OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Vid vilken tidpunkt en skattskyldig ska lämna en punktskattedeklaration beror bl.a. på den skattskyldigas beskattningsunderlag för mervärdesskatt.

Deklarationstidpunkter

I de fall redovisningsperioden är en kalendermånad styrs tidpunkten för att lämna en punktskattedeklaration av om den uppgiftsskyldige är skyldig att lämna en mervärdesskattedeklaration, samt för vilket beskattningsunderlag en sådan skattedeklaration ska lämnas. För den som ska lämna en punktskattedeklaration för redovisningsperioden en kalendermånad finns därför tre olika deklarationstidpunkter:

  • den 12 i månaden efter utgången av redovisningsperioden
  • den 26 i månaden efter utgången av redovisningsperioden
  • den 12 i andra månaden efter utgången av redovisningsperioden.

I de fall redovisningsperioden är längre än en kalendermånad är deklarationstidpunkten den 26 i andra månaden efter utgången av redovisningsperioden.

I de fall redovisningsperioden är en kalendervecka är deklarationstidpunkten senast 5 dagar efter redovisningsperiodens utgång.

Deklarationstidpunkten för mindre företag

För den som ska lämna en punktskattedeklaration och som också är skyldig att redovisa mervärdesskatt på beskattningsunderlag som exklusive unionsinterna förvärv och import beräknas sammanlagt uppgå till högst 40 miljoner kronor för beskattningsåret gäller att punktskattedeklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast den 12 i andra månaden efter utgången av redovisningsperioden. I januari och augusti ska deklarationen i stället lämnas den 17 i andra månaden efter periodens utgång (26 kap. 26 § SFL).

Bestämmelsen har karaktären av en huvudregel och gäller såvida inte punktskattedeklarationen ska lämnas enligt bestämmelserna i 26 kap. 30, 32, 33 eller 34 § SFL.

Deklarationstidpunkten för större företag

För den som ska lämna en punktskattedeklaration och som också är skyldig att redovisa mervärdesskatt på beskattningsunderlag som exklusive unionsinterna förvärv och import beräknas sammanlagt överstiga 40 miljoner kronor för beskattningsåret gäller att punktskattedeklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast den 26 i månaden efter utgången av redovisningsperioden. I december ska deklarationen i stället lämnas den 27 i månaden efter periodens utgång (26 kap. 30 § SFL).

Deklarationstidpunkten för företag som inte redovisar mervärdesskatt

För den som ska lämna en punktskattedeklaration men inte en mervärdesskattedeklaration gäller att punktskattedeklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast den 12 i månaden efter utgången av redovisningsperioden. I januari och augusti ska deklarationen i stället lämnas den 17 i månaden efter periodens utgång (26 kap. 32 § SFL).

Redovisningsperiod som är längre än en kalendermånad

Den som ska redovisa punktskatt för en redovisningsperiod som är längre än en kalendermånad, ska redovisa skatten i en punktskattedeklaration som ska ha kommit in till Skatteverket senast den 26 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång. I december ska deklarationen i stället ha kommit in senast den 27 i andra månaden efter periodens utgång (26 kap. 33 § SFL).

Bestämmelsen gäller de punktskattedeklarationer som ska lämnas för redovisningsperioder som omfattar

Redovisningsperiod en kalendervecka

Den som enligt 26 kap. 16 a § SFL har kalendervecka som redovisningsperiod ska redovisa skatten i en skattedeklaration som ska ha kommit in till Skatteverket senast fem dagar efter redovisningsperiodens utgång (26 kap. 33 f § SFL).

Bestämmelsen gäller de punktskattedeklarationer som ska lämnas av den som är registrerad distansförsäljare enligt LSE, LTS eller LAS. Eftersom punktskattedeklaration ska lämnas även för perioder då det inte finns någon skatt att redovisa ska dessa aktörer alltså lämna en punktskattedeklaration senast fredag varje vecka.

Kommuner och regioner

Kommuner och regioner ska redovisa punktskatt i en punktskattedeklaration som ska ha kommit in till Skatteverket senast den 12 i andra månaden efter utgången av redovisningsperioden (26 kap. 34 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1]
  • Lag (1999:673) om skatt på avfall [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]