OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Det har från första början funnits ett krav på uppsåt eller grov oaktsamhet i skattelagstiftningens regler om företrädaransvar.

Varför finns det krav på uppsåt eller grov oaktsamhet?

För att företrädaransvar ska kunna dömas ut krävs det så kallad subjektiv täckning. Med subjektiv täckning menas i det här fallet att företrädaren har agerat, eller låtit bli att agera, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet (59 kap. 12–14 §§ SFL). Det subjektiva rekvisitet är alltså uppsåt eller grov oaktsamhet.

Gränserna för, och utformningen av, reglerna om företrädaransvar i skattelagstiftningen har styrts av hur det straffrättsliga ansvaret reglerats i motsvarande fall. Sedan tillkomsten av 77 a § UBL har reglerna kommit att omfatta så gott som alla skatter och avgifter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]
  • Uppbördslag (1953:272) [1]