SRN:s beslut den 21 februari 2001

Bostadsrättsförenings upplåtelse av garageplats till

medlemmars personliga bruk

Garageplatser som en bostadsrättsförening upplåtit till

medlemmars personliga bruk räknas till bostadsdelen vid

bestämmande av om föreningen ska behandlas som ett

privatbostadsföretag eller ej. Detta gäller oavsett om

upplåtelsen sker genom bostadsrätt eller hyresrätt.

Förhandsbesked avseende taxeringsåren 2002 – 2004

Sökande bostadsrättsförening frågade om garageplatser till medlemmar

räknas till bostadsdelen vid bedömningen om föreningen ska behandlas

som privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § 1 Inkomstskattelagen,

samt om det har någon betydelse om garageplatserna upplåts med

bostads- eller hyresrätt. Enligt nämnda lagrum avses med

privatbostadsföretag en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt

aktiebolag vars verksamhet till klart övervägande del består i att åt sina

medlemmar eller delägarna tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs

av föreningen eller bolaget.

SRN gjorde följande bedömning.

"Utrymmen som har ett naturligt samband med bostaden som t.ex.

förrådsutrymmen, tvättstuga, hobbylokaler avsedda för föreningens

medlemmar och liknande bör hänföras till bostadsdelen. Det bör även

accepteras att garage eller parkeringsplatser, som är avsedda för

medlemmarnas personliga bruk får räknas till bostadsdelen (jfr

Bostadsbeskattningsutredningens betänkande Ds Fi 1971:14 s. 87)

Nämndens slutsats är att upplåtelse av garageplats till medlem för

personligt bruk är att betrakta som ett led i tillhandahållandet av bostad

till medlem. Själva formen för föreningens tillhandahållande av

garageplatserna till medlemmarna, dvs. upplåtelse med bostadsrätt

eller hyresrätt, saknar enligt nämndens mening betydelse för

bedömningen."

Kommentar:

Beslutet har vunnit laga kraft