OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Beräkning enligt det koldioxidbaserade skattesystemet

Fordonsskatt tas ut med ett grundbelopp. I förekommande fall tas skatten även ut med ett koldioxidbelopp. Det gäller följande fordon (2 kap. 7 § första stycket VSL):

  • Personbilar klass I som enligt uppgifter i vägtrafikregistret är av fordonsår 2006 eller senare.
  • Personbilar klass I som är av tidigare fordonsår än 2006, men uppfyller kraven för miljöklass 2005, el eller hybrid enligt bilaga 1 till den upphävda lag (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.
  • Personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som har blivit skattepliktiga för första gången efter utgången av år 2010.

För bilar som kan drivas med diselolja ska summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en bränslefaktor och ett miljötillägg tas ut (2 kap. 7 § andra stycket VSL). Med diselolja avses de produkter för vilka skatt ska betalas enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 LSE (1 kap. 3 § VSL).

Ett fiskalt grundbelopp ingår i den koldioxidbaserade fordonsskatten med 360 kronor (2 kap. 8 § VSL).

Bensindrivna fordon

För bensindrivna fordon tas skatt ut med 22 kronor per gram koldioxidutsläpp som överstiger 111 gram per kilometer vid blandad körning (2 kap. 9 § första stycket VSL).

Exempel: bensindrivna fordon

För ett bensindrivet fordon av fordonsår 2006 som släpper ut 214 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning blir fordonsskatten:

Grundbelopp

360 kronor

Koldioxidkomponent (214 - 111) x 22 kronor

2 266 kronor

Fordonsskatt för ett skatteår

2 626 kronor

Alternativa drivmedel

För fordon som är utrustade med teknik för drift med bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än gasol tas skatt ut med 11 kronor per gram koldioxidutsläpp som överstiger 111 gram per kilometer vid blandad körning (2 kap. 9 § andra stycket VSL).

Exempel: alternativa drivmedel

För ett etanoldrivet fordon av fordonsår 2006 som släpper ut 166 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning blir fordonsskatten:

Grundbelopp

360 kronor

Koldioxidkomponent (166 - 111) x 11 kronor

605 kronor

Fordonsskatt för ett skatteår

965 kronor

Om det finns uppgift om koldioxidutsläpp vid drift med det alternativa drivmedlet ska den uppgiften användas i stället för uppgiften om fordonets koldioxidutsläpp vid drift med konventionella drivmedel (2 kap. 9 § tredje stycket VSL).

Dieseldrivna fordon

För fordon som kan drivas med dieselolja tas skatt ut med 22 kronor per gram koldioxid som överstiger 111 gram per kilometer vid blandad körning (2 kap. 9 § första stycket VSL).

Summan av grundbeloppet och koldioxidbelopp multipliceras med en bränslefaktor om 2,37. Ett miljötillägg tillkommer med 500 kronor för bilar som blivit skattepliktiga för första gången före den 1 januari 2008 och för bilar som blivit skattepliktiga för första gången därefter är miljötillägget 250 kronor (2 kap. 10 § VSL). Miljötillägg är motiverat med att avgaskraven skiljer mellan diesel- och bensinfordon. Dieseldrivna fordon har bl.a. högre utsläpp av kväveoxider än bensindrivna fordon. Bränslefaktorn motiveras av att dieselolja är lägre beskattad än bensin.

Exempel: dieseldrivna fordon

För dieseldriven personbil av fordonsår 2006 som släpper ut 174 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning blir fordonsskatten:

Grundbelopp

360 kronor

Koldioxidkomponent (174 - 111) x 22 kronor

1 386 kronor

Summa

1 746 kronor

Summan multipliceras med en bränslefaktor om 2,37

4 138 kronor

Miljötillägg tas ut

500 kronor

Fordonsskatten för ett skatteår

4 638 kronor

Femårig skattebefrielse för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar med bättre miljöegenskaper

Personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som uppfyller vissa utsläppskrav befrias från fordonsskatten under de fem första åren från det att bilen blir skattepliktig för första gången (2 kap. 11 a § VSL). För fordon som har blivit skattepliktiga för första gången den 1 januari 2013 eller senare gäller följande krav för skattebefrielse:

  • att bilen har klassificerats i utsläppsklass enligt 30 § eller x32 § avgasreningslagen
  • att koldioxidutsläppet vid blandad körning (enligt uppgift i vägtrafikregistret) inte överstiger ett beräknat högsta koldioxidutsläpp i förhållande till bilens tjänstevikt.

Mot bakgrund av att ett bonus-malus-system infördes den 1 juli 2018 har den femåriga skattebefrielsen upphört. Den femåriga skattebefrielsen gäller dock fortfarande för bilar som blivit skattepliktiga för första gången före den 1 juli 2018 (fjärde punkten övergångsbestämmelserna samt prop. 2017/18:1 s. 410).

Ytterligare krav för befrielse på elbilar och laddhybrider men inte för elhybrider

För elbilar och laddhybrider ställs krav på att förbrukningen av el inte får överstiga 37 KWh per 100 kilometer för att omfattas av skattebefrielsen.

Elhybrider behöver inte uppfylla några krav på bilens elförbrukning, eftersom den elektriska energin inte tillförs från en extern källa utan produceras vid driften av bilen (prop. 2012/13:1 s. 297).

Beräkning av det högsta tillåtna koldioxidutsläppet

Det högsta tillåtna koldioxidutsläppet angivet i gram koldioxid per kilometer i förhållande till bilens tjänstevikt beräknas i tre steg (2 kap. 11 a § andra stycket VSL):

  1. Bilens tjänstevikt enligt uppgift i vägtrafikregistret angivet i kilogram minskas med 1372.
  2. Differensen enligt punkt 1 multipliceras med 0,0457.
  3. Produkten enligt punkt 2 adderas med 95, eller med 150 om bilen är utrustad med teknik för drift med etanolbränsle eller annat gasbränsle än gasol.

Det högst tillåtna koldioxidutsläppet för bilar som drivs med etanolbränsle eller annat gasbränsle än gasol beräknas alltså på följande sätt: (bilens tjänstevikt i kilogram - 1372) x 0,0457 + 150.

För bilar som drivs med övriga drivmedel beräknas det på följande sätt: (bilens tjänstevikt i kilogram - 1372) x 0,0457 + 95.

Om det finns flera uppgifter om koldioxidutsläpp i vägtrafikregistret

För bilar som har utrustats med två eller flera tekniker för drift kan flera uppgifter om koldioxidutsläpp vid blandad körning finnas i vägtrafikregistret. I så fall ska uppgift om bilens koldioxidutsläpp vid drift med etanolbränsle eller annat gasbränsle än gasol användas vid jämförelsen med det högsta tillåtna koldioxidutsläppet (2 kap. 11 a § tredje stycket VSL).

Om en bil inte längre uppfyller utsläppskraven

Om en bil av någon anledning inte längre uppfyller utsläppskraven omfattas inte bilen av skattebefrielsen (prop. 2012/13:1 s. 297).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Budgetproposition för 2018. Förslag till statens budget 2018, finansplan och skattefrågor [1]
  • Proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013, del 1 [1] [2]