OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Rättsligt stöd för mellanstatligt informationsutbyte i skatteärenden finns i särskilda EU-förordningar, EU-direktiv, multilaterala mellanstatliga avtal (konventioner) och bilaterala mellanstatliga avtal. Sådana juridiska instrument om informationsutbyte kallas ofta rättsakter. Vilken rättsakt som är tillämplig i ett enskilt fall beror på vilket land utbytet ska ske med och vilken skatt eller avgift det är fråga om. Ofta är flera rättsakter tillämpliga och det blir då nödvändigt att välja vilken som ska åberopas. Skatteverket har utfärdat ett ställningstagande om val av rättsakt vid informationsutbyte på begäran.

Uppdaterat