OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2014:17

Erbjudandet

HiQ International AB (HiQ) har uppgett följande.

Årsstämman i HiQ beslutade den 31 mars 2014 om en aktiesplit 2:1 kombinerad med inlösen utan något anmälnings­förfarande. Beslutet innebar en aktieuppdelning där de som på avstämningsdagen den 17 april 2014 var aktieägare i HiQ för varje innehavd aktie fick en ordinarie aktie och en inlösenaktie.

Sista dag för handel med aktier i HiQ inklusive rätt till inlösen­aktier var den 14 april 2014.

Handel med inlösenaktier kunde ske under perioden den

22 april – 6 maj 2014. Därefter löstes inlösenaktierna automatiskt in för 2,60 kr per aktie.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på ordinarie aktier och inlösenaktier

Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte anses vara av samma slag som övriga aktier i bolaget. Av detta följer att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna ska delas upp på inlösenaktier och kvar­varande aktier med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenaktierna.

Aktierna i HiQ är noterade vid NASDAQ OMX Stockholm. Sista dag för handel med aktier i HiQ före split och avskiljande av inlösenaktier var den 14 april 2014. Den lägsta betalkursen denna dag var 38,40 kr.

Inlösenaktierna kunde säljas på marknaden och var noterade från och med den 22 april 2014. Den lägsta betalkursen denna dag var 2,59 kr.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i HiQ bör därför (2,59 / 38,4 =) 6,7 procent hänföras till inlösenaktierna och 93,3 procent till kvarvarande aktier.

Skatteregler för inlösen

När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska därför göras. Vid denna får man dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som hör till de inlösta aktierna. Alternativt kan schablonmetoden användas för de aktier som är marknadsnoterade. Eftersom inlösenaktierna handlades under en viss tid anses dessa vara marknadsnoterade. Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgiften får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta eller sålda inlösenaktier.

Exempel

Om anskaffningsutgiften för 1 aktie i HiQ omedelbart före aktieuppdelningen var 20 kr ska (0,067 x 20 =) 1,34 kr hänföras till inlösenaktien. Den kvarvarande aktien får en anskaffningsutgift på (20 – 1,34 =) 18,66 kr.

Säljs eller löses inlösenaktien in för 2,60 kr uppkommer en kapitalvinst på (2,60 – 1,34 =) 1,26 kr.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaff­ningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2014:23.