Preskription innebär att en borgenär efter en viss tid förlorar sin rätt att vidta åtgärder för att få betalt för sin fordran. Preskriptionstiden beräknas olika för olika fordringar.

Preskription av fordringar på skatter och avgifter

Preskription innebär att en borgenär efter en viss tid förlorar sin rätt att vidta åtgärder för att få betalt för sin fordran (indrivningspreskription). Vad gäller offentligrättsliga fordringar finns det särskilda regler i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m., (SPL). Lagen gäller ifråga om preskription av skatter och andra fordringar som det allmänna har rätt till och som drivs in enligt bestämmelserna i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. (1§ SPL).

Lagen tillämpas dock inte på fordringar enligt:

 • vattenlagen (1918:523)
 • vattenlagen (1983:291)
 • 25 kap. 8 § miljöbalken
 • 6 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
 • rättshjälpslagen (1996:1619)
 • studiestödslagen (1973:349)
 • studiestödslagen (1999:1395)
 • bötesverkställighetslagen (1979:189).

Lagen tillämpas inte heller på fordringar för vilka särskilda bestämmelser om preskription gäller.

Om en fordran har säkerställts före preskriptionsdagen får åtgärden fullföljas efter preskriptionstidens utgång. Om exempelvis Kronofogden gjort utmätning före preskriptionstidens utgång så får egendomen säljas exekutivt (prop. 1981/82:96 s. 42). Information om att ansöka om konkurs i samband med preskription hittar du under konkursansökan och preskriberade fordringar.

Preskriptionstiden

Preskriptionstiden beräknas på olika sätt beroende på om fordringen beslutats enligt skatteförfarandelagen eller om det är en annan offentligrättslig fordran. Preskriptionstiden kan i vissa fall förlängas.

Fordringar enligt skatteförfarandelagen

En fordran som har beslutats enligt skatteförfarandelagen preskriberas som huvudregel fem år efter utgången av det kalenderår då den lämnades för indrivning (3 § SPL).

Undantagsvis gäller att en fordran som påförts enligt skatteförfarandelagen och som avser nationell tilläggsskatt preskriberas fyra år efter utgången av det beskattningsår då den förföll till betalning (3 § 4 st. SPL).

Exempel: hur man beräknar preskriptionstiden

En skattefordran förfaller till betalning den 12 november år 1. Den betalas inte så vid avstämningen av skattekontot i början av december skickas ett betalningskrav ut om att den ska vara betald senast den 27 december år 1. Om den inte betalas så lämnas den för indrivning hos Kronofogden i början av januari år 2. Preskriptionstiden börjar då löpa först den 31 december år 2 och sista dagen för att kräva betalning blir alltså den 31 december år 7.

Rättsfall: verkställighet av en betalningssäkring innebär inte att skulden ska anses ha överlämnats för indrivning

I ett fall som gällde en ansökan om preskriptionsförlängning förde gäldenären fram att preskriptionstiden ska beräknas från den tidpunkt då Kronofogden verkställt en betalningssäkring. Detta skulle innebära att fordran var preskriberad när Skatteverket ansökte om förlängningen. Kammarrätten klargjorde att en betalningssäkring är en processuell säkerhetsåtgärd och att ett beslut om verkställighet av en betalningssäkring inte innebär att skulden ska anses ha överlämnats för indrivning. Fordran var därför inte preskriberad när Skatteverket ansökte om preskriptionsförlängning (KRNS 2021-04-12, mål nr 4994-20).

Övriga offentligrättsliga fordringar som omfattas av SPL

För övriga fordringar som omfattas av SPL gäller enligt huvudregeln att fordringarna preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då de förföll till betalning (3 § första stycket SPL).

Om en fordran har fastställts till sitt belopp först efter det att den förföll till betalning, eller efter det att föreskriven tid för att lämna deklaration eller annan redovisning för fordringen har gått ut, räknas preskriptionstiden från utgången av det kalenderår då fastställelsen ägde rum. Men detta gäller enbart den del av beloppet som dessförinnan inte varit indrivningsbart (3 § andra stycket SPL).

Undantagsregeln tillämpas exempelvis i situationer då en offentligrättslig fordran på nytt fastställs efter prövning i högre instans. Detta gäller under förutsättning att fordran inte varit indrivningsbar före det nya fastställelsebeslutet (Jfr RÅ 2005 not. 11). Domen handlar om skatter enligt uppbördslagen där anstånd medgivits med betalning så att skulden inte hade varit indrivningsbar innan den högre instansen fastställt fordran. Högsta förvaltningsdomstolen tolkade 3 § SPL så att om det efter den första förfallodagen skett en fastställelse av fordringen och om fordran till någon del inte varit indrivningsbar före fastställelsen så ska preskriptionstiden räknas med utgångspunkt från fastställelsen av fordringen.

Överklagande av återbetalning av rot- och rutarbete

För beslut om återbetalning av rot- och rutarbete som avser en begäran om utbetalning som lämnades in till Skatteverket före den 31 december 2020 gäller följande. Skatteverkets återkrav kunde vid den tiden inte lämnas för indrivning förrän beslutet hade vunnit laga kraft. Detta innebär att dessa fordringar preskriberas fem år efter utgången av det år då det omprövade kravet fastställts av domstol i ett lagakraftvunnet beslut.

För beslut om återbetalning av rot- och rutarbete som avser en begäran om utbetalning som lämnades in till Skatteverket efter den 31 december 2020 gäller följande. Om återbetalningen inte görs i rätt tid ska fordran lämnas över för indrivning, oavsett om beslutet om återkrav har överklagats (23 § HUSFL och 23 b § HUSFL). För dessa beslut beräknas preskriptionstiden enligt huvudregeln. Fordringarna preskriberas alltså fem år efter utgången av det kalenderår då de förföll till betalning.

Indrivningen återtas

Om ett indrivningsuppdrag beträffande ett skattekontounderskott av någon anledning återtas av Skatteverket (t.ex. genom att anstånd beviljas för viss restförd skuld) upphör beräkningen av preskriptionstiden för det belopp som omfattas av återkallelsen. Det kan hända att ett återtaget belopp sedermera leder till ett nytt underskott på skattekontot (t.ex. när anståndet upphör). När det underskottet överlämnas för indrivning beräknas automatiskt en ny preskriptionstid från tidpunkten för överlämnandet av det nya underskottet (4 § SPL).

Automatisk förlängning av preskriptionstiden i vissa fall

Preskriptionstiden förlängs automatiskt vid beslut om företagsrekonstruktion, förutsatt att ansökan har gjorts innan preskriptionstiden gått ut. I dessa fall inträder preskription tidigast två år efter utgången av det kalenderår då företagsrekonstruktionen upphört eller en skulduppgörelse i en fastställd rekonstruktionsplan ska vara fullgjord. Även i samband med inledandet av skuldsanering och F-skuldsanering blir det en automatisk förlängning av preskriptionstiden (5 § första stycket SPL).

Om en gäldenär medges skriftligt uppskov av Kronofogden preskriberas fordran tidigast vid utgången av det kalender år då betalningen ska vara fullgjord. Men aldrig senare än tio år efter utgången av det kalenderår då fordran annars skulle ha preskriberats (6 § SPL).

Automatisk förlängning omfattar endast de fordringar som omfattas av SPL. För andra fordringar framgår av respektive lag om det finns särbestämmelser om preskription eller om fordringarna preskriberas enligt de allmänna reglerna om preskription i preskriptionslagen.

Om en ansökan om preskriptionsförlängning har getts in preskriberas fordran tidigast när det föreligger ett lagakraftägande beslut på grund av ansökningen om preskriptionsförlängning (5 § andra stycket och 9 § SPL).

Solidariskt ansvariga

Om flera personer är solidariskt ansvariga för betalningen av en fordran och preskription inträder för en av dem kvarstår de övriga personernas betalningsskyldighet (11 § SPL). Till exempel när en bolagsman påförs solidariskt betalningsansvar för ett handelsbolags skulder.

Frivillig betalning efter preskription

Om gäldenären betalar en preskriberad skatt- eller avgiftsskuld tar Kronofogden emot betalningen och krediterar skulden på vanligt sätt. En sådan frivillig betalning återbetalas inte.

Fordran på Skatteverket som grundar sig på skatt eller avgift att betala

Om någon har en fordran på Skatteverket som avser skatt eller avgift att återbetala tillämpas inte lagen SPL utan PreskL. Fordran preskriberas då 10 år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts innan dess, enligt 2 § PreskL. Skatteverket anser att preskriptionstiden ska räknas från den dag då fordran fastställdes, med andra ord den dag då det ursprungliga beslutet fattades och en fordran på Skatteverket uppkom.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • KRNS 2021-04-12, mål nr 4994-20 [1]
 • RÅ 2005 not. 11 [1]

Lagar & förordningar

 • Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
 • Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. [1]
 • Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete [1] [2]
 • Preskriptionslag (1981:130) [1]

Propositioner

 • Prop. 1981/82:96 s. 42 med förslag till lag om preskription av skattefordringar m. m. [1]

Ställningstaganden

 • När preskriberas en fordran på Skatteverket som grundar sig på skatt eller avgift att betala? [1]