Grundskole-, gymnasieskole- och högskole­utbildning och utbildning som berättigar de studerande till studiestöd är exempel på tillhandahållanden av utbildning som undantas från skatteplikt.

Under vilka förutsättningar undantas utbildningen från skatteplikt?

De utbildningstjänster som kan omfattas av undantaget är sådana utbildningar i det allmännas intresse som regleras genom lag, förordning eller tillstånd. Andra utbildningstjänster omfattas inte av undantaget från skatteplikt (Skatteverkets ställningstagande Undantaget från skatteplikt för utbildning).

Bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet bygger på principen att all kommersiell utbildning ska beskattas. Det svenska undantaget för viss utbildning har därför utformats på så sätt att det klart framgår att den företas i det allmännas regi eller av en av det allmänna erkänd utbildningsanordnare.

De svenska bestämmelserna om undantaget inom utbildningsområdet i 10 kap. 15–18 §§ ML får anses vara harmoniserade med mervärdesskatte­direktivet (prop. 1996/97:10 s. 21). I mervärdesskatte­direktivet finns bestämmelser om undantag från skatteplikt på utbildningsområdet i artikel 132.1 i och j.

Grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning

Tillhandahållanden av grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning undantas från skatteplikt om utbildningen anordnas av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare (10 kap. 15 § ML).

Enligt Skatteverket ska med grundskoleutbildning förstås sådan utbildning som regleras i 10 kap. skollagen (2010:800). Det innebär att sådan förskola och förskoleklass som regleras i 8-9 kap. skollagen inte omfattas av undantaget i 10 kap. 15 § ML. Dessa verksamheter utgör däremot sådan social omsorg som är undantagen från skatteplikt enligt 10 kap. 14 § ML.

Utbildning som berättigar till studiestöd eller statsbidrag

Från skatteplikt undantas enligt 10 kap. 16 § ML även tillhandahållanden av utbildning som berättigar de studerande till

  • studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395)
  • statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabetisering i samiska
  • vissa statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

För att utbildningen ska vara undantagen från skatteplikt med anledning av de statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten måste statsbidraget ges för något av följande:

  • kortare studier om funktionshinder
  • kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionshinder
  • studier inom kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning.

Skattefriheten gäller generellt all utbildning som berättigar eleven till studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395). Som exempel kan nämnas sådan yrkesutbildning som styrs av förordning (2009:130) om yrkeshögskolan. Detsamma gäller även sådana kortare studier som berättigar till statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten och statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare kurser i alfabetisering i samiska. Andra former av stöd för studierna medför inte att utbildningen blir undantagen från skatteplikt. Det avgörande för undantaget är om utbildningen som sådan berättigar till studiestöd enligt studiestödslagen. Den omständigheten att vissa elever vid utbildningen i stället uppbär andra former av bidrag påverkar därmed inte skattefriheten för utbildningen.

Exempel: studieavgift för högskoleutbildning

Studenter från länder utanför EES-området och Schweiz betalar en studieavgift när de studerar på högskola i Sverige (4 kap. högskolelagen [1992:1434], prop. 2009/10:65). Någon mervärdesskatt ska inte tas ut på studieavgiften för högskoleutbildning som anordnas av det allmänna eller av en erkänd utbildningsanordnare och som tillhandahålls studenter från länder utanför EES-området eller Schweiz. Det beror på att utbildningen som sådan berättigar till studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395).

Tillhandahållanden och leveranser som ett led i utbildningen

Undantagen från skatteplikt omfattar också tillhandahållanden av andra tjänster och leveranser av varor om tillhandahållandet eller leveransen görs som ett led i utbildningen (10 kap. 17 § ML).

Uppdragsutbildning m.m.

Utbildare som tillhandahåller utbildning mot ersättning från en uppdragsgivare som själv utser de personer som ska utbildas (uppdragsutbildning) omfattas av undantaget bara om utbildningen ingår i en av uppdragsgivaren bedriven egen utbildning som är undantagen fån skatteplikt enligt bestämmelserna ovan om grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning eller utbildning som berättigar till studiestöd eller statsbidrag (10 kap. 18 § ML).

Det finns även särskilda undantag från skatteplikt för folkbildning som tillhandahålls av studieförbund, samt för kulturbildnings­verksamhet som bedrivs av en kommun (10 kap. 30 § 5–6 ML).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Prop. 2009/10:65 [1]
  • Proposition 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet [1]

Ställningstaganden

  • Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt [1]