OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer med fast driftställe i Sverige ska lämna alla uppgifter till delägare som delägarna behöver för att kunna beräkna sina intäkter från bolaget eller den juridiska personen (34 kap 4a § SFL). Det gäller dock inte fåmanshandelsbolag. Sådana uppgifter kan exempelvis vara information som behövs för att beräkna inkomsterna vid tillämpning av bestämmelserna om avdrag för ränteutgifter och negativa räntenetton i 24 kap. IL (prop. 2017/18:245 s. 390).

Fåmanshandelsbolag omfattas inte av uppgiftslämnandet eftersom de redan omfattas av informationsskyldighet enligt 34 kap. 4 § SFL, läs om informationsuppgifter som ska lämnas till företagsledare och delägare.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn [1]