OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteavtalet med Lettland innehåller en mest-gynnad-nations-klausul (MFN-klausul) som avser royalty. Klausulen har aktiverats vilket innebär att royalty inte ska beskattas i källstaten.

Vad omfattar MFN-klausulen i skatteavtalet med Lettland?

Det finns en MFN-klausul i skatteavtalet med Lettland som innebär att royalty kan undantas från beskattning i källstaten eller att beskattning ska ske till en lägre procentsats än den som anges i avtalet om förutsättningarna i klausulen är uppfyllda. Klausulen kan också medföra att uttrycket royalty i artikel 12 ska ha en annan definition. Avtalet finns under Lettland på sidan Skatteavtal. Läs mer om vad mest-gynnad-nations-klausuler är.

Royaltyartikeln ska tillämpas på annat sätt än vad som anges i skatteavtalet

MFN-klausulen har aktiverats eftersom Lettland har ingått ett skatteavtal med Japan där royalty undantas från beskattning i källstaten och där leasingavgifter inte omfattas av royaltydefinitionen. Avtalet mellan Lettland och Japan tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2018. Eftersom övriga villkor i MFN-klausulen är uppfyllda påverkar det tillämpningen av artikel 12 i avtalet mellan Sverige och Lettland från samma tidpunkt.

Följden är att artikel 12 punkt 1 i skatteavtalet mellan Sverige och Lettland ska tillämpas så att royalty endast beskattas i mottagarens hemviststat. Punkt 2 blir inte aktuell att tillämpa. Royaltydefinitionen i punkt 3 ska inte längre omfatta leasingavgifter (ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning). Leasingavgifter kommer därför att beskattas enligt artikel 7 (inkomst av rörelse).

Lydelsen i MFN-klausulen

Klausulen finns i artikel 12 punkt 7 och lyder på följande sätt:

7. Om Lettland i ett avtal för att undvika dubbelbeskattning med tredje stat, som vid tidpunkten för undertecknandet av detta avtal är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), efter nämnda tidpunkt överenskommer att undanta någon rättighet eller tillgång från definitionen i punkt 3 i denna artikel eller att undanta royalty som härrör från Lettland från lettisk skatt eller att begränsa de skattesatser som anges i punkt 2, skall denna definition av royalty, denna skattebefrielse eller lägre skattesats tillämpas automatiskt som om detta hade föreskrivits i punkt 3 eller 2.

Artikel 12 (royalty) i skatteavtalet mellan Sverige och Lettland

Det är punkterna 1–3 i artikel 12 i skatteavtalet mellan Sverige och Lettland som är berörda av MFN-klausulen. De lyder på följande sätt:

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn, får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av royaltyns bruttobelopp om royaltyn avser betalning för nyttjandet av industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning;

b) 10 procent av royaltyns bruttobelopp i övriga fall.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna får träffa ömsesidig överenskommelse om sättet att genomföra dessa begränsningar.

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

Artikel 12 (royalty) i skatteavtalet mellan Lettland och Japan

Punkterna 1 och 2 i artikel 12 har följande lydelse i den engelska versionen av skatteavtalet mellan Lettland och Japan. Dessa återges här för att det ska gå att göra en jämförelse med den nya tillämpningen av artikel 12 i avtalet mellan Sverige och Lettland:

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other Contracting State.

2. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or any patent, trade mark, design or model, plan, or secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

Referenser på sidan

Övrigt

  • Skatteavtal [1]