OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Mervärdesskatt ska i vissa fall redovisas i en särskild mervärdesskatte­deklaration. Det gäller t.ex. den som är betalningsskyldig bara på grund av felaktigt debiterad mervärdesskatt eller unionsinterna förvärv av nya transportmedel. Det finns två typer av särskild mervärdesskatte­deklaration.

Nytt: 2023-06-27

Sidan har tillkommit med anledning av den nya mervärdesskattelagen som träder i kraft den 1 juli 2023.

Två typer av särskild mervärdesskatte­deklaration

Det finns två typer av särskild mervärdesskatte­deklaration:

Det är den deklaration som används i övriga fall som du kan läsa om på denna sida.

I vilka fall ska en särskild skattedeklaration för mervärdesskatt lämnas in?

I 26 kap. 7 § SFL anges i vilka fall mervärdesskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration i stället för i en mervärdesskatte­deklaration. Gemensamt för alla särskilda skattedeklarationer är att den som ska lämna en sådan deklaration inte ska registreras enligt 7 kap. 1 § SFL.

Felaktigt debiterad mervärdesskatt

Den som på en faktura eller liknande handling betecknar ett belopp som mervärdesskatt utan att det är fråga om mervärdesskatt är betalningsskyldig för beloppet (16 kap. 23 § ML).

Den som är betalningsskyldig bara på grund av felaktigt debiterad mervärdesskatt enligt 16 kap. 23 § ML ska redovisa denna i en särskild skattedeklaration för den redovisningsperiod under vilken debiteringen har gjorts (26 kap. 7 § första stycket SFL). Detta innebär att den som inte är eller ska vara registrerad för mervärdesskatt ska redovisa den felaktigt debiterade mervärdesskatten i en särskild skattedeklaration. Detsamma gäller vid en rättelse av felaktigt debiterad mervärdesskatt som har redovisats som utgående skatt. Även en sådan rättelse ska alltså redovisas i en särskild skattedeklaration (26 kap. 7 § första stycket SFL och prop. 2022/23:46 s. 542). Den som däremot är eller ska vara registrerad för mervärdesskatt ska redovisa den felaktigt debiterade skatten i sin mervärdesskatte­deklaration.

Inköp av nya transportmedel och punktskattepliktiga varor

Den som är betalningsskyldig för mervärdesskatt bara på grund av vissa inköp från annat EU-land ska redovisa mervärdesskatten i en särskild skattedeklaration för varje inköp (26 kap. 7 § andra stycket SFL). Detta innebär att den som inte är eller ska vara registrerad för mervärdesskatt ska redovisa mervärdesskatt på inköpet i en särskild skattedeklaration. Köpare som är eller ska vara registrerad för mervärdesskatt ska redovisa mervärdesskatten på inköpet i sin mervärdesskatte­deklaration.

De inköp som avses är unionsinterna förvärv av sådana

Försäljning av nya transportmedel

Den som tillfälligt utför en leverans av ett nytt transportmedel till ett annat EU-land anses som en beskattningsbar person (4 kap. 3 § ML). En sådan beskattningsbar person har normalt rätt till avdrag för mervärdesskatt som den betalat vid förvärv av transportmedlet enligt 13 kap. 7 § ML. Skatteverket ska inte registrera den som är en beskattningsbar person bara på grund av tillfällig leverans av ett nytt transportmedel och som har rätt till avdrag för ingående skatt. Skatten ska istället redovisas i en särskild skattedeklaration för varje leverans (26 kap. 7 § tredje stycket SFL).

Vad ska deklarationen innehålla?

En särskild skattedeklaration ska innehålla de för alla skattedeklarationer gemensamma uppgifterna som framgår av 26 kap. 18 § SFL och 6 kap.  § första stycket SFF. Kravet på uppgift om redovisningsperiod gäller dock inte för en särskild skattedeklaration som lämnas enligt 26 kap. 7 § andra eller tredje stycket SFL. Sådana särskilda skattedeklarationer lämnas inte för redovisningsperioder utan alltid för enstaka förvärv eller för att redovisa avdrag för ingående skatt kopplat till en tillfällig leverans av ett nytt transportmedel, jämför prop. 2010/11:165 s. 797.

En särskild skattedeklaration ska alltid innehålla

Utöver dessa gemensamma uppgifter ska deklarationen också innehålla vissa andra uppgifter, se nedan.

Felaktigt debiterad mervärdesskatt

En särskild skattedeklaration för redovisning av felaktigt debiterad mervärdesskatt ska utöver de gemensamma uppgifterna innehålla uppgift om det belopp som felaktigt har betecknats som mervärdesskatt (26 kap. 24 § 2 SFL).

Redovisning av felaktigt debiterad mervärdesskatt görs på blankett SKV 4702, som finns på Skatteverkets webbplats.

Inköp av nya transportmedel och punktskattepliktiga varor

En särskild skattedeklaration för redovisning av mervärdesskatt på inköp av nya transportmedel och punktskattepliktiga varor ska enligt 26 kap. 24 § 1 SFL utöver de gemensamma uppgifterna innehålla uppgift om

  • det inköp som medför betalningsskyldighet
  • skatten på grund av inköpet.

Denna bestämmelse har sin grund i artiklarna 258–259 i mervärdesskattedirektivet.

Redovisningen av mervärdesskatt på inköp av nya transportmedel sker via den särskilda skattedeklarationen för dessa inköp (SKV 5282).

Redovisningen av mervärdeskatt på inköp av punktskattepliktiga varor sker genom den särskilda skattedeklarationen för dessa inköp (SKV 5283).

Försäljning av nya transportmedel

En särskild skattedeklaration för redovisning av ingående skatt vid tillfällig leverans av ett nytt transportmedel ska enligt 26 kap. 24 § 3 SFL utöver de gemensamma uppgifterna innehålla uppgifter om

  • den leverans som medför rätt till avdrag
  • det belopp som ska betalas tillbaka.

Den särskilda deklarationen för detta avdrag (SKV 4773) finns på Skatteverkets webbplats.

Den som säljer ett nytt transportmedel ska också anmäla försäljningen till Skatteverket.

Underskrift

Den särskilda skattedeklarationen ska vara undertecknad av den uppgiftsskyldige eller av en behörig ställföreträdare (38 kap. 3 § SFL).

Belopp ska anges i hela kronor

Belopp som avser skatt enligt SFL ska anges i hela kronor så att öretalen faller bort (22 kap. 1 § SFF). När det gäller redovisning i skattedeklarationer gäller alltså inte lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp.

Valutan är svenska kronor

Uppgifter om belopp som ska lämnas enligt SFL och SFF ska anges i svenska kronor, om inget annat föreskrivs (22 kap. 2 § SFF). Detta innebär att de belopp som ska redovisas i en särskild mervärdesskatte­deklaration ska anges i svenska kronor.

Om den särskilda skattedeklarationen ska lämnas av ett företag som har euro som redovisningsvaluta måste mervärdesskatten räknas om till svenska kronor. Omräkningen ska ske med den genomsnittliga växelkursen för den period som redovisningen avser (15 § lag (2000:46) om omräknings­förfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.).

När ska deklarationen lämnas in?

Nedan kan du läsa om när en särskild skattedeklaration för mervärdesskatt ska lämnas in.

Felaktigt debiterad mervärdesskatt

Den som är betalningsskyldig bara på grund av felaktigt debiterad mervärdesskatt ska enligt 26 kap. 7 § första stycket SFL redovisa beloppet i en särskild skattedeklaration för den redovisningsperiod under vilken debiteringen gjorts. Detta innebär att deklarationen avser en kalendermånad (26 kap. 10 § SFL). I det fall mervärdesskatt felaktigt har debiterats vid flera tillfällen under en och samma månad ska dessa belopp alltså redovisas i samma särskilda skattedeklaration (prop. 2010/11:165 s. 789 f.).

En sådan deklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast den 26:e i månaden efter redovisnings­periodens utgång (26 kap. 35 § SFL).

Exempel: redovisning av felaktigt debiterad mervärdesskatt

Ett företag bedriver enbart en verksamhet med från skatteplikt undantagna transaktioner och är inte registrerat för mervärdesskatt. Företaget utfärdar i maj år 1 en handling som innehåller ett belopp på 500 kronor som felaktigt angetts som mervärdesskatt. Företaget är betalnings- och redovisningsskyldigt för detta belopp. Företaget ska redovisa beloppet i en särskild skattedeklaration för den månad under vilken den aktuella handlingen utfärdades, d.v.s. maj år 1. Denna deklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast den 26 juni år 1.

Inköp av nya transportmedel och punktskattepliktiga varor

Den som är betalningsskyldig för mervärdesskatt bara på grund av inköp av nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor från ett annat EU-land ska enligt 26 kap. 7 § andra stycket SFL redovisa mervärdesskatten i en särskild skattedeklaration för varje inköp. En sådan deklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast 35 dagar efter inköpet (26 kap. 35 § SFL).

Försäljning av nya transportmedel

Den som är en beskattningsbar person bara på grund av tillfällig leverans av ett nytt transportmedel och som har rätt till avdrag för ingående skatt enligt 13 kap. 7 § ML ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje leverans. Den särskilda skattedeklarationen ska lämnas senast den 26 i andra månaden efter den månad då det nya transportmedlet levererades (26 kap. 35 § SFL).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2]
  • Proposition 2022/23:46 Ny mervärdesskattelag [1]