OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

En tillfälligt registrerad varumottagare är en fysisk eller juridisk person som fått ett tillfälligt godkännande av Skatteverket att yrkesmässigt ta emot tobaksvaror vid en särskilt angiven flyttning under ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land.

Vad menas med tillfälligt registrerad varumottagare?

En tillfälligt registrerad varumottagare är en fysisk eller juridisk person som fått ett tillfälligt godkännande av Skatteverket att yrkesmässigt ta emot tobaksvaror vid en särskilt angiven flyttning under ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land (jfr 3 kap. 15 § första stycket LTS).

Bestämmelserna om tillfälligt registrerad varumottagare har sin grund i artikel 3.9 och 18.3 i punktskattedirektivet.

Bestämmelserna om tillfälligt registrerad varumottagare innebär att den som i sin näringsverksamhet mera undantagsvis vill ta emot tobaksvaror under skatteuppskov från ett annat EU-land får möjlighet att göra det utan att vara godkänd som upplagshavare eller registrerad varumottagare.

Den som i egenskap av tillfälligt registrerad varumottagare tar emot tobaksvaror som flyttats enligt ett uppskovsförfarande är skattskyldig (9 kap. 6 § LTS).

Förutsättningar för godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare

Den som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land får godkännas som tillfälligt registrerad varumottagare (3 kap. 15 § första stycket LTS). Det är alltså endast den som avser att ta emot varor som avsänds enligt ett uppskovsförfarande från ett skatteupplag i ett annat EU-land eller av en registrerad avsändare från en importplats i ett annat EU-land som kan godkännas som tillfälligt registrerad varumottagare.

En tillfälligt registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där varorna kommer att tas emot (3 kap. 15 § andra stycket LTS).

För att kunna godkännas som tillfälligt registrerad varumottagare ska den sökande ha ställt säkerhet för skattens betalning hos Skatteverket (3 kap. 15 § tredje stycket LTS).

Skatteverket ska se till att ansökningsärendet blir utrett i den omfattning som behövs. En sökande ska dock medverka genom att så långt som möjligt ge in den utredning som man vill åberopa till stöd för sin ansökan. Om det behövs ska Skatteverket genom frågor och påpekanden verka för att sökanden förtydligar eller kompletterar sin ansökan (23 § FL).

Ingen lämplighetsprövning ska göras

Skatteverket ska inte göra någon lämplighetsprövning av den som ansöker om godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare. Istället för lämplighetsprövning ska säkerhet ställas inför varje varumottagande (jfr prop. 2009/10:40 s. 166 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 352).

Det anges dock i förarbetena att för tillfälligt registrerade varumottagare bör slarv med mottagningsrapporter i EMCS påverka möjligheten att på nytt bli godkänd som tillfälligt registrerad varumottagare (jfr prop. 2009/10:40 s. 177 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 352).

Ansökan om godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare

Ansökan om godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare ska göras enligt formulär som fastställts av Skatteverket (10 § FTS). Ansökan ska göras på blanketten ”Ansökan/Anmälan, Tillfälligt registrerad varumottagare – Alkoholskatt – Tobaksskatt – Skatt på energi” (SKV 5371).

Ett godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare ska begränsas till att endast gälla mottagandet av varorna vid den i ansökan särskilt angivna flyttningen (jfr 3 kap. 15 § första stycket LTS). Det måste därför framgå av ansökan vilken flyttning som sökanden avser att godkännandet ska omfatta. Exempelvis ska följande framgå:

 • Uppgifter om avsändaren.
 • Uppgifter om lastningsplatsen.
 • Uppgifter om mottagningsplatsen.
 • Beräknad avsändningsdag och mottagningsdag.
 • Uppgifter om kvantitet och varuslag.

Varuslag ska anges enligt de koder som finns i bilaga II i förordning (EU) 2022/1636 (7 § FTS).

Beslut om godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare

Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av tillfälligt registrerade varumottagare efter särskild ansökan (3 kap. 17 § LTS). Om Skatteverket bedömer att förutsättningar för godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare finns meddelar Skatteverket ett beslut om att den sökande har godkänts som tillfälligt registrerad varumottagare.

Ett godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare ska begränsas till att endast gälla mottagandet av varorna vid den i ansökan angivna flyttningen (jfr 3 kap. 15 § första stycket LTS). Det måste därför framgå av beslutet vilken flyttning som godkännandet omfattar. Exempelvis ska följande framgå:

 • Uppgifter om avsändaren.
 • Uppgifter om lastningsplatsen.
 • Uppgifter om mottagningsplatsen.
 • Beräknad avsändningsdag och mottagningsdag.
 • Uppgifter om kvantitet och varuslag.

Varuslag ska anges enligt de koder som finns i bilaga II i förordning (EU) 2022/1636 (7 § FTS).

I samband med godkännandet tilldelar Skatteverket den tillfälligt registrerade varumottagaren ett sådant punktskattenummer som avses i artikel 19.2 a i förordning (EU) nr 389/2012 (11 § FTS). Detta punktskattenummer framgår av beslutet.

Beslut om godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare omfattas inte av SFL:s bestämmelser om överklagande utan överklagas i stället med stöd av 13 kap. 10 § LTS.

Ett beslut om godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare är sekretessbelagt.

Vissa förändringar ska anmälas

Den som har godkänts som tillfälligt registrerad varumottagare ska enligt 8 § första stycket FTS anmäla till Skatteverket om

 • det sker betydande ändringar av ägarförhållandena
 • firmatecknare, revisor eller styrelse ändras
 • det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
  • har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande
  • har anmälts till Skatteverket efter godkännandet.

Återkallelse av godkännandet

Ett beslut att godkänna någon som tillfälligt registrerad varumottagare är ett gynnande förvaltningsbeslut och får bara ändras till den enskildas nackdel under vissa förutsättningar. En sådan förutsättning är om det framgår av beslutet eller av de föreskrifter som beslutet har grundats på att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas. För återkallelse av godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare finns sådana föreskrifter i 3 kap. 18 § första stycket LTS.

Ett godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare får återkallas av Skatteverket under samma förutsättningar som för en upplagshavare, d.v.s. om något av följande kriterier är uppfyllt:

 • Förutsättningarna för godkännande finns inte längre.
 • Ställd säkerhet är inte längre godtagbar
 • Varumottagaren begär att godkännandet återkallas.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet (3 kap. 18 § tredje stycket LTS).

Eftersom ett godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare gäller per varuflyttning, kommer det enbart att vara aktuellt att återkalla godkännandet före det att varorna tagits emot (jfr prop. 2009/10:40 s. 166 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 353).

Beslut om återkallelse av godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare omfattas inte av SFL:s bestämmelser om överklagande utan överklagas i stället med stöd av 13 kap. 10 § LTS.

Ett beslut om återkallelse av godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare är sekretessbelagt.

Godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare vid konkurs

Om en tillfälligt registrerad varumottagare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet (3 kap. 19 § första stycket LTS).

Det är samma godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare som övergår till konkursboet. Det är alltså inte fråga om att konkursgäldenärens godkännande återkallas och ersätts med ett godkännande för konkursboet. I det s.k. SEED-registret kommer därmed endast kontaktuppgifterna för godkännandet att ändras. I övrigt behåller godkännandet sina identifikationsuppgifter i SEED-registret. Om konkursförvaltaren inte önskar att godkännandet ska kvarstå kan förvaltaren begära att godkännandet återkallas (jfr prop. 2013/14:10 s. 119 f. jämförd med prop. 2021/22:61 s. 353).

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636 av den 5 juli 2022 om komplettering av rådets direktiv (EU) 2020/262 genom fastställande av form och innehåll för de dokument som utbyts i samband med flyttning av punktskattepliktiga varor och om fastställande av ett tröskelvärde för förluster till följd av varornas beskaffenhet [1] [2]
 • RÅDETS DIREKTIV (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt (omarbetning) [1]
 • RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1] [2] [3]
 • Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]
 • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1] [2] [3] [4]