OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2015-03-26

Dnr: 131 176330-15/111

Nytt: 2018-01-25

Detta ställningstagande upphör att gälla och ersätts av ställningstagandet Friskvårdsbidrag – när de anställda själva får välja, dnr 202 39595-18/111.

1 Sammanfattning

En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda skattefria förmåner i form av motions- och friskvårdsaktiviteter förutsatt att aktiviteten är av enklare slag och mindre värde och erbjuds hela personalen. Om arbetsgivaren ersätter den anställde för kostnad för motion och friskvård som inte är av enklare slag eller mindre värde är ersättningen skattepliktig. Detta gäller oavsett om arbetsgivaren ersatt den anställde för hela eller del av kostnaden.

2 Frågeställning

Frågor har kommit om vad som gäller när en arbetsgivare ersätter den anställde för hans eller hennes utlägg för motion eller friskvård med ett belopp som kan betraktas vara av mindre värde men där priset för själva aktiviteten är så hög att det inte är att betrakta som mindre värde eller aktiviten som sådan inte är av enklare slag.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska förmåner som erhålls på grund av tjänst tas upp till beskattning om inte något annat framgår av detta kapitel.

Enligt 11 kap. 11-12 §§ IL ska förmån av motion och annan friskvård som är av mindre värde och enklare slag inte tas upp till beskattning.

Undantag för beskattning gäller inte sporter som kräver dyrbarare anläggningar, redskap och kringutrustning, som t.ex. golf, segling, ridning och utförsåkning, SkU 1987/88:8 s. 42 och prop. 2002/3:123 s. 15.

I RÅ 2001 ref. 44 har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast vad som avses med begreppet hela personalen. Högsta förvaltningsdomstolen har i domen även uttalat att ett träningskort på en gymanläggning värt 2 970 kr var av mindre värde (avsåg 1992 års prisnivå).

4 Bedömning

En arbetsgivare kan erbjuda sin personal skattefri personalvårdsförmån i form av motion och annan friskvård av enklare slag och mindre värde. Vad som är av mindre värde finns inte fastställt som belopp men som exempel ryms ett vanligt årskort på gym inom definitionen. Om en arbetsgivare betalar ersättning till en anställd som skaffat sig t.ex. ett gymkort på ett exklusivt gym och värdet av kortet inte kan bedömas vara av mindre värde eller avse aktivitet av enklare slag är ersättningen skattepliktig även om den endast avser en mindre del av kortets marknadsvärde. En arbetsgivare kan inte heller med ett belopp av mindre värde ersätta t.ex. avgift för ridning eller golf eftersom dessa aktiviteter inte anses vara av enklare slag.

Exempel 1

Karin har köpt årskort på Guldgymmet AB för 18 000 kr. I priset ingår förutom inträde till gymmet, frukost inför morgonpassen, frukt, fria handukar, duschcrème och hudvårdsprodukter. Karins arbetsgivare ger normalt ett friskvårdsbidrag på 2 000 kr per år. Arbetsgivaren kan i detta fall inte betala ut friskvårdsbidraget som en skattefri motions- eller friskvårdsförmån eftersom priset på aktiviteten som sådan inte är av mindre värde och aktiviteten inte är av enklare slag.

Exempel 2

Karin har i stället köpt årskort på Lilla gymmet AB för 6 000 kr. Aktiviten kan anses vara av enklare slag och mindre värde. Karins arbetsgivare kan i detta fall skattefritt betala ut ett friskvårdsbidrag på 2 000 kr per år.

Exempel 3

Karin har betalat terminsavgiften på 6 000 kr för sina ridlektioner och vill nu använda arbetsgivarens friskvårdsbidrag på 2 000 kr för detta. Arbetsgivaren kan inte betala sådant bidrag skattefritt eftersom ridning inte anses vara en aktivitet av enklare slag.