OBS: Detta är utgåva 2023.8. Visa senaste utgåvan.

En person kan förvärva svenskt medborgarskap vid födelsen, genom adoption eller genom ett myndighetsbeslut. Skatteverket registrerar uppgifter om personens svenska medborgarskap i folkbokföringsdatabasen.

Svenskt medborgarskap vid födelsen

Ett barn förvärvar enligt 2 § MedbL svenskt medborgarskap vid födelsen om

 • en förälder är svensk medborgare
 • en förälder, som är avliden, var svensk medborgare vid sin död.

Det saknar betydelse var barnet föds och vem av föräldrarna som är svensk medborgare (prop. 2013/14:143 s. 33). Föräldraskapet behöver vara fastställt på ett sätt som gäller i Sverige. Fastställelsen kan ske efter att barnet föds, till exempel genom en föräldraskapsbekräftelse. Läs mer på sidan Föräldraskap.

Nuvarande bestämmelser om förvärv av svenskt medborgarskap vid födelsen trädde i kraft den 1 april 2015. Läs mer om vad som gällde tidigare på sidan Äldre bestämmelser om svenskt medborgarskap.

Svenskt medborgarskap för hittebarn

Ett hittebarn som anträffas i Sverige anses som svensk medborgare till dess något annat blir känt (3 § MedbL).

Äldre bestämmelser om svenskt medborgarskap för barn genom föräldrarnas äktenskap

Ett barn under arton år, som inte har förvärvat svenskt medborgarskap vid födelsen, kan under vissa förutsättningar förvärva svenskt medborgarskap enligt äldre bestämmelser om fadern är svensk medborgare och föräldrarna ingår äktenskap. Läs mer under Svenskt medborgarskap genom föräldrarnas äktenskap på sidan om Äldre bestämmelser om svenskt medborgarskap.

Svenskt medborgarskap genom adoption

Ett barn som inte har fyllt 12 år och som adopteras av en svensk medborgare blir enligt 4 § MedbL svensk medborgare vid adoptionen, om

 • barnet adopteras i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge, eller
 • barnet adopteras genom ett annat utländskt beslut som enligt lag gäller i Sverige.

Adoptionen kan alltså ha skett i Sverige eller utomlands. För att ett barn ska få svenskt medborgarskap genom ett utländskt adoptionsbeslut krävs att adoptionen gäller i Sverige (4 § första stycket 2 MedbL). Läs mer på sidan Internationella förhållanden.

Barnet får svenskt medborgarskap från tidpunkten för adoptionsbeslutet, förutsatt att beslutet vunnit laga kraft (prop. 1991/92:90 s. 13).

Svenskt medborgarskap genom anmälan

En person kan under vissa förutsättningar förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan till en svensk myndighet (6–9 §§ MedbL och 18–19 §§ MedbL).

Länsstyrelsen beslutar om svenskt medborgarskap genom anmälan för personer som är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge (22 § andra stycket MedbL). I övriga fall beslutar Migrationsverket om svenskt medborgarskap efter anmälan (22 § första stycket MedbL). Migrationsverket och länsstyrelsen ska underrätta Skatteverket om beslut att en person har förvärvat svenskt medborgarskap genom anmälan (9 § första stycket MedbF).

Barn till en person som förvärvat svenskt medborgarskap genom anmälan

Om en person förvärvar svenskt medborgarskap genom anmälan enligt 6–9 §§ MedbL eller 18–19 §§ MedbL kan även personens barn förvärva svenskt medborgarskap. För det krävs enligt 10 § MedbL

 • att barnet är ogift
 • att barnet har hemvist i Sverige
 • att barnet inte har fyllt 18 år.

Barnet förvärvar svenskt medborgarskap om föräldern som har förvärvat svenskt medborgarskap är ensam vårdnadshavare (10 § första stycket 1 MedbL).

Barnet förvärvar också svenskt medborgarskap om föräldrarna har vårdnaden gemensamt och

Myndigheten som har beslutat om att föräldern har förvärvat svenskt medborgarskap genom anmälan ska underrätta Skatteverket om de barn som myndigheten bedömer har förvärvat svenskt medborgarskap med stöd av 10 § MedbL (9 § andra stycket MedbF).

Svenskt medborgarskap efter ansökan

En person kan under vissa förutsättningar förvärva svenskt medborgarskap efter ansökan (11–13 §§ MedbL) vilket också brukar kallas för naturalisation. Migrationsverket beslutar om svenskt medborgarskap efter ansökan (22 § första stycket MedbL). Migrationsverket ska underrätta Skatteverket om beslut att en person har förvärvat svenskt medborgarskap efter ansökan (9 § första stycket MedbF).

Förklaring om svenskt medborgarskap

När det råder ovisshet om en person är svensk medborgare kan hen ansöka om medborgarskapsförklaring hos Migrationsverket (21–22 §§ MedbL). Migrationsverket ska underrätta Skatteverket om beslut att en person har förklarats som svensk medborgare (9 § första stycket MedbF).

Skatteverkets åtgärder när en person har förvärvat svenskt medborgarskap

När Skatteverket får information om att en person har förvärvat svenskt medborgarskap ska verket pröva om någon registreringsåtgärd ska vidtas för personen i folkbokföringsdatabasen (34 § FOL).

Beslut om registrering av svenskt medborgarskap för barn

När Skatteverket får en anmälan att ett barn har fötts eller att ett föräldraskap har fastställts ska verket pröva om barnet har förvärvat svenskt medborgarskap vid födelsen.

Ett förvärv av svenskt medborgarskap vid födelsen sker automatiskt, i kraft av själva lagen (ipso jure). Något särskilt beslut om förvärvet behövs alltså inte (prop. 2013/14:143 s. 34). Samma sak gäller när ett barn har adopterats. Skatteverket ska göra en självständig bedömning av om barnet (ipso jure) har förvärvat svenskt medborgarskap vid adoptionen (prop. 1999/2000:147 s. 33). Skatteverket registrerar det svenska medborgarskapet från och med det datum som adoptionen beslutades under förutsättning att beslutet har vunnit laga kraft.

Svenskt medborgarskap efter beslut från en annan myndighet

När Migrationsverket eller länsstyrelsen underrättar Skatteverket om ett beslut att en person har förvärvat svenskt medborgarskap genom anmälan eller efter ansökan ska Skatteverket registrera uppgiften om personens svenska medborgarskap i folkbokföringsdatabasen, om personen är registrerad i folkbokföringsdatabasen.

Barn till den som förvärvar svenskt medborgarskap genom anmälan

När en myndighet underrättar Skatteverket om att personen som har förvärvat svenskt medborgarskap genom anmälan har barn som enligt myndighetens bedömning har förvärvat svenskt medborgarskap enligt 10 § MedbL ska Skatteverket pröva frågan om barnet ska registreras som svensk medborgare i folkbokföringsdatabasen.

Uppgift om utländskt medborgarskap för en person som är svensk medborgare

En person som är svensk medborgare kan även ha medborgarskap i andra länder. Skatteverket ska dock endast registrera uppgifter om personens svenska medborgarskap i folkbokföringsdatabasen (prop. 1990/91:53 s. 40 och RÅ 2002 ref. 93). Läs mer på sidan Utländskt medborgarskap och statslöshet.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 2002 ref. 93 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1990/91:53 om lag om folkbokföringsregister, m.m [1]
 • Proposition 1991/92:90 om svenskt medborgarskap för adoptivbarn och förbättrad rätt till föräldrarledighet vid adoption [1]
 • Proposition 1999/00:147 Lag om svenskt medborgarskap [1]
 • Proposition 2013/14:143 Ett medborgarskap som grundas på samhörighet [1] [2]