifiering och självcertifiering av oberoende små producenter av alkoholdrycker för punktskatteändamål

  (EUT L 455, 20.12.2021, s. 26).

 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636 av den 5 juli 2022 om komplettering av rådets direktiv (EU) 2020/262 genom fastställande av form och innehåll för de dokument som utbyts i samband med flyttning av punktskattepliktiga varor och om fastställande av ett tröskelvärde för förluster till följd av varornas beskaffenhet. (EUT L 247, 23.9.2022, s. 2-56).
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1637 av den 5 juli 2022 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv (EU) 2020/262 vad gäller användning av dokument i samband med flyttning av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande och flyttning av punktskattepliktiga varor efter frisläppande för konsumtion, samt om fastställande av de formulär som ska användas för intyget om undantag. (EUT L 247, 23.9.2022, s. 57-66).

Direktiv

 • Rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (EGT L 316, 31.10.1992, s. 21).
  • Senaste konsolideringsdatum: 2022-01-01
 • Rådets direktiv 92/84/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker (EGT L 316, 31.10.1992, s. 29).
 • Rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt. (EUT L 58, 27.2.2020, s. 4-42).
  • Senaste konsolideringsdatum: 2022-04-26

Beslut

 • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2020/263 av den 15 januari 2020 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (omarbetning) (EUT L 58, 27.2.2020, s. 43-48).

Rekommendationer

 • 2000/789/EG: Kommissionens rekommendation av den 29 november 2000 om riktlinjer för godkännande av lagerhavare enligt rådets direktiv 92/12/EEG när det gäller punktskattebelagda varor [delgivet med nr K (2000) 3355] (EGT L 314, 14.12.2000, s. 29).