OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

En säljare av tuggtobak och övrig tobak som bedriver eller avser att bedriva distansförsäljning av tuggtobak och övrig tobak vid mer än enstaka tillfällen kan ansöka om att bli registrerad distansförsäljare.

Vad menas med distansförsäljning?

Med distansförsäljning till Sverige avses att någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet förvärvarar snus, tuggtobak eller övrig tobak som transporteras hit från ett annat EU-land av säljaren eller någon annan för säljarens räkning.

En registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak är skattskyldig (10 kap. 15 § 1 LTS).

Förutsättningar för godkännande som distansförsäljare

Ett godkännande som registrerad distansförsäljare förutsätter enligt 10 kap. 7 § första stycket LTS att den sökande

 • avser att bedriva distansförsäljning av tuggtobak och övrig tobak vid mer än enstaka tillfällen, regelbunden distansförsäljning
 • är lämplig som registrerad distansförsäljare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Skatteverket ska se till att ansökningsärendet blir utrett i den omfattning som behövs. En sökande ska dock medverka genom att så långt som möjligt ge in den utredning som man vill åberopa till stöd för sin ansökan. Om det behövs ska Skatteverket genom frågor och påpekanden verka för att sökanden förtydligar eller kompletterar sin ansökan (23 § FL).

Regelbunden distansförsäljning av tuggtobak och övrig tobak

Säljaren ska bedriva eller avse att bedriva distansförsäljning av tuggtobak eller övrig tobak vid mer än enstaka tillfällen, d.v.s. regelbunden distansförsäljning.

Lämplighet

Ett godkännande som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak förutsätter att den sökande är lämplig som registrerad distansförsäljare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omstän­dig­heterna i övrigt (10 kap. 7 § första stycket LTS). Av prop. 2020/21:112 s. 52 (jämförd med prop. 2021/22:61 s. 396) framgår att för godkännande bör gälla motsvarande lämplighetskrav som för övriga godkännanden enligt LTS. Rekvisiten för lämplighetsprövningen är desamma som för aktören godkänd lagerhållare och för de aktörer inom uppskovsförfarandet som ska lämplighetsprövas (upplagshavare, registrerad avsändare och registrerad varumottagare). Lämplighetsbedömningar avseende dessa aktörer, t.ex. godkända upplagshavare, kan därför ge viss ledning för bedömningen av om någon är lämplig att vara registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak. Även förarbetsuttalanden angående lämplig­hets­prövning av aktörerna inom uppskovs­förfarandet kan ge viss ledning.

Även om rekvisiten för lämp­lig­hets­prövningen motsvarar de som gäller lagerhållare och för aktörer inom uppskovsförfarandet så innebär inte detta att lämplighetsprövningen ska vara identisk. Det ligger i sakens natur att lämplighets­prövningen kan behöva vara mer omfattande vid godkännande av den som avser att vara upplagshavare än för den som avser att vara registrerad varumottagare (jfr prop. 2009/10:40 s. 164 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 350). På motsvarande sätt bör omfattningen av lämplighetsprövningen av den som ansöker om godkännande som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak anpassas efter vad som är relevant för en sådan aktör. 

Om sökanden är en juridisk person ska lämplighetskravet även omfatta den eller de fysiska personer som har bestämmande inflytande i bolaget. Detta överensstämmer med kammarrättens bedömning i ett mål avseende godkännande som upplagshavare enligt tidigare LAS. Även om målet gällde godkännande som upplagshavare enligt tidigare LAS har domen betydelse för tillämpningen av lämplighetskravet för registrerad distansförsäljare i LTS.

Kammarrätten har i flera mål prövat frågan om upplagshavares lämplighet enligt tidigare LAS. Även om domarna avser alkoholskatt och upplagshavares lämplighet kan de ge ledning för tillämpningen av lämplighetskravet för registrerad distansförsäljare i LTS.

En företrädares misskötsamhet i andra bolag påverkar bedömningen av lämpligheten

Lämpligheten påverkas av om en företrädare misskött sina åligganden i andra bolag. Detta har bekräftats av kammarrätten i ett mål om återkallelse av ett godkännande som lagerhållare enligt tidigare LTS.

Skatteverket hade återkallat bolag A:s godkännande som lagerhållare bland annat på den grunden att bolagets ägare, styrelseledamot och firmatecknare NN varit delaktig i tre andra bolag B, C och D, där omfattande brister konstaterats avseende försenade årsredovisningar, försenade skattebetalningar, avsaknad av godtagbara säkerheter samt underlåtenhet att upprätta kontrollbalansräkning, trots att skyldighet att göra detta förelegat.

Kammarrätten ansåg att NN redan genom sin formella ställning hade ett bestämmande inflytande över bolag A. Bedömningen av om förutsättningar fanns för bolag A att ha kvar sitt godkännande som lagerhållare skulle därför omfatta även NN. Vidare fann kammarrätten att vad som framkommit om NN:s delaktighet i bolag B:s verksamhet visat att han hade haft ett bestämmande inflytande i det bolaget samt att han redan på formella grunder hade sådant inflytande över bolagen C och D. Mot den bakgrunden och med beaktande av den misskötsamhet som lagts respektive bolag till last instämde kammarrätten i förvaltningsrättens bedömning att NN inte var lämplig att bedriva verksamhet under uppskjuten skattskyldighet (KRSU 2017-03-10, mål nr 1758-16). Kammarrättens dom avsåg tillämpningen av 38 § andra stycket tidigare LTS. Den bestämmelsen motsvaras numera av 10 kap. 3 § LTS (prop. 2021/22:61 s. 396).

Ansökan om godkännande som registrerad distansförsäljare

Ansökan om godkännande som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak ska göras skriftligt på den blankett som fastställts av Skatteverket (10 FTS).

Notera att det inte är möjligt att besluta att godkännandet som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak ska avse endast det ena varuslaget. Ett beslut om godkännande som registrerad distansförsäljare avser alltid tuggtobak och övrig tobak och en ansökan avser därför alltid bägge varuslagen (jfr prop. 2020/21:112 s. 62 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 396).

Beslut om godkännande som registrerad distansförsäljare

Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak efter särskild ansökan (6 § FTS). Om Skatte­verket bedömer att förutsättningar för godkännande finns meddelar Skatte­verket ett beslut om att den sökande har godkänts som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak. Av beslutet framgår från och med vilket datum som godkännandet gäller.

Beslut om godkännande som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak omfattas inte av SFL:s bestämmelser om överklagande utan överklagas i stället med stöd av 13 kap. 10 § LTS.

Ett beslut om godkännande som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak är sekretessbelagt.

Vissa förändringar ska anmälas

Den som har godkänts som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak ska anmäla till Skatteverket om (8 § FTS):

 • det sker betydande ändringar av ägarförhållandena
 • firmatecknare, revisor eller styrelse ändras
 • det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
  • har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande
  • har anmälts till Skatteverket efter godkännandet.

Återkallelse av godkännandet

Ett beslut att godkänna någon som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak är ett gynnande förvaltningsbeslut och får bara ändras till den enskildes nackdel under vissa förutsättningar. En sådan förutsättning är om det framgår av beslutet eller av de föreskrifter som beslutet har grundats på att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas. För återkallelse av godkännande som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak finns sådana föreskrifter i 10 kap. 8 § LTS.

Godkännandet som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak ska återkallas av Skatteverket om

 • förutsättningarna för godkännande inte längre finns, eller
 • den registrerade distansförsäljaren begär det.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet (10 kap. 8 § LTS).

Beslut om återkallelse av godkännande som registrerad distansförsäljare omfattas inte av SFL:s bestämmelser om överklagande utan överklagas i stället med stöd av 13 kap. 10 § LTS.

Ett beslut om återkallelse av godkännande som registrerad distansförsäljare är sekretessbelagt.

Återkallelse på grund av att förutsättningarna för godkännandet inte längre finns

En av förutsättningarna för att bli godkänd som registrerad distansförsäljare för tuggtobak och övrig tobak är att sökanden är lämplig med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt (10 kap. 7 § första stycket LTS). Om en redan registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak brister i dessa avseenden får Skatteverket återkalla godkännandet, eftersom förutsättningarna för godkännandet inte längre finns (10 kap. 8 § LTS).

Kammarrätten har prövat flera mål där Skatteverket har återkallat godkännandet på grund av upplagshavares misskötsamhet eller misskötsamhet hos personer med bestämmande inflytande över upplagshavaren. Rättsfallen gäller återkallelse av godkännande som upplagshavare enligt tidigare LAS, men är i många delar även relevanta vid bedömningen av lämplighet som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak enligt LTS (jfr. prop. 2020/21:112 s. 52 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 396).

Godkännande som registrerad distansförsäljare vid konkurs

Om en registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet (10 kap. 9 § LTS).

Det är samma godkännande som registrerad distansförsäljare som övergår till konkursboet. Det är alltså inte fråga om att konkursgäldenärens godkännande återkallas och ersätts med ett godkännande för konkursboet. Om konkursförvaltaren inte önskar att godkännandet ska kvarstå kan förvaltaren begära att godkännandet återkallas (jfr. prop. 2013/14:10 s. 122 jämförd med s. 119 och s. 120 som gäller upplagshavare jämförd med prop. 2021/22:61 s. 396).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1]
 • Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1] [2] [3]
 • Proposition 2020/21:112 En heltäckande tobaksbeskattning – för ökad tydlighet och enhetlighet [1] [2] [3]
 • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1] [2] [3] [4] [5] [6]