OBS: Detta är utgåva 2023.4. Visa senaste utgåvan.

Den som är utländsk medborgare och som måste ha uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige, får folkbokföras endast om detta villkor är uppfyllt eller om det finns synnerliga skäl för att hen ändå ska folkbokföras.

EES-medborgare och deras familjemedlemmar kan istället ha uppehållsrätt i Sverige medan brittiska medborgare och deras familjemedlemmar kan ha uppehållsstatus.

Nytt: 2023-04-13

Sidan har skrivits om för att bli tydligare. Ändringarna beror inte på någon regelförändring.

Uppehållstillstånd kan vara ett villkor för folkbokföring

Om en person måste ha uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige kan hen folkbokföras endast om detta villkor är uppfyllt eller om det finns synnerliga skäl för att personen ändå ska folkbokföras (4 § första stycket FOL). Endast en person som även uppfyller övriga krav för folkbokföring ska folkbokföras.

Uppehållstillstånd är ett tillstånd att vistas i Sverige under viss tid (tidsbegränsat uppehållstillstånd) eller utan tidsbegränsning (permanent uppehållstillstånd) (2 kap. 4 § UtlL). Beslut om uppehållstillstånd meddelas som utgångspunkt av Migrationsverket (5 kap. 20 § första stycket UtlL).

Både permanenta och tidsbegränsade uppehållstillstånd kan under vissa omständigheter återkallas (7 kap. UtlL). För personer som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd gäller särskilda regler för folkbokföring.

Vem måste ha uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige?

Utgångspunkten är att alla utländska medborgare som vistas i Sverige mer än tre månader ska ha uppehållstillstånd (2 kap. 5 § UtlL). Kravet på uppehållstillstånd gäller dock inte för utlänning som:

Inte heller en person som är medborgare i Storbritannien och har uppehållsstatus eller är en familjemedlem som har uppehållsstatus behöver ha uppehållstillstånd för att vistas i Sverige (3 b kap UtlL).

Uppehållstillståndskortet visar att en person har uppehållstillstånd

Bevis om uppehållstillstånd ska utfärdas i form av en sådan handling som avses i rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredje land (uppehållstillståndskort) (4 kap. 22 § UtlF).

Uppehållstillståndskortet är inte någon identitetshandling, utan ett bevis om att personen har tillstånd att vistas i Sverige. Mer information om uppehållstillståndskortet och klassningskoder för uppehållstillstånd finns på Migrationsverkets webbplats.

Den som anmäler flytt till Sverige och som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige ska på begäran överlämna sitt uppehållstillståndskort när personen inställer sig personligen hos Skatteverket för identitetskontroll (26 b § FOL).

Längden på ett uppehållstillstånd påverkar inte bedömningen

Det finns inget krav i 4 § FOL att ett tillstånd måste vara utfärdat för en viss tid för att villkoret ska vara uppfyllt. Däremot kan ett kort uppehållstillstånd påverka bedömningen av om en person kan antas komma att vara bosatt i Sverige i minst ett år vilket är ett krav för folkbokföring.

Synnerliga skäl för folkbokföring när uppehållstillstånd saknas

En utländsk medborgare som måste ha uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige, men som saknar sådant tillstånd, får ändå folkbokföras om det finns synnerliga skäl (4 § första stycket FOL). Enligt förarbetena till folkbokföringslagen har synnerliga skäl ansetts finnas i följande fall:

  • Situationer där prövningen av uppehållstillståndet endast är av formell natur, till exempel när utländska adoptivbarn flyttar till sina adoptivföräldrar i Sverige eller när minderåriga barn återförenas med sina föräldrar som har uppehållstillstånd i Sverige (prop. 2012/13:120 s. 148).
  • Situationer där en person har utvisats från Sverige men genom särskilt beslut medgetts rätt att stanna i Sverige trots utvisningen och personen därför ändå kan antas komma att vistas i Sverige en längre tid på grund av att något avlägsnande inte ska ske (prop. 1990/91:153 s. 91 och s. 134). Det kan vara fråga om en situation när ett utvisningsbeslut inte kan verkställas på grund av risk för exempelvis dödsstraff, kroppsstraff eller tortyr (12 kap. UtlL).

Särskilda regler gäller för personer med uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd

En utländsk medborgare som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd vid massflykt enligt 21 kap. UtlL ska inte folkbokföras, om personen kan antas komma att vistas i Sverige med stöd av det beviljade uppehållstillståndet under en kortare tid än tre år. Personen kan dock folkbokföras om hen har fått en flyktingstatusförklaring (4 kap. 3 c § UtlL) eller ett resedokument (4 kap. 4 § UtlL), eller om det i övrigt finns synnerliga skäl för folkbokföring (4 § andra stycket FOL). Det är Europeiska unionens råd som under vissa förutsättningar kan besluta att det är en massflyktssituation (prop. 2001/02:185 s. 1).

Kompletterande information

  • SOU 2021:57

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1990/91:153 om ny folkbokföringslag [1] [2]
  • Proposition 2001/02:185 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt [1]
  • Proposition 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden [1]

Övrigt

  • Migrationsverkets webbplats [1]
  • SOU 2021:57 Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer [1]