En begränsat skattskyldig fysisk person är skattskyldig i Sverige för de kapitalinkomster som finns särskilt uppräknade i IL och KupL.

Skattepliktiga inkomster enligt IL

En begränsat skattskyldig fysisk person är skattskyldig för de kapitalinkomster som finns uppräknade i 3 kap. 18−20 §§ IL. Skattskyldigheten omfattar

Inkomstränta är inte skattepliktig

En begränsat skattskyldig fysisk person är inte skattskyldig för ränta i inkomstslaget kapital eftersom denna typ av inkomst inte finns med i uppräkningen i 3 kap. 18-20 §§ IL. Om räntan däremot räknas som inkomst av näringsverksamhet som är skattepliktig i Sverige är räntan skattepliktig både till statlig och kommunal inkomstskatt. Till inkomst av näringsverksamhet hänförs t.ex. ränta på banktillgodohavanden som hör till näringsverksamhet och ränta på kundfordringar.

Om en ränteinkomst är skattepliktig i Sverige beror på om mottagaren är obegränsat eller begränsat skattskyldig när räntan kan disponeras. Om mottagaren är obegränsat skattskyldig när räntan kan disponeras är hela räntan skattepliktig (RÅ 1971 Fi 113). Om mottagaren istället är begränsat skattskyldig vid den tidpunkten ska ingen del av räntan beskattas (RÅ 1974 ref. 51). Räntan ska med andra ord inte proportioneras mellan tiden för bosättning i Sverige och tiden för bosättning utomlands.

Utdelning beskattas med kupongskatt

En begränsat skattskyldig fysisk person är skattskyldig för utdelning m.m. från svenska aktiebolag och svenska värdepappersfonder och specialfonder samt europabolag med säte i Sverige (1 § KupL). Som utdelning enligt KupL räknas bl.a. ersättning vid likvidation, inlösen och återköp. Inkomsterna ska inte deklareras utan skatten tas ut som kupongskatt.

Om utdelning är hänförlig till näringsverksamhet som bedrivs från fast driftställe här i landet tillämpas i stället bestämmelserna i IL.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1971 Fi 113 [1]
  • RÅ 1974 ref. 51 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
  • Kupongskattelag (1970:624) [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster