OBS: Detta är utgåva 2024.1. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om skattskyldighet för godkänd lagerhållare.

Godkänd lagerhållare

Den som har godkänts som lagerhållare enligt 10 kap. 2 § första stycket LTS är skattskyldig (10 kap. 12 § LTS).

En godkänd lagerhållare kan inte under skatteuppskov hantera varor som civilrättsligt tillhör någon annan (jfr prop. 2013/14:10 s. 123 och prop. 2021/22:61 s. 396 och s. 397).

Skattskyldighet då lagerhållare försätts i konkurs

Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är då skattskyldigt för varor för vilka skattskyldigheten inträder efter konkursbeslutet (10 kap. 4 § LTS).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2022:155) om tobaksskatt [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]
  • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1]