OBS: Detta är utgåva 2023.8. Visa senaste utgåvan.

Medlemsstaterna ska utbyta viss obligatorisk information om flyttningar av harmoniserade punktskattepliktiga varor som sker under uppskovsförfarandet respektive under förfarandet för beskattade varor. Informationsutbytet sker i EMCS.

Dokument som godkända aktörer och certifierade aktörer upprättar i EMCS

Skatteverket ska skicka vidare de elektroniska dokument som en svensk godkänd aktör eller certifierad aktör upprättar i Excise Movement and Control System (EMCS) till den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter. Den myndigheten ska skicka dokumenten vidare till den godkända eller certifierade aktören i den medlemsstaten.

Skatteverket ska även ta emot de elektroniska dokument som upprättats i EMCS av en aktör som är godkänd eller certifierad i en annan medlemsstat och som har skickats vidare av den medlemsstatens behöriga myndighet. Skatteverket ska skicka dokumenten vidare till berörd svensk aktör.

Informationsutbytet sker i EMCS genom omedelbar elektronisk överföring så snart Skatteverket eller den andra medlemsstatens behöriga myndighet har verifierat innehållet i ett elektroniskt dokument. Även verifieringen sker omedelbart genom elektronisk avstämning mot de uppgifter om godkända aktörer, skatteupplag och certifierade aktörer som finns i medlemsstaternas nationella register över godkända aktörer, skatteupplag och certifierade aktörer, de s.k. SEED-registren.

Att Skatteverket ska utbyta information om flyttningar under uppskovsförfarandet och förfarandet för beskattade varor med andra medlemsstaters behöriga myndigheter genom elektroniska meddelanden i EMCS följer av 13-23 §§ FAS, 14-24 §§ FTS samt 24-30 och 34-37 §§ FSE. De svenska bestämmelserna har sin grund i artiklarna 20–25 och 36-37 i punktskattedirektivet.

Beskattning på grund av oegentligheter

Skatteverket ska underrätta den behöriga myndigheten i avsändarlandet när skatt tagits ut i Sverige på grund av att en oegentlighet har begåtts eller upptäckts här vid en flyttning under uppskovsförfarandet eller förfarandet vid beskattade varor. Skatteverkets skyldighet att underrätta avsändarmedlemsstatens behöriga myndighet följer av 4 § FAS, 4 § FTS och 5 § FSE. De svenska bestämmelserna bygger på artikel 9.3 och artikel 46 i punktskattedirektivet.

Andra medlemsstater ska informera Skatteverket om förhållandena är de omvända.

Alternativa bevis

Skatteverket ska informera avsändarmedlemsstatens behöriga myndighet när verket har tillfredställande alternativa bevis för att en flyttning under uppskovsförfarandet eller förfarandet för beskattade varor har avslutats, samt ta emot sådan information som skickas från andra medlemsstater. Detta följer av 5 kap. 12 § LAS och 8 kap. 9 § LAS, 5 kap. 12 § LTS och 8 kap. 9 § LTS samt 4 a kap. 12 § LSE och 4 e kap. 8 § LSE.

Informationsutbytet i praktiken

Informationsutbytet i EMCS om flyttningar under uppskovsförfarandet och om flyttningar under förfarandet för beskattade varor är obligatoriskt. Detta innebär att Skatteverket inte kan låta bli att informera andra medlemsstater om flyttningar under uppskovsförfarandet eller om flyttningar under förfarandet för beskattade varor som sker mellan Sverige och ett annat EU-land. Inte heller behöver andra EU-länder begära att få information om flyttningar som berör dem, utan Skatteverket ska överlämna informationen självmant.

De elektroniska meddelanden om flyttningar under uppskovsförfarandet och flyttningar under förfarandet för beskattade varor som ska utbytas i EMCS regleras närmare i

  • kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636 om komplettering av rådets direktiv 2020/262 genom fastställande av form och innehåll för de dokument som utbyts i samband med flyttning av punktskattepliktiga varor och om fastställande av ett tröskelvärde för förluster till följd av varornas beskaffenhet, och i
  • kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1637 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets direkt 2020/262 vad gäller användning av dokument i samband med flyttning av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande och flyttning av punktskattepliktiga varor efter frisläppande för konsumtion, samt om fastställande av det formulär som ska användas för intyget om undantag.

De meddelanden som utfärdas i EMCS av de godkända aktörerna och som Skatteverket alltså ska skicka vidare till eller ta emot från andra medlemsstater är

  • elektroniska administrativa dokument (e-AD) som tilldelats en administrativ referenskod av behörig myndighet (jfr artikel 20.4 och artikel 21.1 i punktskattedirektivet samt artikel 3 och bilaga I, tabell 1 i förordning (EU) 2022/1636)
  • meddelande om återkallande av e-AD (jfr artikel 5 och bilaga I, tabell 2 i förordning (EU) 2022/1636 samt artikel 3.2 i förordning (EU) 2022/1637
  • elektroniska förenklade administrativa dokument (e-FAD) som tilldelats en administrativ referenskod av behörig myndighet (jfr artikel 36.3 i punktskattedirektivet samt artikel 4 och bilaga I, tabell 1 i förordning (EU) 2022/1636
  • meddelanden om ändring av destination eller mottagare (jfr artikel 6 och bilaga I, tabell 3 eller 4 i förordning (EU) 2022/1636 samt artikel 4 och 7 i förordning (EU) 2022/1637
  • meddelanden om uppdelning av flyttning (jfr artikel 7 och bilaga I, tabellerna 4 och 5 i förordning (EU) 2022/1636 samt artikel 5 i förordning (EU) 2022/1637
  • mottagningsrapport (jfr artikel 24 och artikel 37 i punktskattedirektivet samt artikel 8 och bilaga I, tabell 6 i förordning (EU) 2022/1636
  • exportrapport (jfr artikel 25 i punktskattedirektivet samt artikel 8 och bilaga I, tabell 6 i förordning (EU) 2022/1636

Förordning (EU) 2022/1636 och förordning (EU) 2022/1637 är direkt tillämpliga i Sverige och behöver alltså inte föras in i svensk nationell rätt.

Underrättelse om bristande överensstämmelse mellan e-AD och exportdeklaration

Vid bristande överensstämmelse mellan e-AD och exportdeklaration ska exportmedlemsstatens behöriga myndigheter underrätta avsändarmedlemsstatens behöriga myndigheter (jfr artikel 21.4 i punktskattedirektivet). Det är Skatteverket som är behörig myndighet i Sverige för att skicka och ta emot sådana underrättelser (jfr 14 § FAS, 15 § FTS och 25 § FSE).

Underrättelse om att varor inte längre ska exporteras

Om varor som avsänts under uppskovsförfarandet för att exporteras inte längre ska föras ut ur unionens tullområde ska exportmedlemsstatens behöriga myndigheter underrätta avsändarmedlemsstatens behöriga myndigheter om detta så snart det blir känt (jfr artikel 21.5 i punktskattedirektivet). Det är Skatteverket som är behörig myndighet i Sverige för att skicka och ta emot sådana underrättelser (jfr 5 kap. 8 § LAS och 18 § FAS, 5 kap. 8 § LTS och 19 § FTS samt 4 b kap. 8 § LSE och 29 § FSE).

Reservsystemet

Det finns ingen skyldighet för Skatteverket att informera destinationsmedlemsstatens myndigheter om de flyttningar från Sverige som sker med stöd av reservsystemet. Det har ansetts onödigt att skicka kopior av pappersdokument mellan medlemsstaterna, eftersom aktörerna ska lägga in uppgifterna elektroniskt i EMCS så snart systemet åter är tillgängligt.

Det finns därmed inte heller någon skyldighet för andra medlemsstater att informera Skatteverket när varor flyttas till Sverige med stöd av reservsystemet.

Däremot finns det en skyldighet för Skatteverket att skicka en kopia av pappersdokumentet för mottagningsrapport och exportrapport till den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten. Skatteverket ska även ta emot pappersdokument för mottagningsrapport eller exportrapport som kommer från andra medlemsstater. Skatteverkets skyldigheter i dessa avseenden följer av 15 § andra stycket FAS, 19 § FAS, 21 § tredje stycket FAS och 23 § FAS, 16 § andra stycket FTS, 20 § FTS, 22 § tredje stycket FTS och 24 § FTS samt 26 § andra stycket FSE, 30 § FSE, 35 § tredje stycket FSE och 37 § FSE. . De svenska bestämmelserna har sin grund i artikel 27 och artikel 39 i punktskattedirektivet.

Formen och innehållet i pappersdokumenten för mottagningsrapport och exportrapport regleras närmare i artikel 9 i förordning (EU) 2022/1636.

Förordning (EU) 2022/1636 är direkt tillämplig i Sverige och behöver alltså inte föras in i svensk nationell rätt.

Vissa händelser och situationer som inträffar under flyttningar under uppskovsförfarandet eller förfarandet för beskattade varor

Skatteverket ska utbyta obligatorisk information med andra medlemsstater när vissa händelser, risker eller situationer inträffar under en flyttning av harmoniserade punktskattepliktiga varor under uppskovsförfarandet eller förfarandet för beskattade varor. Du kan läsa om detta på sidan om informationsutbyte om oegentligheter, överträdelser, förstörda varor m.m.

Begäran om handräckning

Om en behörig myndighet i en annan medlemsstat begär det, ska Skatteverket överlämna sådan information om en flyttning under uppskovsförfarandet eller förfarandet för beskattade varor som inte omfattas av det obligatoriska elektroniska informationsutbytet. På samma sätt kan Skatteverket begära att andra medlemsstater lämnar sådan information. Du kan läsa mer om detta på sidan om begäran om handräckning.

Frivilligt informationsutbyte

Skatteverket får spontant – d.v.s. utan att en annan medlemsstat begärt det – lämna sådan information till en annan medlemsstats behöriga myndighet som är nödvändig för en korrekt tillämpning av de harmoniserade punktskattebestämmelserna.

Om Skatteverket skulle få kännedom om omständigheter som rör en flyttning under uppskovsförfarandet eller förfarandet för beskattade varor, men som inte omfattas av det obligatoriska informationsutbytet, kan verket alltså lämna över den informationen till berörda medlemsstater. Du kan läsa mer på sidan om frivilligt informationsutbyte.

Referenser inom informationsutbyte med andra länder