Skatteverket är ensamt behörigt att ansöka om företrädaransvar enligt reglerna i 59 kap. SFL. Här kan du läsa vilka andra statliga fordringar, utöver skatter och avgifter, som kan komma ifråga.

Skatteverket är ensam behörig myndighet att ansöka om företrädaransvar

Skatteverket är ensam behörig att ansöka om företrädaransvar (8 § BorgL). Detta innebär att det är Skatteverket som ska ansöka om företrädaransvar även för sådana fordringar som debiteras av andra myndigheter och som hanteras utanför skattekontosystemet.

Det finns möjlighet att göra gällande företrädaransvar även för andra fordringar än skatt och avgift enligt skatteförfarandelagen. Om företrädaransvar är möjligt ska detta framgå av lagen där fordringen regleras genom en hänvisning till bestämmelserna om företrädaransvar i 59 kap. SFL.

Statliga fordringar som omfattas av reglerna om företrädaransvar

De fordringar som omfattas av reglerna om företrädaransvar är:

  • Miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion (19 § lagen [1990:613] om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion).
  • Skatt och transporttillägg enligt lag (1998:506) om punktskattekontroll av tranporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter (4 kap. 8 a § LPK).
  • Sändningsavgift för att sända analog kommersiell radio, och ränta på avgiften (13 kap. 15 § radio- och tv-lagen [2010:696]).
  • Tull enligt tullagen (2 kap. 18 § tullagen [2016:253]).

Hänvisningarna i respektive lag till skatteförfarandelagen får anses vara uttömmande. Detta innebär att om det saknas hänvisning till samtliga regler om företrädaransvar i 59 kap. SFL kan reglerna om företrädaransvar endast tillämpas i motsvarande utsträckning.

Ett exempel är att det i 4 kap. 8 a § LPK inte finns någon hänvisning till bestämmelsen om överenskommelse (59 kap. 19 § SFL). Det är därför inte möjligt att ingå en överenskommelse om betalningsskyldigheten för företrädaren för skatt eller transporttillägg enligt 4 kap. 8 a § LPK.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion [1]
  • Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]
  • Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]
  • Tullag (2016:253) [1]