OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg kan under vissa förutsättningar ta emot e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter utan nikotinskatt.

Den som har provianteringstillstånd kan ta emot e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter utan nikotinskatt

Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg kan ta emot skattepliktiga varor utan nikotinskatt från en lagerhållare under förutsättning att varorna ska användas för vissa ändamål (16 § LSNP).

Skatte­befrielsen uppnås i dessa fall genom att den godkända lagerhållaren har rätt att göra avdrag för skatten på de varor som har tagits emot av en tillståndshavare enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Förutsättningar för skattefriheten

Den som har tillstånd enligt lagen om proviante­ring av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, ta emot e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter utan skatt från en godkänd lagerhållare (16 § LSNP):

  • för förbruk­ning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort
  • för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredjeland.

Bestämmelsen motsvarar i stora delar 9 kap. 23 § LTS (jfr prop. 2017/18:187 s. 62 med prop. 2021/22:61 s. 391).

Med utländsk ort i första punkten menas här både ett annat EU-land och tredjeland. Med EU-land menas områden som tillhör EU:s punktskatteområde (2 § första stycket LSNP). EU:s punktskatteområde framgår av lag (2022:157) om Europeiska unionens punktskatteområde.

Med tredjeland menas länder och områden utanför EU:s punktskatteområde (2 § första stycket LSNP).

Provianteringstillstånd meddelas av Tullverket

Tillstånd att proviantera fartyg eller luftfartyg meddelas av Tullverket och beviljas den som bedriver verksamhet ombord på fartyget eller luftfartyget. Tillstånd beviljas antingen för viss tid eller för varje tillfälle som proviantering sker. De närmare förutsätt­ningarna för att beviljas tillstånd finns i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg [1] [2]
  • Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter [1] [2]
  • Lag (2022:155) om tobaksskatt [1]
  • Lag (2022:157) om Europeiska unionens punktskatteområde [1]

Propositioner

  • Proposition 2017/18:187 Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikontinhaltiga produkter [1]
  • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1]