OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Bidrag till kostnader för barn

Följande bidrag till kostnader för barn enligt SFB är skattefria (8 kap. 9 § IL):

 • barnbidrag
 • underhållsstöd
 • adoptionsbidrag
 • efterlevandestöd.

Bidrag till kostnader för bostad

Följande bidrag till kostnader för bostad är skattefria (8 kap. 10 § IL):

 • bostadsbidrag, bostadstillägg och boendetillägg enligt SFB
 • kommunalt bostadstillägg till handikappade.

Bistånd enligt socialtjänstlagen m.m.

Följande bistånd är skattefria (8 kap. 11 § IL):

 • bistånd enligt socialtjänstlagen
 • äldreförsörjningsstöd enligt 74 kap. SFB.

Att liknande bistånd är skattefria även om de inte lämnas med stöd av de nämnda lagarna framgår av orden ”och liknande ersättningar” i 11 §.

Skatteverket anser att habiliteringsersättning som kommuner betalar ut till personer med funktionshinder för deltagande i s.k. daglig verksamhet är en sådan liknande ersättning som är skattefri för mottagaren enligt 8 kap. 11 § IL (Skatteverkets ställningstagande Skattemässig behandling av habiliteringsersättning). För att ersättningen ska vara skattefri får den inte ha karaktär av ersättning för utfört arbete. Som ersättning för arbete räknas i dessa sammanhang inte utbetalning till person som deltar i arbetsträning eller liknande för att öka möjligheterna till senare förvärvsarbete.

Bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. är skattefria enligt 8 kap. 12 § IL.

Ersättningar till nyanlända invandrare

Etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning till vissa nyanlända invandrare är skattefria enligt 8 kap. 13 § IL.

Det är Arbetsförmedlingen som fattar beslut om rätten till sådana ersättningar (lag [2017:584] om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare), se exempelvis förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser och förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Förordning (2017:19) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser [1]
 • Förordning (2017:20) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare [1]
 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 • Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [1]
 • Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare [1]
 • Socialförsäkringsbalk (2010:110) [1]
 • Socialtjänstlag (2001:453) [1]

Ställningstaganden

 • Skattemässig behandling av habiliteringsersättning [1]

Referenser inom inkomster som är skattefria