OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Det är styrelsen som ansvarar för att förvalta stiftelsen och för att stiftelsen följer tryggandelagens bestämmelser. Tillsynsmyndighet är länsstyrelsen.

Styrelsens ledamöter

En tryggandestiftelse ska alltid ha en styrelse som består av fysiska personer. Hälften av styrelseledamöterna och deras ersättare ska väljas av arbetsgivaren och den andra hälften av de arbetstagare som omfattas av stiftelsens ändamål (16 och 30 §§ TrL).

Styrelsens ordförande ska utses av tillsynsmyndigheten om stiftelsen tryggar pension åt arbetstagare som har ett bestämmande inflytande enligt tryggandelagen över ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Detta gäller även om pensionen tryggas åt efterlevande till sådana arbetstagare (16 § TrL).

Det finns inte några begränsningar beträffande nationalitet eller bosättning för styrelseledamöterna. En person som har näringsförbud får däremot inte vara styrelseledamot eller ersättare i en tryggandestiftelse (16 a och 30 §§ TrL).

För pensionsstiftelser som tryggar pension för minst 100 arbetstagare enligt 9 a § TrL, finns regler om att styrelseledamöter och deras ersättare ska ha relevant kunskap och erfarenhet. De ska även i övrigt vara lämpliga för uppdraget (16 a TrL, se även prop. 2004/2005:165 s. 236 och 249–250).

Ledamöternas ersättning

En styrelseledamot har rätt till ett skäligt arvode (18 och 30 §§ TrL).

Krav för giltiga beslut

För att besluten ska bli giltiga vid styrelsemötena krävs att minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ytterligare ett krav för giltiga beslut är att lika många representanter för arbetsgivaren som för arbetstagarna deltar (16 och 30 §§ TrL).

När kan en styrelse bli skadeståndsskyldig eller betalningsansvarig?

En styrelseledamot, förvaltare eller revisor kan tvingas att betala skadestånd till en tryggandestiftelse om han eller hon orsakat stiftelsen ekonomisk skada och gjort detta med uppsåt eller av oaktsamhet under ett uppdrag för stiftelsen.

Dessa uppdragstagare kan även bli skadeståndsskyldiga gentemot tredje man om sådan tillfogats skada genom uppdragstagarens överträdelse av stiftelseförordnandet eller tryggandelagen.

Bestämmelserna i 5 kap. SL om skadestånd gäller i tillämpliga delar för tryggandestiftelser (18 a och 30 §§ TrL). Vid tillämpning av 5 kap. 4 § SL ska med ”stiftaren” avses arbetsgivaren (18 a § TrL.

Styrelsen eller förvaltaren kan bli solidariskt betalningsansvarig tillsammans med stiftelsen för innehållen inte inbetald preliminär skatt, sociala avgifter, mervärdesskatt och egen preliminär skatt (59 kap. 12–14 §§ SFL).

Styrelsens ansvar

Styrelsen ansvarar för

 • att stiftelsen har ett namn
 • att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs
 • att förmögenheten är nöjaktigt placerad (10 a § TrL)
 • att en pensionsstiftelse enligt 9 a § TrL placerar tillgångarna på ett sätt att lämplig riskspridning uppnås (10 b § TrL)
 • att en annan pensionsstiftelse än sådan som omfattas av 9 a § TrL i förekommande fall följer sina placeringsriktlinjer
 • att en pensionsstiftelse enligt 9 a § TrL fullgör sin informationsskyldighet till dem vars pension tryggas av stiftelsen (10 l TrL)
 • att en pensionsstiftelse underrättar Finansinspektionen om åtaganden att bedriva gränsöverskridande verksamhet 15 b § TrL
 • att en stiftelse fullgör sin bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen
 • att en årsredovisning tillsammans med en revisionsberättelse sänds till tillsynsmyndigheten (17 b § TrL)
 • att stiftelseförordnandet och andra stiftelsens handlingar förvaras på ett betryggande sätt.

Låneförbud

Enligt tryggandelagen gäller aktiebolagslagens regler om låneförbud även pensionsstiftelsers rätt att lämna lån och ställa säkerhet till den s.k. förbjudna kretsen i ett fåmansföretag. Låneförbudet kan därmed inte kringgås genom att en pensionsstiftelse som bildats enligt tryggandelagen, och som hör till aktiebolaget, lämnar lån eller ställer säkerhet som hade varit förbjudet för aktiebolaget. Styrelsens och verkställande direktörens skyldighet att upprätta en förteckning över lån som lämnats med dispens, eller s.k. kommersiella lån, omfattar inte lån från en pensionsstiftelse (11 § tredje stycket TrL).

Läs om beskattning av förbjudna lån.

Tillsynsmyndighetens uppgift

En tryggandestiftelses tillsynsmyndighet är den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet i det län där arbetsgivaren har sitt hemvist (31 § TrL).

Tillsynsmyndigheten ska ingripa om det kan antas att en pensions- eller personalstiftelse inte förvaltas enligt tryggandelagen eller de föreskrifter som gäller för stiftelsen. Länsstyrelsens beslut överklagas normalt till förvaltningsrätten. För att kammarrätten ska ta upp ett överklagande krävs ett prövningstillstånd (33 § TrL).

Tillsynen av pensionsstiftelser är inriktad på att skydda pensionsborgenärerna och därför granskar tillsynsmyndigheten i huvudsak förvaltningen av en stiftelses kapital. Finansinspektionen ska utöva tillsyn över förvaltningen om stiftelsen tryggar pensionsutfästelser till minst 100 arbetstagare eller efterlevande till arbetstagare (34–36 §§ TrL).

Bokföring och redovisningsregler

Allmänna frågor om redovisningsskyldighet, löpande bokföring, årsredovisning m.m. behandlas under Bokföring och redovisning.

Frågor om särskilda redovisningsregler för stiftelser behandlas i Normgivning för olika företagsformer.

Revision

En revisor ska utses av arbetsgivaren om inte annat framgår av stiftelsens stadgar. Det finns inte något krav i tryggandelagen på att en revisor ska vara auktoriserad eller godkänd. Om det behövs ska tillsynsmyndigheten utse en särskild revisor (17 b § TrL). En revisor har rätt till skäligt arvode (18 § TrL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2004/05:165 Nya regler för tjänstepensionsinstitut [1]

Referenser inom stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund – civilrätt