Det finns ett samband mellan redovisning och mervärdesskatt. Kopplingen mellan mervärdesskatten och den löpande bokföringen är starkast. Det är i huvudsak av praktiska skäl som mervärdesskatten har kopplats till bokföringen. Mervärdesskatten bygger på ett underlag av löpande noteringar och verifikationer enligt bokföringen, vilket innebär att mervärdesskatte­redovisningen blir både enklare och lättare att förstå.

Det rådande sambandet leder dock till vissa tillämpningsproblem. Problemen uppkommer genom att kopplingen till god redovisningssed inte klart anger vid vilken tidpunkt redovisning av utgående och ingående skatt ska ske. Ur principiell synvinkel kan det även ifrågasättas om vissa sambandsområden är förenliga med mervärdesskattedirektivet.

Läs om när den beskattningsgrundande händelsen har ägt rum och när redovisningsskyldigheten inträder under Sambandet mellan redovisningen och den beskattningsgrundande händelsen.