OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Deklaration och betalning av mervärdesskatt vid import kan under vissa förutsättningar ske genom en särskild ordning.

När kan den särskilda ordningen användas?

Den särskilda ordningen kan användas vid import av varor där försändningen eller transporten av varorna avslutas här i landet. Det är den som anmäler varornas ankomst till Tullverket åt den person som varorna är avsedda för som får använda den särskilda ordningen. Den särskilda ordningen kan alltså användas av exempelvis postföretag, speditörer, tullombud och liknande.

För att den särskilda ordningen ska få användas krävs även att samtliga av dessa förutsättningar är uppfyllda (23 kap. 2 § ML):

  • Varorna transporteras i försändelser med ett verkligt värde på högts 150 euro
  • Varken den särskilda ordningen i 22 kap. 15 § ML, eller bestämmelser i ett annat land som motsvarar denna särskilda ordning, används för varorna
  • Varorna är inte punktskattepliktiga.

Den särskilda ordningen kan alltså användas när säljaren inte använder importordningen vid distansförsäljning av importerade varor av mindre värde. Normalt är köparen alltså en privatperson (se vidare avsnitt 4.3.3 i förklarande anmärkning om e-handel).

Med punktskattepliktiga varor i detta sammanhang menas de varor som är föremål för harmoniserade punktskatter, t.ex. alkohol, tobak och energi (se avsnitt 4.3.3 i förklarande anmärkningar om e-handel). Det innebär att varor som är föremål för punktskatt som inte harmoniserats bedöms som icke punktskattepliktiga varor.

Beloppet 150 euro ska i svenska kronor motsvaras av samma belopp som belopp för tullfrihet för varor av ringa värde enligt artikel 23 i rådets förordning (EG) 1186/2009 om tullbefrielse (23 kap. 6 § ML, som motsvaras av artikel 369zc i mervärdesskattedirektivet). Från 1 januari 2023 är beloppet 150 euro uttryckt i svenska kronor 1 700 SEK (se TFS 2022:5 på tullverket.se). För mer information om beloppet 150 euro se sidan grundläggande om bestämmelserna under rubriken Importordningen.

Det är tullverket som är beskattningsmyndighet när den särskilda ordningen enligt 23 kap. ML används (2 kap. 2 § tredje stycket tullagen).

Vad innebär den särskilda ordningen?

Mervärdesskatten tas ut från den som är betalningsskyldig för mervärdesskatt vid importen av den som anmäler varornas ankomst till Tullverket d.v.s. postföretag, speditörer, tullombud och liknande (jfr avsnitt 4.3.5 i förklarande anmärkning om e-handel).

Den som anmäler varornas ankomst till tullen ska i sin tur betala in mervärdesskatten. Betalning ska ske månadsvis senast vid den tidpunkt då tullskuld skulle ha uppkommit enligt tullagstiftningen om varan hade varit belagd med tull (23 kap. 3 § första och andra stycket ML).

Redovisning

Den som anmäler varorna ska månadsvis redovisa mervärdesskatten i en sammanställning till Tullverket. Sammanställningen ska lämnas vid samma tidpunkt som betalning ska ske och ska innehålla uppgift om den totala mervärdesskatten som tagits ut aktuell kalendermånad (23 kap. 3 § tredje stycket ML).

Dokumentationsskyldighet

Den som tillämpar den särskilda ordningen ska se till att det finns underlag för de importer som omfattas av den särskilda ordningen. Det ska ske genom räkenskaper eller annan lämplig dokumentation. Räkenskaperna ska vara så detaljerade att Tullverket kan avgöra om lämnade uppgifter i sammanställningen är korrekta (23 kap. 4 § ML).

Om tullverket begär det ska den som tillämpar den särskilda ordningen göra underlaget tillgängligt på elektronisk väg (23 kap. 5 § första stycket ML).

Underlaget ska bevaras i sju år efter utgången av det år då den transaktion som underlaget avser utfördes (23 kap. 5 § andra stycket ML).

Bestämmelserna om den särskilda ordningen i 23 kap. ML motsvaras av artikel 369y-z, 369zb och 369zc i mervärdesskattedirektivet).

Se även avsnitt 4–4.3.7 i förklarande anmärkningar om e-handel.