F-skatt och SA-skatt ska i normalfallet betalas med lika stora belopp varje månad. Betalning ska normalt göras från och med beskatt­nings­årets andra månad till och med månaden efter beskattningsårets utgång.

F-skatt och SA-skatt ska betalas varje månad

Den som är godkänd för F-skatt och den som ska betala SA-skatt ska betala sin debiterade preliminära skatt med lika stora belopp varje månad. Den skattskyldiga ska betala sin skatt från och med beskattningsårets andra månad till och med månaden efter beskattningsårets utgång (62 kap. 4 § första stycket SFL).

Förfallodagar för debiterad preliminär skatt

Förfallodagarna för debiterad preliminär skatt är den 17 i januari och augusti och den 12 i övriga månader (62 kap. 4 § andra stycket SFL). För den som redovisar mervärdesskatt på ett beskattningsunderlag som överstiger 40 miljoner är förfallodagen även i augusti den 12.

Om den ordinarie förfallodagen infaller på en helgdag så blir förfallodagen nästa vardag (2 § lag [1930:173] om beräkning av lagstadgad tid).

Betalningen följer beskattningsåret

Fysiska personer och dödsbon ska betala den debiterade preliminära skatten under perioden februari till januari. Det har ingen betydelse om de har ett förlängt eller förkortat första räkenskapsår för sin näringsverksamhet. Beskattningsåret är ändå alltid 12 månader (3 kap. 4 § andra stycket SFL).

Juridiska personers beskattningsår följer räkenskapsåret

För juridiska personer är det egentliga beskattningsåret samma år som företagets räkenskapsår. Den debiterade preliminära skatten ska beräknas på underlag av inkomsterna under räkenskapsåret.

Juridiska personer med brutet räkenskapsår

Juridiska personer som inte är dödsbon kan ha brutet räkenskapsår. Svenska juridiska personer kan ha räkenskapsår som slutar den sista dagen i någon av årets månader och utländska juridiska personer kan ha räkenskapsår som slutar vilken dag som helst under månaden.

När en juridisk person byter räkenskapsår kan den ha förkortat eller förlängt räkenskapsår. Under övergångsåret kan den debiterade preliminära skatten fördelas på mer eller mindre än 12 månader beroende på beskattningsårets längd. Vid beslut om debiterad preliminär skatt avses med godkänt beskattningsår vissa definierade perioder. Läs mer om beskattningsår.

Olika förfallodag om Skatteverket beslutar senast den 20 i en månad eller efter den 20 i en månad

Skatteverket kan besluta om debiterad preliminär skatt när som helst under beskattningsåret fram till och med sjätte månaden efter beskattningsårets utgång.

Om Skatteverket beslutar om debiterad preliminär F-skatt eller SA-skatt senast den 20 i en månad ska den skattskyldiga betala det första delbeloppet av skatten senast på förfallodagen i månaden efter beslutet (62 kap. 5 § SFL).

Beslutar Skatteverket efter den 20 ska första delbeloppet betalas i andra månaden därefter. Hela skatten som ska betalas fördelas på förfallodagarna i de månader som finns kvar fram till och med första månaden efter beskattningsårets utgång.

Kortare betalningsperiod för skatt som beslutas sent

Betalningsperioden blir kortare om Skatteverket beslutar om debiterad preliminär skatt efter den 20 i beskattningsårets första månad.

Om Skatteverket fattar beslut efter den 20 i beskattningsårets sista månad, infaller den första förfallodagen i andra månaden därefter. Då finns inte något utrymme för att dela upp betalningen på olika förfallodager. Hela skatten ska betalas på förfallodagen i andra månaden efter att beslutet registrerats (62 kap. 5 § tredje stycket SFL).

Förfallodagar för skattskyldiga med kalenderår som beskattningsår när beslutet fattats sent

Om den skattskyldiga har kalenderår som beskattningsår och Skatteverket fattar beslutet sent under året ska den skattskyldiga betala hela skatten vid ett enda tillfälle enligt tabellen.

Beskattningsår

Beslutsdag

Förfallodag

Kalenderår

20 december

17 januari

Kalenderår

21 december

12 februari

Förfallodagar för skattskyldiga med annat räkenskapsår än kalenderår när beslutet fattats sent

Juridiska personer kan ha ett annat räkenskapsår än kalenderåret. För dem fasas det egentliga beskattningsåret som är företagets räkenskapsår in i ett av de godkända beskattningsåren. Då ska den juridiska personen betala hela den preliminära skatten vid ett enda tillfälle enligt tabellen.

Godkänt beskattningsår

Beslutsdag

Förfallodag

1 jan–31 december

20 december

21 december

17 januari

12 februari

1 maj–30 april

20 april

21 april

12 maj

12 juni

1 juli–30 juni

20 juni

21 juni

12 juli

12 eller 17 augusti

1 september–31 aug

20 augusti

21 augusti

12 september

12 oktober

Undantag: säsongsverksamhet

För dem som bedriver näringsverksamhet endast under en del av året får Skatteverket efter ansökan besluta att debiterad preliminär skatt bara ska betalas vissa kalendermånader under året. Läs om debiterad preliminär skatt vid säsongsverksamhet.

Undantag: nystartad verksamhet

För nystartade näringsverksamheter kan Skatteverket, efter ansökan, ge uppskov med den första betalningen av F- eller SA-skatt i tre månader.

Exempel: hur ett nystartat bolag med brutet räkenskapsår fasas in i ett godkänt beskattningsår

Ett nystartat bolag med beskattningsåret 1 mars år 1 till 28 februari år 2 skickar in blanketten Företagsregistrering så att Skatteverket hinner besluta om debiterad preliminär skatt den 20 mars år 1. Bolaget ska betala sin skatt för perioden mars år 1 till april år 2 varje månad med första förfallodag den 12 april år 1 och med sista förfallodag den 12 maj år 2. Nästa beskattningsår fasas bolaget in i det godkända beskattningsåret 1 maj år 2 till 30 april år 3. Det året ska bolaget därför betala sin preliminära skatt på tolv förfallodagar från och med den 12 juni år 2 till och med den 12 maj år 3.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5]