OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

I en skattebrottsprocess ska en domstol inte alltid tillämpa samma sekretessregler som Skatteverket gör i den brottsbekämpande verksamheten.

Sekretess under förundersökning

I förundersökning i brottmål och i SBE:s verksamhet i övrigt som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden med ett omvänt skaderekvisit (35 kap. 1 § första stycket 1 och 4 OSL). Sekretessen förs antingen över till domstolen vid en process eller så upphör den att gälla i domstolen beroende på i vilket sammanhang den lämnas.

Överföring av sekretessen till domstolen

Grundregeln är att om SBE lämnar över uppgifter till en domstol i en process så överförs den sekretess som gäller för uppgiften hos SBE till domstolen (43 kap. 2 § första stycket OSL), eftersom det inte finns någon primär sekretessregel som är direkt tillämplig hos domstolen i dessa fall.

Efter att uppgifter har lämnats över till en domstol gäller dock sekretessen enligt 35 kap. 1 § första stycket 1 OSL endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs. Det innebär att uppgifterna efter överlämnandet omfattas av ett svagare sekretesskydd (43 kap. 3 § andra stycket OSL). Om domstol har fått uppgifterna för att pröva om de kan lämnas ut gäller den ursprunliga sekretessen enligt 35 kap. 1 § första stycket 1 OSL (43 kap. 3 § tredje stycket).

Sekretessen upphör att gälla i domstolen

Om en uppgift lämnas till domstolen med anledning av åtal gäller i istället att sekretessen enligt 35 kap. 1 § första stycket OSL upphör att gälla (35 kap. 7 § OSL). I dessa fall blir bestämmelsen i 43 kap. 2 § första stycket OSL om överföring av sekretess inte tillämplig på uppgifterna. Eftersom sekretess inte gäller kan någon sekretess inte överföras från förundersökningsmyndigheten till domstolen.

Bestämmelsen om att sekretess upphör att gälla har några uppräknade undantag. Det gäller bl.a. om uppgiften uppenbarligen saknar betydelse i målet eller finns i handling som har erhållits från en annan myndighet där sekretess gäller för uppgiften (35 kap. 7 § 1-3 OSL). Dessa uppgifter fortsätter att vara sekretessbelagda hos domstolen enligt reglerna om överföring av sekretess (35 kap. 1 § första stycket OSL tillsammans med 43 kap. 2 § första stycket OSL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar