OBS: Detta är utgåva 2024.1. Visa senaste utgåvan.

Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Dnr: 8-2039307

Kammarrätten i Stockholms dom den 4 november 2022 i mål nr 7683-21

Inkomstbeskattning för beskattningsår 2016

Sammanfattning

Bestämmelsen i 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, innebär att utdelning på onoterade andelar i en utländsk juridisk person ska tas upp till beskattning till fem sjättedelar och således kvoteras, dvs. beskattas med 25 procent i stället för med 30 procent. Syftet är att lindra ekonomisk dubbelbeskattning av bolagsinkomster. Denna lättnadsregel innehåller ett krav på att den utländska juridiska personen är föremål för en jämförlig beskattning. I rättspraxis har dock slagits fast att villkoret om jämförlig beskattning kan utgöra en inskränkning av EU-rätten som inte kan rättfärdigas (HFD 2017 ref. 57 och HFD 2020 ref. 49).

Avgörande för om kravet på jämförlig beskattning strider mot EU-rätten är om utdelningen är föremål för ekonomisk dubbelbeskattning. Om så är fallet befinner sig den skattskyldiga i en situation som är objektivt jämförbar med situationen för en andelsägare som får utdelning från ett svenskt företag.

Kammarrätten konstaterar att aktuell utdelning får anses vara föremål för en sådan dubbelbeskattning som bestämmelsen i 42 kap.15 a § IL är tänkt att lindra och att den skattskyldiga därmed befinner sig i en situation som är objektivt jämförbar med den som en skattskyldig som får utdelning från ett svenskt företag befinner sig i. Denna bedömning anser kammarrätten även ska innefatta den utländska juridiska personens beskattning i andra länder än dess hemland och medger därför yrkad kvotering av mottagen utdelning till fem sjättedelar.

Skatteverket delar kammarrättens bedömning. Kammarrättens avgörande går emot Skatteverkets ställningstagande ”Utdelning och kapitalvinst på onoterade andelar i en utländsk juridisk person som inte är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland ska inte kvoteras till fem sjättedelar” 2018-02-08 (dnr 202 466593-17/111). Ställningstagandet kommer att omarbetas.

Referat

Målet gäller om hänsyn ska tas till den utländska juridiska personens beskattning även i andra länder än sitt hemland, när en prövning av om förutsättningar föreligger för en kvotering till fem sjättedelar av mottagen utdelning. Skatteverket medgav ingen kvotering eftersom bolaget inte ansågs vara ett reellt inkomstskattesubjekt i sitt hemland.

Kammarrätten framhåller att bestämmelsen i 42 kap.15 a § IL syftar till att lindra ekonomisk dubbelbeskattning av inkomster från bolag och att avgörande vid bedömningen därför är att klarlägga om utdelningen från bolaget i Panama är föremål för en sådan dubbelbeskattning. Av HFD 2017 ref. 57 och HFD 2020 ref. 49 följer att kravet på jämförlig beskattning i 42 kap. 15 a § IL utgör en inskränkning av den fria rörligheten för kapital enligt EUF-fördraget. Det innebär att en skattskyldig som får utdelning på andelar i en utländsk juridisk person inte kan nekas att ta upp beloppet till beskattning med fem sjättedelar på den grunden att den utländska juridiska personens inkomstbeskattning inte är jämförlig med inkomstbeskattningen av ett svenskt företag med motsvarande inkomster. En förutsättning för detta är dock att den skattskyldige befinner sig i en situation som är objektivt jämförbar med den situation som en skattskyldig som får utdelning från ett svenskt företag befinner sig i.

Kammarrätten konstaterar att det av utredningen inte framgår annat än att X bolag är ett inkomstskattesubjekt i Panama och att det ska beskattas för inkomster som härrör från dess verksamhet där. Bolaget ska dock inte ha haft några inkomster i Panama och har därför inte blivit beskattat där. Kammarrätten finner inte skäl att ifrågasätta X uppgifter om att bolaget är skyldigt att betala inkomstskatt i USA för inkomster som härrör från dess verksamhet där och kammarrätten anser inte heller att det har kommit fram något som tyder på att beskattningen i USA kunnat neutraliseras, t.ex. genom regler på bolagsnivå som förhindrar dubbelbeskattning.

Kammarrätten anser sammantaget att aktuell utdelning från bolaget får anses vara föremål för en sådan dubbelbeskattning som bestämmelsen i 42 kap.15 a § IL är tänkt att lindra och att X befinner sig i en situation som är objektivt jämförbar med den situation som en skattskyldig som får utdelning från ett svenskt företag befinner sig i. Kammarrättens slutsats är att vid en sådan prövning ska även beaktas den utländska juridiska personens beskattning i andra länder än dess hemland och domstolen medger därför X yrkande om kvotering till fem sjättedelar av mottagen utdelning.

Skatteverkets kommentar

I Skatteverkets ställningstagande ”Utdelning och kapitalvinst på onoterade andelar i en utländsk juridisk person som inte är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland ska inte kvoteras till fem sjättedelar” 2018-02-08 (dnr 202 466593-17/111) gjordes bedömningen att bestämmelsen om kvotering till fem sjättedelar ska tillämpas när den utländska juridiska personen är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland och förutom vid beskattning av en utdelning även när det gäller beskattning av en kapitalvinst.

När 42 kap. 15 a § IL tillämpas ska hänsyn tas till den beskattning som skett i andra länder än det där bolaget är hemmahörande vid bedömningen av om det föreligger en jämförlig beskattning (prop. 1996/97:45 s. 34 och s. 58 med hänvisning till prop. 1990/91:107 s. 31).

Bestämmelsen i 42 kap. 15 a § IL syftar till att lindra ekonomisk dubbelbeskattning av bolagsinkomster från en utländsk juridisk person. Av HFD 2017 ref. 57 och HFD 2020 ref. 49 följer att en skattskyldig som får utdelning på andelar i en utländsk juridisk person enligt EU-rätten inte kan nekas att ta upp beloppet till beskattning med fem sjättedelar på den grunden att den utländska juridiska personens inkomstbeskattning inte är jämförlig med inkomstbeskattningen av ett svenskt företag med motsvarande inkomster. En förutsättning är dock att den skattskyldiga befinner sig i en situation som är objektivt jämförbar med den situation som en skattskyldig som får utdelning från ett svenskt företag befinner sig i. Bedömningen av om situationerna är objektivt jämförbara ska göras med beaktande av ändamålet med de nationella bestämmelserna. Om bestämmelsen ska tillämpas sker en kvotering till fem sjättedelar av mottagen utdelning, dvs. utdelningen beskattas med 25 procent i stället för 30 procent. Om den skattskyldige inte befinner sig i en sådan objektivt jämförbar situation är kravet på jämförlig beskattning i bestämmelsen däremot tillämpligt.

Kammarrättens avgörande innebär att vid prövningen av om den gränsöverskridande och den inhemska situationen är objektivt jämförbara så ska även beaktas den utländska juridiska personens beskattning i andra länder än dess hemland. Skatteverket delar kammarrättens bedömning. Kammarrättens avgörande går emot Skatteverkets ställningstagande. Ställningstagandet kommer att omarbetas.

Referenser

42 kap. 15 a IL.

HFD 2017 ref. 57 och HFD 2020 ref. 49.

Prop. 1996/97:45 s. 34 och 58 samt prop. 1990/91:107 s. 31.