Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2024-05-13

Dnr: 8-2855680

1 Sammanfattning

Solarium utgör inte sådan annan friskvård av enklare slag som avses i 11 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om en arbetsgivare skattefritt kan erbjuda tillgång till solarium eller betala ut skattefritt friskvårdsbidrag för solarium till sina anställda.

3 Gällande rätt m.m.

Förmåner som en anställd får på grund av tjänst tas upp som intäkt såvida inte förmånen är undantagen från beskattning, 11 kap. 1 § IL.

Personalvårdsförmåner är skattefria. Här avses förmåner av mindre värde som består av enklare åtgärder för att skapa trivsel i arbetet och liknande, bl.a. möjlighet till enklare slag av motion och annan friskvård, 11 kap. 11 och 12 §§ IL.

Med motion och annan friskvård avses t.ex. spinning, tai chi, qigong, kostrådgivning, information om stresshantering och s.k. kontorsmassage, prop. 2002/03:123 s. 14.

4 Bedömning

Förutom möjlighet till enklare slag av motion avses med personalvårdsförmån också möjlighet till enklare slag av annan friskvård. Enligt förarbetena till lagstiftningen kan sådan annan friskvård t.ex. vara kostrådgivning, information om stresshantering och s.k. kontorsmassage.

Skatteverket tolkar förarbetena som att annan friskvård kan utgöras av sådana behandlingar som är avstressande eller som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete. Förutom vanlig kroppsmassage kan också andra kroppsbehandlingar i syfte att lösa spänningar i kroppen omfattas av skattefriheten. Behandlingar som är skönhetsvård kan inte anses omfattas av reglerna om skattefri friskvård.

I samband med en översyn av tidigare skrivningar har Skatteverket prövat frågan om solarium och gör bedömningen att solarium inte omfattas av reglerna om skattefri friskvård. Att sola solarium kan inte i första hand anses avstressande eller syfta till att förebygga och motverka ömhet och stelhet som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete. Solariesolning får snarare främst ses som skönhetsvård. Solarium utgör således inte sådan annan friskvård av enklare slag som avses i 11 kap. 12 § IL.