OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Bokföringen ska stämmas av löpande för att företaget ska uppmärksamma eventuella avvikelser. Om en bokföringspost har bokförts fel ska företaget göra en rättelse. Rättelser ska göras i den redovisningsperiod då felet upptäcks.

Här får du en redogörelse för de viktigaste principerna i regelverket. Läs Bokföringsnämndens allmänna råd om bokföring (BFNAR 2013:2) för en fullständigare bild.

När ska den löpande bokföringen stämmas av?

Bokföringen ska löpande stämmas av för att företaget i ett tidigt skede ska upptäcka avvikelser. Avstämningarna ska göras enligt fasta rutiner. Hur ofta företaget ska göra avstämningar får bedömas med hänsyn till förhållandena i det enskilda företaget (BFNAR 2013:2 punkt 2.15). Av kommentaren till punkten framgår det att avstämningar kan behöva göras med tätare intervaller i ett företag med omfattande verksamhet än i en verksamhet av mindre omfattning.

Om man identifierar en avvikelse ska man dokumentera hur avvikelsen hanterats av företaget. En avvikelse som identifieras när bankkontot stäms av och som beror på att leverantörsbetalningar är bokförda, men ännu inte har belastat bankkontot kan dokumenteras genom en notering på kontoutdraget eller i ett annat avstämningsdokument (BFNAR 2013:2 punkt 2.16 med kommentar). En avvikelse kan också leda till att man måste göra en rättelse.

När ska man göra rättelser av bokföringen för innevarande räkenskapsår?

En rättelsepost ska bokföras i samma redovisningsperiod som felet upptäcks i för att bokföringslagens krav på presentation i registreringsordning ska uppfyllas. En rättelse av en felaktig bokföringspost får inte göras i en annan redovisningsperiod om arbetet med den perioden är avslutat. Att arbetet med en redovisningsperiod är avslutat innebär att periodens affärshändelser är bokförda och att eventuella avstämningar har skett, samt att rättelser med anledning av avstämningarna är gjorda (BFNAR 2013:2 kommentaren till punkterna 2.17 och 2.18).

Rättelser för tidigare räkenskapsår

Bokföringslagen innehåller inga regler om hur fel som avser ett tidigare eller flera tidigare räkenskapsår ska rättas. Bokföringsnämnden har uttalat att fel som avser ett eller flera tidigare räkenskapsår ska rättas i den årsredovisning eller det årsbokslut som upprättas närmast efter det att felet upptäcktes. Det överensstämmer med principen om räkenskapsårets slutenhet och att ett fastställt bokslut inte kan ändras (HFD 2012 ref. 61). Ett företag ska dock i vissa fall räkna om jämförelsetalen i sin årsredovisning. Läs på sidan Rättelse av fel.

Bokföra och dokumentera rättelser

Det som är bokfört ska inte kunna raderas eller på annat sätt göras oläsligt (BFNAR 2013:2 punkt 2.1). Det innebär att en rättelse ska göras på ett sådant sätt att den rättade bokföringsposten även efter rättelsen är läsbar.

Om en bokföringspost rättas ska det anges när rättelsen har gjorts och av vem. Om rättelsen görs genom en särskild rättelsepost ska det även framgå av den rättade posten att den har blivit rättad (5 kap. 5 § BFL). En rättelsepost utgör en ny bokföringspost som ska dokumenteras genom en verifikation (BFNAR 2013:2 punkt 2.18).

I en datorbaserad bokföring ska en bokföringspost alltid rättas genom en särskild rättelsepost (BFNAR 2013:2 punkt 2.17).

I en manuell bokföring får företaget göra en rättelse genom att stryka det som är felaktigt om den felaktiga bokföringsposten inte har påverkat summeringar, d.v.s. så länge dagboksbladet inte har summerats. Intill strykningen av det felaktiga skriver man det rätta samt signerar. Om dagboksbladet har summerats ska rättelsen göras med en särskild rättelsepost (BFNAR 2013:2 punkt 2.17).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2012 ref. 61 [1]

Lagar & förordningar

  • Bokföringslag (1999:1078) [1]

Övrigt