OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

De som är skyldiga att lämna deklaration delas in i två grupper: dels fysiska personer och dödsbon, dels andra juridiska personer än dödsbon. För den första gruppen är den 2 maj inlämningsdatum, för den andra gäller olika datum beroende på beskattningsår.

Fysiska personer och dödsbon

Fysiska personer och dödsbon ska lämna inkomstdeklaration senast den 2 maj året efter utgången av beskattningsåret (32 kap. 1 § SFL).

Dödsbon räknas normalt som juridiska personer men i fråga om deklarationer gäller samma regler för dödsbon som för fysiska personer. Det betyder att ett dödsfall inte påverkar deklarationstidpunkten.

Med beskattningsår avses normalt ett kalenderår (3 kap. 4 § SFL). Andra beskattningsår kan undantagsvis förekomma även för fysiska personer (prop. 2010/11:165 s. 701 och 827 f.).

Med hänsyn till hur deklarationstidpunkten för juridiska personer regleras bör uttrycket ”lämna inkomstdeklaration” i detta sammanhang vara liktydigt med att ”deklaration har kommit in”.

Även deklarationsskyldiga som är bosatta utomlands eller som stadigvarande vistas utomlands vid deklarationstidpunkten den 2 maj ska lämna inkomstdeklarationen vid denna tidpunkt.

Eftersom det inte går att utesluta att personer, som är bosatta utomlands eller vistas utomlands, kan ha svårigheter när det gäller att lämna inkomstdeklaration så finns det särskilda bestämmelser om förseningsavgift i sådana fall (48 kap. 3 § SFL).

Andra juridiska personer än dödsbon

För andra juridiska personer än dödsbon finns det fyra olika deklarationstidpunkter – vilken som gäller i det enskilda fallet beror på när den juridiska personens beskattningsår går ut (32 kap. 2 § SFL jfr med 3 kap. 4 och 5 §§ SFL).

Huvudregeln är att inkomstdeklarationen för ett beskattningsår ska ha kommit in senast de datum som framgår av tabellen nedan (32 kap. 2 § första stycket SFL).

Inlämningsdatum för inkomstdeklaration

Beskattningsåret går ut

Inkomstdeklarationen ska ha kommit in senast

Förlängd deklarationstid vid elektronisk deklaration

31 december

1 juli

1 augusti

30 april

1 november

1 december

30 juni

15 december

15 januari

31 augusti

1 mars

1 april

Annan slutdag

Om den deklarationsskyldiges beskattningsår har en annan slutdag än de som anges ovan ska inkomstdeklarationen lämnas senast den dag som gäller för det beskattningsår som går ut närmast efter det egentliga beskattningsåret.

Exempel: en annan slutdag

Beskattningsåret går ut den 30 september – deklarationen ska ha kommit in den 1 juli.

Beskattningsåret går ut den 31 juli – deklarationen ska ha kommit in den 1 mars.

Verksamhet som upphör

När en verksamhet upphör kan ett räkenskapsårs slutdag vara en annan än den sista dagen i en kalendermånad. Även i sådana fall ska inkomstdeklarationen komma in senast den dag som gäller för det beskattningsår som går ut närmast efter det egentliga beskattningsåret.

Exempel: när en verksamhet upphör

Slutdagen är den 9 september – deklarationen ska ha kommit in den 1 juli.

Slutdagen är den 11 januari – deklarationen ska ha kommit in den 1 november.

Förlängd deklarationstid vid elektronisk inlämning

Den som lämnar en inkomstdeklaration elektroniskt får lämna deklarationen en månad senare än vad som följer av 32 kap. 2 § första stycket SFL (32 kap. 2 § andra stycket SFL).

Undantaget från huvudregeln – d.v.s. en förlängd deklarationstid – gäller således om en juridisk person lämnar sin inkomstdeklaration elektroniskt. Tidsfristen förlängs i dessa fall med en månad. Se tabellen Inlämningsdatum för inkomstdeklaration ovan.

Förutsättningen för den senare deklarationstidpunkten är att deklarationsskyldigheten i sin helhet fullgörs elektroniskt. Det betyder att även uppgifterna från räkenskaperna och övriga bilagor ska lämnas elektroniskt (prop. 2010/11:165 s. 829).

Dödsbon likställs med fysiska personer

Dödsbon räknas som juridiska personer. Eftersom dödsbon i fråga om deklarationstidpunkt likställs med fysiska personer så undantas de följaktligen från de bestämmelser som gäller för juridiska personers deklarationstidpunkter.

Var ska en inkomstdeklaration lämnas?

En inkomstdeklaration ska lämnas till Skatteverket eller till ett mottagningsställe som har godkänts av verket (32 kap. 3 § SFL).

Inkomstdeklarationen kan alltid lämnas till Skatteverket. Om verket har godkänt så kallade mottagningsställen kan deklarationen även lämnas till ett sådant.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2] [3]