För att en ansökan om betalningssäkring ska bifallas måste betalningsskyldigheten avse ett betydande belopp. Vad som menas med betydande belopp framgår av rättstillämpningen.

Varför krävs det att fordran ska avse ett betydande belopp?

Ett villkor för betalningssäkring är att betalningsskyldigheten, oavsett om det rör sig om en fastställd fordran eller sannolik fordran, avser ett betydande belopp (46 kap. 6 § 2 SFL).

Betalningssäkring är en ingripande åtgärd för den som blir utsatt för den. Det är också ett resurskrävande institut för såväl Skatteverket och Tullverket som Kronofogden och förvaltningsrätterna. Proportionalitetsregeln måste därför alltid beaktas (2 kap. 5 § SFL). Kravet på att betalningsskyldigheten avser ett betydande belopp innebär en indirekt proportionalitetsbedömning (prop. 1989/90:3 s.21).

Vad menas med betydande belopp?

Vad som menas med betydande belopp framgår inte av lagstiftningen. Det har överlåtits på rättstillämpningen att närmare precisera vad uttrycket innebär. Viss ledning kan fås från den praxis som finns vid tillämpningen av motsvarande uttryck i 4 § SkBrL (prop. 1978/79:28 s. 143). I skattebrottslagen har betydande belopp ansetts innebära ett belopp som minst uppgår till ett prisbasbelopp (jfr NJA 1984 s. 520). Ett betydande belopp är dock generellt sett högre för ett större företag än för en privatperson.

Rättsfall: 31 000 kr ansågs inte vara ett betydande belopp

Från rättstillämpningen kan nämnas ett fall där betalningssäkringen initialt omfattade ett belopp om 350 000 kr. Den betalningsskyldiga betalade fordran bortsett från ett skattetillägg som hen hade fått anstånd med. Det kvarstående beloppet om cirka 31 000 kr ansågs inte vara ett betydande belopp varför betalningssäkringen hävdes (KRNG 2012-05-30, mål nr 2544-12).

Om det finns flera fordringar mot samma person

Om det finns flera fordringar mot samma betalningsskyldiga person ska det sammanlagda fordringsbeloppet vara avgörande. Om personen har underlåtit att betala flera mindre skatte- eller avgiftsbelopp kan det alltså medföra betalningssäkring trots att de enskilda fordringarna är av mindre omfattning. Detta kan vara av särskild betydelse i mer uppenbara fall av betalningssabotage (prop. 1978/79:28 s. 143).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNG 2012-05-30, mål nr 2544-12 [1]
  • NJA 1984 [1]

Lagar & förordningar

  • Skattebrottslag (1971:69) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 1989/90:3 om ändringar i betalningssäkringslagen [1]
  • Proposition 1978/79:28 med förslag till lag om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, m.m. [1] [2]

Övrigt

  • Prisbasbelopp på Statistiska centralbyrån [1]