OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Det finns regler för domstolar och statliga förvaltningsmyndigheter om när beslut ska skickas eller lämnas ut och hur det ska ske samt hur dessa myndigheter ska genomföra betalningar.

När beslut ska skickas eller lämnas ut

I förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. finns regler för bl.a. Skatteverket vad gäller när beslut ska skickas eller lämnas ut och hur verket ska skicka eller lämna ut handlingar. Det är också reglerat hur Skatteverket ska genomföra betalningar. Om en annan författning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna förordning, gäller den bestämmelsen. Dessa regler, om när beslut ska tillhandahållas, ska inte förväxlas med reglerna om rätten att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen).

Hos en annan myndighet än en domstol gäller följande för när ett beslut ska skickas eller lämnas ut:

Om en handling av särskilda skäl inte är färdig att skickas eller lämnas ut inom nämnda tid ska det i stället ske så snart som möjligt. I ett sådant fall ska mottagaren, om det behövs, underrättas om när handlingen kommer att skickas eller lämnas ut (8 § förordningen om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.).

Observera att även förvaltningslagen innehåller bestämmelser om underrättelse av beslut.

Hur handlingar ska skickas eller lämnas ut

En handling bör skickas med post, om inte något annat har begärts. Om mottagaren ska betala en avgift för handlingen bör avgiften tas ut genom postförskott, om det inte är lämpligare att det sker på något annat sätt (9 § förordningen om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.)

Om det är lämpligt får en handling skickas med telefax eller e-post eller på annat sätt skickas eller lämnas ut i elektronisk form (10 § förordningen om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.).

Om en handling inte skickas med post, telefax eller e-post eller på annat sätt lämnas ut i elektronisk form, bör myndigheten underrätta mottagaren om var handlingen kan hämtas. Myndigheten bör i förekommande fall samtidigt upp­lysa om den avgift för handlingen som ska betalas och om de andra villkor som gäller för att handlingen ska skickas eller lämnas ut (11 § förordningen om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.).

Om någon begär upplysningar om ett förhållande som enligt en för­fattning eller ett särskilt beslut av regeringen eller en myndighet som regeringen bestämmer ska tas upp i ett avgifts­belagt bevis eller utdrag ur ett register eller en databas ska myndigheten, om den lämnar upplysningarna skriftligt, göra detta genom ett sådant bevis eller utdrag (12 § andra stycket förordningen om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.).

Betalningar

När en myndighet ska göra en betalning bör det ske genom insättning på ett bankkonto som har anvisats av mottagaren eller med utbetalningskort, om inte den enskilde begär någonting annat. Myndigheten ska underrätta mot­tagaren om betalningen (14 § förordningen om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  • Tryckfrihetsförordning (1949:105) [1]