OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska i vissa fall betala tillbaka mervärdesskatt och punktskatt till bl.a. internationella organisationer som har en mer omfattande rätt till skattefrihet än den som framgår av mervärdesskattelagen och punktskattelagarna.

Vem kan ansöka om återbetalning?

Den som har rätt att förvärva varor eller tjänster utan mervärdesskatt eller punktskatt på annan rättslig grund än enligt mervärdesskattelagen eller punktskattelagarna, får använda den rätten genom en ansökan om återbetalning av skatten (64 kap. 6 § SFL).

Det gäller den som har denna rättighet enligt någon av följande:

De som avses är t.ex.

 • internationella organisationer och organ samt personer med anknytning till dessa
 • främmande stats militära styrka och dess personal som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.

Skattefriheten framgår då av stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige (4 och 7 §§ lagen [1976:661] om immunitet och privilegier i vissa fall).

Undantag: bestämmelser om återbetalning

Om någon av nedanstående bestämmelser om återbetalning av skatt är tillämplig på förvärvet gäller inte ansökningsregeln i 64 kap. 6 § SFL:

Från och med den 13 februari 2023 har punktlistan i 64 kap. 6 § SFL följande lydelse:

 • 10 kap. 5-8 a §§ ML
 • 9 kap. 1 § LSE
 • 15 § LSNP
 • 12 kap. 10 § LTS
 • 12 kap. 10 § LAS.

Nytt: 2023-06-28

Med anledning av den nya mervärdesskattelagen ersätts hänvisningen till 10 kap. 5–8 a §§ ML med 14 kap. 59–67 §§ ML den 1 juli 2023.

Bestämmelsen i 64 kap. 6 § SFL är en slags reservreglering som endast ska tillämpas i de fall internationella organisationer m.fl. i materiellt avseende har rätt till skattefrihet på annan rättslig grund än enligt ML eller punktskattelagarna, och den skattefriheten är mer omfattande än enligt ML eller punktskattelagarna. Om en sådan mer omfattande rätt till skattefrihet finns, t.ex. genom direkt tillämpliga EU-bestämmelser, får den rätten enligt 64 kap. 6 § SFL utövas genom en ansökan om återbetalning.

Hur ansöker man om återbetalning?

En ansökan om återbetalning ska göras skriftligt och lämnas in till Skatteverket och omfatta inköpen under ett kalenderkvartal (2 § förordning [1994:224] om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.).

Om det framgår av stadgan eller avtalet att återbetalning förutsätter att förvärvet uppgått till ett betydande belopp får återbetalning ske endast om den sammanlagda ersättningen enligt varje faktura uppgår till minst 1 500 kr (3 a § förordning [1994:224] om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. [1] [2]
 • Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall [1] [2]
 • Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen [1]
 • Lag (1994:1563) om tobaksskatt [1]
 • Lag (1994:1564) om alkoholskatt [1]
 • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1]
 • Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter [1]
 • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]
 • Mervärdesskattelag (2023:200) [1]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]