Om den skattskyldiga inte betalar trängselskatten i rätt tid enligt lagen om trängselskatt 12 § LTS eller inom den tid som anges i Skatteverkets beslut enligt 15 § LTS eller 15 a § LTS, ska Transportstyrelsen påföra hen en tilläggsavgift. Detta gäller dock inte när en EETS-betalningsförmedlare är betalningsskyldig för trängselskatten.

Den skattskyldiga ska betala tilläggsavgiften och eventuell obetald skatt senast 30 dagar efter att beslutet om tilläggsavgift fattades (14 § tredje stycket LTS). Tilläggsavgiften ska betalas genom en insättning på Transportstyrelsens särskilda konto för trängselskatt. Betalningen anses ha skett när pengarna bokförs på kontot (16 § LTS). Det finns möjlighet att få anstånd med betalningen av tilläggsavgift (17 § LTS).

Läs om domar i mål som gäller för sent betalad trängselskatt under Befrielse från skatt och tilläggsavgift enligt 18 § LTS.

Läs mer om beslutsprocessen på sidan Trängselskatt och tilläggsavgift på förfarandesidorna om beslut.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar