En upplagshavares säkerhet för betalning av skatt kan i vissa fall jämkas. En registrerad varumottagares säkerhet kan också jämkas i vissa fall.

Jämkning av upplagshavares säkerhet för betalning av skatt

I LTS finns bestämmelser som ger Skatteverket möjlighet att under vissa förutsättningar jämka det belopp som upplagshavare ska ställa säkerhet med. Syftet är att undvika att upplagshavaren avkrävs en mer omfattande säkerhet än vad som kan anses nödvändigt i det enskilda fallet (jfr prop. 1996/97:116 s. 64 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 353).

Bestämmelserna om jämkning av upplagshavares säkerhet omfattar bara den säkerhet som upplagshavare ska ställa enligt 3 kap. 7 § LTS. Det saknas möjlighet till jämkning när det gäller den säkerhet som upplagshavare ska ställa i samband med flyttning av tobaksvaror under uppskovsförfarandet.

Skatteverket får medge att säkerhet inte behöver ställas eller att säkerheten får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av 3 kap. 7 § LTS, om det finns skäl till detta med hänsyn till upplagshavarens ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter (3 kap. 20 § LTS).

Jämkning bör kunna medges en aktör som är väl etablerad, skötsam och har god ekonomisk stabilitet i sin verksamhet (jfr prop. 2013/14:10 s. 88 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 353).

Med andra särskilda omständigheter förstås bl.a. förhållandena vid upplagshavarens skatteupplag. Jämkning kan ske om risken för stöld eller svinn bedöms som liten. Om upplagshavaren nästan enbart säljer varor som ska användas för skattefria ändamål kan det utgöra skäl för att jämka säkerhetsbeloppet (jfr prop. 1996/97:116 s. 72 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 353).

Jämkning av registrerad varumottagares säkerhet

Bestämmelserna i 3 kap. 20 § LTS ger Skatteverket möjlighet att under vissa förutsättningar jämka det belopp som en registrerad varumottagare ska ställa säkerhet med.

Skatteverket får medge att säkerhet inte behöver ställas eller att säkerheten får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av 3 kap. 12–14 §§ LTS, om det finns skäl till detta med hänsyn till den registrerade varumottagarens ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter (3 kap. 20 § LTS).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1996/97:116 Ändringar i skatteregisterlagen, m.m. [1] [2]
  • Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]
  • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1] [2] [3]