Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2002-02-19

Dnr: 1681-02/100

Nytt: 2013-02-27

Detta ställningstagande upphör att gälla genom ställningstagandet ”Valutan i fakturan och omräkning av mervärdesskattebeloppet när skatten ska betalas i Sverige”, 2013-02-27, dnr 131 148844-13/111.

1 Sammanfattning

I skrivelsen behandlas frågeställningar som uppkommer i det fall företag får en faktura från en svensk leverantör som är utställd i euro och där momsen inte är angiven i svenska kronor. Frågorna avser bl.a.

  • företagets undersökningsplikt om en mottagen faktura i euro är korrekt,
  • hur bokföring ska ske av fakturan,
  • företagets rätt till avdrag för ingående moms,
  • vilka åtgärder företagen och skattemyndigheterna bör vidtaga.

2 Bakgrund

Det har blivit allt vanligare att svenska företag fakturerar i euro. Detta gäller inte bara företag som har sin redovisning i euro utan även företag som har sin redovisning i svenska kronor.

Som framgår av 4 kap. 6 § bokföringslagen får aktiebolag, ekonomiska föreningar och vissa andra juridiska personer istället för svenska kronor ha euro som redovisningsvaluta fr.o.m. den 1 januari 2001. Dessa är de enda två tillåtna redovisningsvalutorna i Sverige. Av bokföringslagen framgår vidare att byte av redovisningsvaluta endast får ske vid ingången av ett nytt räkenskapsår.

Av 11 kap. 5 c § mervärdesskattelagen (ML) framgår att om valutan i en faktura eller jämförlig handling är en annan än företagets redovisningsvaluta ska momsbeloppet anges i båda valutorna i fakturan. Dessutom ska den kurs som använts vid omräkningen anges. Det är i princip omräkningskursen på leveransdagen som ska tillämpas. Om fakturering sker i nära anslutning till leveransen, får av praktiska skäl omräkningskursen på fakturadagen tillämpas i stället.

Ovannämnda innebär att för ett företag som har euro som redovisningsvaluta och fakturerar i euro är det tillräckligt att momsen endast anges i euro i fakturan. Inför skattedeklarationen ska momsen räknas om till svenska kronor. Säljaren ska då enligt 15 § lagen (2000:46) om omräkningsförfarande använda den genomsnittliga växelkursen för redovisningsperioden för de fakturor som är utfärdade i euro. Att observera är att detta särskilda omräkningsförfarande inte gäller för köparen. Detta innebär att säljare och köpare kan komma att redovisa olika momsbelopp i skattedeklarationen.

Ett företag som mottagit en faktura i euro där momsbeloppet angetts såväl i euro som i svenska kronor ska enligt 13 kap. 23 a § ML redovisa ingående moms med det skattebelopp som överensstämmer med företagets redovisningsvaluta. Om beloppet inte angetts i denna valuta, ska det skattebelopp användas som angetts i den valuta som fakturan eller den jämförliga handlingen är utställd i.

I skattemyndigheternas kontrollverksamhet har uppmärksammats att företag får fakturor från leverantörer där fakturabeloppen endast är angivna i euro, trots att leverantörerna har svenska kronor som redovisningsvaluta. Detta innebär att dessa fakturor är ofullständiga då de inte innehåller uppgifter om moms i svenska kronor enligt bestämmelserna i 11 kap. 5 § c ML. I anknytning härtill har det till RSV:s referensgrupp för redovisningsfrågor inkommit ett antal frågor, vilka anges nedan i avsnitt 3 i sammanfattat skick.

3 Frågor och svar

Fråga 1

Hur får man enklast fram uppgift om vilken redovisningsvaluta ett företag har?

Svar

För att ett företag ska få ha sin redovisning i euro krävs att Patent- och Registreringsverket (PRV) registrerar att företaget har euro som redovisningsvaluta.

Uppgift om registrerad redovisningsvaluta finns numera på bilden för Företagssamband i Basregistret. Bredvid fältet för aktiekapital finns en yta där J eller N visas. J markerar att aktiekapitalet är angivet i euro och N markerar att aktiekapitalet är angivet i svenska kronor. Uppgift kan även fås genom att använda den interna uppkopplingen till PRV via "externa program". Uppgift om redovisningsvaluta kan fås från bilden där aktiekapitalet anges. Kod IAK slås följt av organisationsnummer.

Fråga 2

Kan det krävas av det köpande företaget att det ska undersöka vilken redovisningsvaluta leverantören har, dvs. kontrollera om fakturan är formellt korrekt? Vad bör företaget vidtaga för åtgärder?

Svar

Enligt RSV:s uppfattning bör företaget normalt kunna utgå från att fakturan är korrekt, dvs. att leverantören har euro som redovisningsvaluta. Någon egentlig undersökningsplikt vilken redovisningsvaluta leverantören har kan inte åläggas det köpande företaget.

Förhållandena kan dock vara sådana att företaget har kännedom om, eller har befogad anledning att tro, att leverantören inte har euro som redovisningsvaluta. I sådana fall bör företaget vidta viss kontroll av om den mottagna fakturan är korrekt. En sådan kontroll kan lämpligen ske första gången företaget får en sådan faktura.

En enkel åtgärd som företaget kan göra är att helt enkelt kontakta leverantören och efterhöra vilken redovisningsvaluta denne har. En annan möjlighet är att kontakta PRV eller skattemyndigheten för att den vägen få upplysning.

I det fall företaget konstaterar att fakturan är fel, dvs. att moms i svenska kronor skulle ha angetts, bör företaget begära att leverantören upprättar en ny korrekt faktura. I den löpande bokföringen kan dock företaget inte underlåta att bokföra den först erhållna fakturan då den utgör underlag för förvärv av varor eller tjänster. Om företaget får en ny rättad faktura med momsbelopp i svenska kronor ska denna faktura inte bokföras som en ny affärshändelse utan som en korrigering till tidigare bokförda fakturan.

Fråga 3

Vilka åtgärder ska det köpande företaget vidta i de fall deras redovisningsvaluta inte är densamma som på den erhållna fakturan?

Svar

Ett företag, som har svenska kronor som redovisningsvaluta, måste räkna om fakturor i euro till svenska kronor. Omräkning av en sådan faktura ska ske på samma sätt som omräkning av vilken annan faktura som helst i utländsk valuta. Det är således i princip omräkningskursen på leveransdagen som ska tillämpas, men även omräkningskursen på fakturadagen får användas om fakturering skett i nära anslutning till leveransen.

Val av omräkningskurs har direkt betydelse för vilket belopp som i den löpande bokföringen bokas upp som leverantörsskuld å ena sidan och å andra sidan som moms respektive utgift för anskaffning av varor, inventarier eller annat. Vid den senare betalningen av fakturabeloppet i euro uppkommer normalt en kursdifferens genom att den bokförda anskaffningskursen avviker från betalningsdagens kurs. Principiellt gäller att denna differens är att betrakta som en finansiell post som inte ska beaktas i momshänseende, vilket bl.a. framgår av ett ej överklagat förhandsbesked år 1994.

Fråga 4

Vad ska SKM göra om det vid granskning hos köparen har framkommit att leverantören inte har euro som redovisningsvaluta?

Svar

Enligt RSV:s uppfattning kan ett företag inte generellt vägras avdrag för ingående moms på den grunden att momsbeloppet på fakturan endast är angivet i euro. Avdraget bör godtas om momsbeloppet storleksmässigt ligger nära ett på ett korrekt sätt angivet momsbelopp i svenska kronor.

SKM bör dessutom uppmana leverantören att ändra sina faktureringsrutiner så att de överensstämmer med momslagens bestämmelser. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan det även finnas anledning att begära in rättad skattedeklaration för den senaste momsperioden.