Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Dnr: 131 60290-16/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom 2015-05-26, mål nr 6836-14

Sammanfattning

Artikel 13 § 4 om realisationsvinst i skatteavtalet med Schweiz har ansetts omfatta vinst vid inlösen av kvalificerad andel som vid tillämpningen av 57 kapitlet IL ska behandlas som utdelning.

Referat

Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. Förhandsbeskedet ska således fastställas.

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 21 november 2014, dnr 147- 13/D.

Efter att tidigare ha varit bosatt i Sverige är den svenske medborgaren A sedan den (…) bosatt och mantalsskriven i Schweiz.

Från den 1 september 2011 har han inte längre några anknytningsfaktorer som skulle kunna ge honom väsentlig anknytning till Sverige. En annan utgångspunkt för prövningen av ärendet är att han vi tillämpning av skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz ska anses ha hemvist i Schweiz.

Före flytten till Schweiz förvärvade A samtliga andelar i X, ett bolag hemmahörande i Luxemburg. Andelarna är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Han överväger att lösa in andelar i X. Av ansökan framgår inte annat än att inlösen ska ske genom ett förfarande som är att jämställa med vad som enligt 20 kap. aktiebolagslagen (2005:551) utgör en minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägare genom att aktier dras in (inlösen).

A vill veta om Sverige enligt skatteavtalet med Schweiz har rätt att beskatta vinst vid inlösen av andelar i X. Frågan avser en inlösen som sker före den 1 september 2016.

Enligt Skatterättsnämndens uppfattning framgår det inte av lydelsen av artikel 13 § 4 i skatteavtalet med Schweiz att den innefattar även inlösen av andelar. Någon sådan slutsats går inte heller att dra av avtalstexten i övrigt, av avtalets syfte och ändamål eller av vissa andra allmänna riktlinjer som beaktas (jfr RÅ 1996 ref. 84).

Frågan är då om en tolkning av avtalet mot OECD:s modellavtal och dess kommentarer kan leda till en annan bedömning.

Skatterättsnämnden anser att mycket talar för att betydelseområdet av uttrycket realisationsvinst (capital gains) vid överlåtelse (alienation) av egendom i modellavtalet är så vitt att det omfattar inte bara försäljning av andelar utan även inlösen av andelar. Kommentarerna till de aktuella artiklarna ger emellertid inte ett entydigt stöd för en sådan uppfattning.

Av det anförda följer att det inte med säkerhet går att bestämma under vilken artikel i skatteavtalet med Schweiz som vinst vid inlösen av kvalificerade andelar ska hänföras. Enligt artikel 3 § 2 i avtalet får därför ledning sökas i den interna rätten.

Vinst vid inlösen av kvalificerade andelar är en kapitalvinst på grund av avyttring av andelarna enligt intern rätt (med motivering i förhandsbeskedet som inte nämns här, Skatteverkets anmärkning).

Uttrycket vinst på grund av avyttring av aktie eller annan andel eller rättighet i bolag i artikel 13 § 4 i skatteavtalet får därmed anses innefatta även vinst som uppkommer vid inlösen av kvalificerad andel. Vinsten ska därför hänföras till realisationsvinst.

A har fått hemvist i Schweiz efter att tidigare haft hemvist i Sverige. Eftersom inlösen enligt lämnade förutsättningar sker under de fem år som följer närmast efter det att A upphörde att ha hemvist i Sverige är villkoren i avtalet för att Sverige ska få beskatta vinsten uppfyllda.