OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2015-04-01

Dnr: 131 86210-15/111

Nytt: 2018-08-22

Detta ställningstagande har ersatts av ställningstagandet Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme eller kyla för vissa verksamheter, dnr 202 227295-18/111.

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att följande ska gälla vid tillämpningen av 9 kap. 5 § lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE).

En förutsättning för återbetalning av skatt är att värmen framställs i en anläggning som via värmenätet förbinds med de värmeabonnenter vars verksamhet medför rätt till återbetalning.

Om en värmeleverans sker till en fastighetsägare som fördelar värmen till hyresgäster som förbrukar värmen i återbetalningsberättigande verksamhet ska värmen fördelas mellan dessa och övriga hyresgäster. Värmen kan fördelas med t.ex. lokalernas yta eller volym som grund.

Vid beräkning av den energiförbrukning som motsvarar de värmeleveranser som medför rätt till återbetalning får de omvandlings- och överföringsförluster som är förknippade med leveransen läggas till den uppmätta värmeleveransen hos abonnenten. Tillägg får dock inte göras för sådan hjälpförbrukning som sker i samband med värmeproduktionen, t.ex. i pumpar och fläktar.

Leverans av kyla jämställs med leverans av värme.

Ställningstagandet innebär ingen ändring av Skatteverkets bedömning jämfört med bedömningen i de upphävda rekommendationerna i Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om energiskatt på elektrisk kraft (RSV Sp 1999:1) och det upphävda allmänna rådet i Riksskatteverkets allmänna råd om beskattning av bränslen enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi (RSV 2002:18).

2 Frågeställning

I samband med översyn av rekommendationerna i RSV Sp 1999:1och de allmänna råden i RSV 2002:18 har Skatteverket bedömt att vissa rekommendationer och allmänna råd innebär tolkning av gällande rätt på ett sätt som bör redovisas i form av ett ställningstagande som publiceras på Skatteverkets hemsida istället för i form av ett allmänt råd. Några av dessa är rekommendationerna till 9 kap. 5 § LSE om förbindelse mellan värmeabonnenterna och anläggningen där värmen framställs, fördelning av värme mellan olika hyresgäster och beräkningen av energiförbrukningen för värmeframställningen samt det allmänna rådet till 9 kap. 5 § LSE om leverans av kyla.

3 Gällande rätt m.m.

Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av skatt på el och bränsle som förbrukats för framställning av värme som har levererats för vissa ändamål (9 kap. 5 § LSE).

4 Bedömning

De ovan nämnda upphävda rekommendationerna i RSV Sp 1999:1 om återbetalning enligt 9 kap. 5 § LSE har tillämpats under lång tid. Detsamma gäller det ovan nämnda upphävda allmänna rådet i RSV 2002:18. Skatteverket bedömer att det inte finns skäl att ändra verkets tillämpning.

Skatteverket anser att följande ska gälla vid tillämpningen av 9 kap. 5 § LSE.

En förutsättning för återbetalning av skatt är att värmen framställs i en anläggning som via värmenätet förbinds med de värmeabonnenter vars verksamhet medför rätt till återbetalning.

Om en värmeleverans sker till en fastighetsägare som fördelar värmen till hyresgäster som förbrukar värmen i återbetalningsberättigande verksamhet ska värmen fördelas mellan dessa och övriga hyresgäster. Värmen kan fördelas med t.ex. lokalernas yta eller volym som grund.

Vid beräkning av den energiförbrukning som motsvarar de värmeleveranser som medför rätt till återbetalning får de omvandlings- och överföringsförluster som är förknippade med leveransen läggas till den uppmätta värmeleveransen hos abonnenten. Tillägg får dock inte göras för sådan hjälpförbrukning som sker i samband med värmeproduktionen, t.ex. i pumpar och fläktar.

Leverans av kyla jämställs med leverans av värme.

Ställningstagandet innebär ingen ändring av Skatteverkets bedömning jämfört med bedömningen i de upphävda rekommendationerna i RSV 1999:1 och det upphävda allmänna rådet i RSV 2002:18.